SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

PRESSEKONFERENCE

Mario Draghi, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,
Frankfurt am Main, 24. oktober 2019

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde i Styrelsesrådet, som også havde deltagelse af næstformand i Kommissionen, Valdis Dombrovskis, og ECB's nye formand, Christine Lagarde.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer, at de forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil vi har konstateret en robust bevægelse af inflationsudsigterne mod et niveau, der er tilstrækkelig tæt på, men under 2 pct. inden for vores fremskrivningsperiode, og en sådan konvergens er blevet konsekvent afspejlet i den underligende inflationsudvikling.

Som det blev besluttet på vores seneste møde i september, genoptager vi nettoopkøbene under vores opkøbsprogram APP på et månedligt niveau på 20 mia. euro den 1. november. Vi forventer, at de fortsætter, så længe det er nødvendigt for at styrke den lempende effekt af vores pengepolitiske renter, og at de ophører, kort før vi begynder at forhøje ECB's officielle renter.

Det er også vores hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor vi begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Styrelsesrådet fremhævede igen behovet for en yderst lempelig pengepolitik i en længere periode med henblik på at understøtte det underliggende inflationspres og udviklingen i den samlede inflation på mellemlangt sigt. Styrelsesrådets forward guidance vil bl.a. sikre, at de finansielle forhold tilpasser sig i overensstemmelse med ændringer af inflationsudsigterne. I alle tilfælde er Styrelsesrådet fortsat rede til, alt efter omstændighederne, at justere alle sine instrumenter, således at der opnås en vedvarende udvikling i inflationen i retning af inflationsmålet i overensstemmelse med Styrelsesrådets forpligtelse til symmetri.

Nye data siden Styrelsesrådets seneste møde i begyndelsen af september bekræfter vores tidligere vurdering af en langvarig svaghed i vækstudviklingen i euroområdet, vedvarende udtalte nedadrettede risici og et afdæmpet inflationspres. Samtidig understøtter en vedvarende beskæftigelsesvækst og stigende lønninger fortsat modstandskraften i euroområdets økonomi. Den omfattende pakke af pengepolitiske foranstaltninger, som vi besluttede på vores seneste møde, giver betydelig pengepolitisk stimulus, som vil bidrage til en yderligere lempelse af lånebetingelserne for virksomheder og husholdninger. Herved understøttes væksten i euroområdet, den igangværende opbygning af indenlandske prispres og dermed den vedvarende konvergens i inflationen mod vores mål på mellemlangt sigt.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Realt BNP i euroområdet blev bekræftet til at være 0,2 pct. kvartal-til-kvartal i 2. kvartal 2019 efter en stigning på 0,4 pct. i det foregående kvartal. De seneste økonomiske data og undersøgelsesdata peger fortsat i retning af en moderat, men positiv vækst i 2. halvår 2019. Denne nedgang i væksten afspejler hovedsagelig den vedvarende svaghed i den internationale handel i en situation med længerevarende global usikkerhed, der fortsat påvirker euroområdets fremstillingssektor negativt og lægger en dæmper på investeringsvæksten.

Samtidig viser servicesektoren og bygge- og anlægssektoren fortsat modstandskraft til trods for en vis afdæmpning. Væksten i euroområdet understøttes af gunstige finansieringsforhold, yderligere fremgang i beskæftigelsen og stigende lønninger, euroområdets marginalt ekspansive finanspolitik og den fortsatte – omend noget langsommere – vækst i den globale aktivitet.

De risici, der knytter sig til vækstudsigterne for euroområdet, er fortsat nedadrettede. De knytter sig især til den langvarige usikkerhed i relation til geopolitiske faktorer, stigende protektionisme og sårbarheder i vækstmarkedsøkonomierne.

Den årlige HICP-inflation i euroområdet faldt fra 1,0 pct. i august til 0,8 pct. i september 2019. Dette afspejlede en lavere inflation i energi- og fødevarepriser. Baseret på de nuværende futurespriser på olie vil den samlede inflation sandsynligvis falde endnu en smule, inden den begynder at stige igen mod udgangen af året. Mål for den underliggende inflation var stadig generelt afdæmpede, og indikatorer for inflationsforventningerne befinder sig på et lavt niveau. Selvom lønomkostningspresset er taget til i styrke på baggrund af de strammere arbejdsmarkedsforhold, forsinker den svagere vækstudvikling gennemslaget i inflationen. På mellemlangt sigt forventes inflationen at stige, idet den understøttes af vores pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst og en robust lønvækst.

For så vidt angår den monetære analyse, steg væksten i den brede pengemængde (M3) fra 5,1 pct. i juli til 5,7 pct. i august 2019. Den fortsatte vækst i den brede pengemængde afspejler bankernes aktuelle kreditgivning til den private sektor og lave alternativomkostninger ved M3-beholdninger. Det snævre pengemængdemål (M1) yder stadig det største bidrag til væksten i den brede pengemængde på komponentsiden.

Der var fortsat en solid vækst i udlån til virksomheder og husholdninger, som blev fremmet af gennemslaget af vores lempelige pengepolitik i bankernes udlånsrenter. Den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber steg fra 4,0 pct. i juli til 4,3 pct. i august 2019, mens den årlige vækst i udlån til husholdninger var uændret på 3,4 pct. i august. Undersøgelsen af bankernes udlån i euroområdet i 3. kvartal 2019 viser marginalt lempeligere kreditvilkår og en stigende efterspørgsel efter lån til husholdninger, mens efterspørgslen efter lån til virksomheder forblev stort set stabil. Vores lempelige pengepolitik vil være med til at sikre bankernes gunstige udlånsvilkår og vil fortsat understøtte adgangen til finansiering, især for små og mellemstore virksomheder.

Sammenfattende bekræftede et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse, at en meget lempelig pengepolitik stadig er nødvendig for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et mere målrettet bidrag til at styrke vækstpotentialet på langt sigt, understøtte den samlede efterspørgsel i den aktuelle situation og reducere sårbarheder. Gennemførelsen af strukturpolitikker i eurolandene skal intensiveres betydeligt for at øge produktiviteten og vækstpotentialet i euroområdet, nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge modstandskraften. Det relevante udgangspunkt herfor bør være de landespecifikke henstillinger for 2019.

Hvad angår finanspolitikken, bliver den økonomiske aktivitet for tiden understøttet i en vis grad af den marginalt ekspansive finanspolitik i euroområdet. På baggrund af de svækkede økonomiske udsigter og de stadig udtalte nedadrettede risici bør regeringer med et finanspolitisk råderum handle effektivt og rettidigt. I lande, hvor den offentlige gæld er høj, er regeringerne nødt til at føre en forsigtig politik og opfylde målene for den strukturelle offentlige saldo, som vil skabe de rette vilkår for, at de automatiske stabilisatorer kan virke frit. Alle lande bør intensivere deres bestræbelser på at opnå en mere vækstfremmende sammensætning af de offentlige finanser.

På samme måde er en gennemsigtig og konsekvent gennemførelse af Den Europæiske Unions ramme for finanspolitisk og økonomisk styring over tid og på tværs af lande stadig afgørende for at styrke modstandskraften i euroområdets økonomi. En forbedring af Den Økonomiske og Monetære Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesrådet ser med tilfredshed på det igangværende arbejde og opfordrer til, at der tages yderligere konkrete og målrettede skridt til at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt