Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 24 października 2019

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecni byli także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis oraz przyszła prezes EBC Christine Lagarde.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki nie stwierdzimy, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym naszych projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej.

Tak jak zdecydowaliśmy na ostatnim, wrześniowym posiedzeniu, 1 listopada zostaną wznowione zakupy netto, na kwotę 20 mld euro miesięcznie, w ramach naszego programu skupu aktywów (APP). Oczekujemy, że zakupy te będą prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i zakończą się krótko przed tym, jak zaczniemy podnosić te stopy.

Zamierzamy też w dalszym ciągu reinwestować, w całości, spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Rada Prezesów ponownie podkreśliła potrzebę utrzymania przez dłuższy czas bardzo łagodnego nastawienia polityki pieniężnej, aby podtrzymać presję na inflację bazową i kształtowanie się inflacji ogółem w średnim okresie. W szczególności przedstawiona przez Radę zapowiedź forward guidance ma sprawić, że warunki finansowe będą się kształtować zgodnie ze zmianami perspektyw inflacji. W każdym razie Rada nadal jest gotowa odpowiednio dostosować wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, aby sprawić, że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu, w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem Rady do symetrii celu inflacyjnego.

Informacje uzyskane od ostatniego posiedzenia Rady z początku września potwierdzają naszą wcześniejszą ocenę co do długotrwałej słabości dynamiki wzrostu w strefie euro, uporczywego występowania wyraźnych spadkowych czynników ryzyka oraz małej presji inflacyjnej. Jednocześnie ciągły wzrost zatrudnienia i rosnące płace wciąż podtrzymują odporność gospodarki strefy euro. Kompleksowy pakiet środków polityki pieniężnej uchwalony na naszym ostatnim posiedzeniu dostarcza znacznego bodźca monetarnego, który przyczyni się do dalszego łagodzenia warunków kredytowania firm i gospodarstw domowych. To będzie sprzyjać ożywieniu gospodarki strefy euro i ciągłemu narastaniu wewnętrznej presji cenowej, a tym samym – stabilnemu zbliżaniu się inflacji do naszego celu średniookresowego.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Faktyczna dynamika realnego PKB strefy euro w drugim kwartale 2019 wyniosła w ujęciu kwartalnym 0,2%, po wzroście o 0,4% w poprzednim kwartale. Napływające dane gospodarcze i informacje z badań ankietowych w dalszym ciągu wskazują, że w drugim półroczu br. tempo wzrostu będzie umiarkowane, ale dodatnie. Spowolnienie wzrostu wiąże się przede wszystkim z obecną słabością handlu międzynarodowego przy przewlekłej globalnej niepewności, co w strefie euro nadal odbija się na sektorze przetwórstwa przemysłowego i hamuje wzrost inwestycji.

Sektory usług i budownictwa, mimo niewielkiego osłabienia aktywności, pozostają odporne. Ożywienie gospodarcze w strefie euro jest pobudzane przez korzystne warunki finansowania, dalszy wzrost zatrudnienia powiązany ze wzrostem płac, łagodnie ekspansywne nastawienie polityki fiskalnej w strefie euro oraz utrzymujący się – choć nieco wolniejszy – wzrost gospodarczy na świecie.

Wśród ryzyk związanych z perspektywami wzrostu gospodarczego strefy euro wciąż przeważają czynniki spadkowe, wynikające przede wszystkim z długotrwałej niepewności, która wiąże się z sytuacją geopolityczną, rosnącym protekcjonizmem i podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia.

Roczna inflacja HICP w strefie euro zmalała z 1,0% w sierpniu 2019 do 0,8% we wrześniu, co było odzwierciedleniem niższej inflacji cen żywności i energii. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że inflacja ogółem prawdopodobnie jeszcze nieznacznie spadnie, po czym pod koniec roku z powrotem wzrośnie. Miary inflacji bazowej pozostają ogólnie słabe, a wskaźniki oczekiwań inflacyjnych utrzymują się na niskim poziomie. Choć w obliczu zacieśniania się rynków pracy wzmocniła się presja na koszty pracy, to słabsza dynamika wzrostu opóźnia przekładanie się tej presji na inflację. W średnim okresie inflacja powinna rosnąć pod wpływem zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej, postępującego ożywienia gospodarczego i mocnej dynamiki płac.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) wzrosła z 5,1% w lipcu 2019 do 5,7% w sierpniu. Jej stabilność odzwierciedla ciągłą kreację kredytów bankowych dla sektora prywatnego i niski koszt alternatywny utrzymywania szerokiego pieniądza. Jeśli chodzi o składowe szerokiego pieniądza, głównym czynnikiem wzrostu jego podaży wciąż jest wąski agregat M1.

Tempo wzrostu akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostało mocne, gdyż łagodne nastawienie naszej polityki pieniężnej ciągle przekłada się na oprocentowanie kredytów bankowych. Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła z 4,0% w lipcu 2019 do 4,3% w sierpniu, natomiast roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała w sierpniu bez zmian na poziomie 3,4%. Badanie ankietowe akcji kredytowej banków ze strefy euro za trzeci kwartał 2019 wskazuje na lekkie złagodzenie standardów kredytowych i wzrost popytu na kredyty dla gospodarstw domowych oraz ogólną stabilność popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Łagodne nastawienie naszej polityki pieniężnej pomoże w utrzymaniu korzystnych warunków kredytowania i będzie w dalszym ciągu podtrzymywać dostęp do finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego, pobudzanie popytu łącznego w obecnych okolicznościach i zmniejszanie podatności na zagrożenia. W celu pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz poprawy odporności gospodarki strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację polityki strukturalnej w krajach tej strefy. Punktem odniesienia mogą tu być zalecenia dotyczące poszczególnych krajów na rok 2019.

Jeśli chodzi o politykę fiskalną w strefie euro, obecnie jej łagodnie ekspansywne nastawienie w pewnym stopniu wspiera aktywność gospodarczą. Wobec pogarszania się perspektyw gospodarczych i utrzymywania się wyraźnych ryzyk spadkowych rządy mające pole manewru w polityce fiskalnej muszą działać skutecznie i na czas. W krajach z wysokim długiem publicznym powinny prowadzić rozważną politykę i osiągnąć docelowe saldo strukturalne, dzięki czemu powstaną odpowiednie warunki, aby mogły swobodnie zadziałać automatyczne stabilizatory. Wszystkie kraje powinny też intensywniej dążyć do uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu.

Koniecznym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje również przejrzyste i konsekwentne wdrażanie unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwające prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami