Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • INLEIDENDE VERKLARING

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, president van de ECB,
Luis de Guindos, vicepresident van de ECB,
Frankfurt am Main, 24 oktober 2019

Dames en heren, de vicepresident en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de vicevoorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis, en de aankomende president, mevrouw Lagarde.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben we besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. We verwachten dat de basisrentetarieven op hun huidige niveau of lager zullen blijven totdat we hebben vastgesteld dat de inflatieverwachtingen binnen onze projectieperiode krachtig convergeren naar een niveau dat voldoende dicht bij maar onder 2% ligt, en een dergelijke convergentie consequent in de onderliggende inflatiedynamiek tot uitdrukking komt.

Zoals besloten op onze vorige vergadering in september, zullen we de nettoaankopen in het kader van ons programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) hervatten, voor een maandelijks bedrag van € 20 miljard en wel met ingang van 1 november. We verwachten deze aankopen voort te zetten zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van onze beleidstarieven te versterken, en ze te beëindigen kort voordat we beginnen met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB.

Tevens zijn we voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop we beginnen de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

De Raad van Bestuur heeft opnieuw gewezen op de noodzaak om langdurig een zeer accommoderende monetairbeleidskoers aan te houden om de onderliggende inflatiedruk en de ontwikkeling van de totale inflatie op middellange termijn te ondersteunen. Vooral de forward guidance van de Raad van Bestuur zal ervoor zorgen dat de financiële voorwaarden zich zullen ontwikkelen overeenkomstig veranderingen in de vooruitzichten voor de inflatie. In elk geval blijft de Raad van Bestuur klaarstaan om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen, om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze ontwikkelt in de richting van zijn doelstelling en overeenkomstig het belang dat hij hecht aan symmetrie.

De gegevens die sinds de vorige vergadering van de Raad van Bestuur van begin september beschikbaar zijn gekomen, bevestigen onze eerdere inschatting van langdurige zwakte van de groeidynamiek in het eurogebied, aanhoudende en prominente neerwaartse risico's en getemperde inflatiedruk. Tegelijkertijd blijven de aanhoudende werkgelegenheidsgroei en de stijgende lonen steun geven aan de veerkracht van de economie van het eurogebied. Het uitgebreide pakket van beleidsmaatregelen waartoe we tijdens onze vorige vergadering besloten, geeft een aanzienlijke monetaire stimulans. Deze zal bijdragen aan een verdere versoepeling van de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens. Dit zal steun geven aan de groei in het eurogebied, de verdere opbouw van binnenlandse prijsdruk en dus aan de duurzame convergentie van de inflatie naar onze doelstelling op middellange termijn.

Staat u mij nu toe onze beoordeling nader toe te lichten, te beginnen met de economische analyse. Bevestigd is dat het reële bbp van het eurogebied in het tweede kwartaal van 2019 met 0,2% (kwartaal-op-kwartaal) is gestegen, na een stijging van 0,4% in het voorgaande kwartaal. Recente economische gegevens en enquête-uitkomsten blijven wijzen op een matige, maar positieve groei in de tweede helft van dit jaar. Deze groeivertraging weerspiegelt hoofdzakelijk de aanhoudende zwakte van de internationale handel tegen de achtergrond van blijvende mondiale onzekerheden, die de verwerkende industrie in het eurogebied blijven raken en de groei van de investeringen temperen.

Tegelijkertijd blijven de dienstensector en de bouwnijverheid veerkrachtig, ondanks een lichte verzwakking. De groei van het eurogebied wordt ondersteund door gunstige financieringsvoorwaarden, de verder toenemende werkgelegenheid in combinatie met stijgende lonen, de gematigd expansieve begrotingskoers in het eurogebied en de aanhoudende – zij het iets tragere – groei van de mondiale bedrijvigheid.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied blijven van neerwaartse aard. Deze risico's hebben vooral te maken met de langdurige onzekerheden in verband met geopolitieke factoren, het toenemende protectionisme en kwetsbaarheden in de opkomende markten.

De HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis daalde van 1,0% in augustus 2019 naar 0,8% in september, ten gevolge van een lagere inflatie van de energie- en voedingsmiddelenprijzen. Op basis van de huidige termijnprijzen voor olie zal de totale inflatie waarschijnlijk verder licht dalen en aan het einde van het jaar weer toenemen. De maatstaven van de onderliggende inflatie bleven al met al gematigd en de indicatoren van de inflatieverwachtingen staan op een laag peil. Hoewel de arbeidskostendruk bij een krappere arbeidsmarkt aan kracht heeft gewonnen, wordt de doorwerking ervan in de inflatie vertraagd door de zwakkere groeidynamiek. Op middellange termijn wordt verwacht dat de inflatie zal stijgen, onder impuls van onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie en krachtige loongroei.

Wat de monetaire analyse betreft, steeg de groei van het ruime monetaire aggregaat (M3) in augustus 2019 naar 5,7%, tegen 5,1% in juli. De bestendige groei van dit aggregaat weerspiegelt de aanhoudende verstrekking van bankkrediet aan de private sector en de lage alternatieve kosten van het aanhouden van M3. Wat de componenten betreft, blijft het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 de belangrijkste bijdrage leveren aan de groei van het ruime monetaire aggregaat.

De groei van de kredieten aan bedrijven en huishoudens bleef stevig, dankzij de aanhoudende doorwerking van onze accommoderende monetairbeleidskoers in de bankkrediettarieven. De groei op jaarbasis van de kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen steeg in augustus naar 4,3%, ten opzichte van 4,0% in juli 2019, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens in augustus onveranderd bleef, op 3,4%. De enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied voor het derde kwartaal van 2019 wijst op een lichte versoepeling van de kredietacceptatiecriteria en een toegenomen kredietvraag van huishoudens, terwijl de kredietvraag van bedrijven grofweg stabiel bleef. Onze accommoderende monetairbeleidskoers zal ertoe bijdragen dat de bancaire kredietvoorwaarden gunstig blijven en dat de toegang tot financiering verder ondersteund wordt, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde dat een ruime mate van monetaire accommodatie nog steeds noodzakelijk is voor de aanhoudende duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op middellange termijn.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbeslotener bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op langere termijn te verhogen, de totale vraag in de huidige omstandigheden te ondersteunen en de kwetsbaarheden te verminderen. De inspanningen ter uitvoering van structuurbeleid in de landen van het eurogebied dienen aanzienlijk te worden opgevoerd om de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren, de structurele werkloosheid te verminderen en de veerkracht te versterken. De landspecifieke aanbevelingen voor 2019 dienen als leidraad te worden gehanteerd.

Wat het begrotingsbeleid betreft, verleent de gematigd expansieve begrotingskoers in het eurogebied momenteel enige steun aan de economische bedrijvigheid. Met het oog op de afzwakkende economische vooruitzichten en de nog steeds aanzienlijke neerwaartse risico's dienen overheden met begrotingsruimte effectief en tijdig te handelen. In landen met een hoge overheidsschuld moet de overheid een voorzichtig beleid voeren en aan de doelstellingen voor het structurele saldo voldoen, hetgeen de voorwaarden creëert waaronder de automatische stabilisatoren vrijelijk kunnen werken. Alle landen dienen hun inspanningen voor een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te verhogen.

Tevens blijft het van cruciaal belang het begrotingskader en het kader voor economisch bestuur van de Europese Unie in de tijd en in de verschillende landen transparant en consistent ten uitvoer te leggen, teneinde de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het verbeteren van de werking van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur verwelkomt de lopende werkzaamheden en roept op tot verdere specifieke en vastbesloten stappen om de bankenunie en de kapitaalmarktenunie te voltooien.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media