Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

PRESSKONFERENS

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Vítor Constâncio, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 25 januari 2018

INLEDNINGSANFÖRANDE

Ärade åhörare, låt mig först önska er ett gott nytt år. Vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi kommer nu att redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet, där kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis också var närvarande.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi fortsätter att räkna med att de kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer under en längre tid och väl utöver den tidsperiod under vilken våra nettotillgångsköp kommer att pågå.

När det gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder bekräftar vi att våra nettotillgångsköp är avsedda att fortsätta i den nya månatliga takten på 30 miljarder euro fram till slutet av september 2018, eller längre om så är nödvändigt, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet. Skulle utsikterna bli mindre gynnsamma eller skulle de finansiella förutsättningarna visa sig oförenliga med den fortsatta utvecklingen mot en varaktig justering av inflationsbanan är vi redo att utöka programmet för köp av tillgångar både vad gäller storlek och varaktighet. Eurosystemet kommer att återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper som förvärvats inom ramen för APP-programmet under en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt. Detta kommer att bidra både till gynnsamma likviditetsvillkor och till en lämplig penningpolitisk inriktning.

Den inkommande informationen bekräftar en stadig ekonomisk expansionstakt, som accelererade mer än väntat under det andra halvåret 2017. En stark konjunkturutveckling, en löpande minskning av överkapacitet och ökat kapacitetsutnyttjande stärker vår tillförsikt ytterligare om att inflationen kommer att konvergera mot inflationsmålet, som ligger under, men nära, 2 procent. Samtidigt fortsätter det inhemska pristrycket överlag att vara dämpat och det har ännu inte visat några övertygande tecken på en hållbar uppåttrend. Mot denna bakgrund utgör den senaste tidens växelkursvolatilitet en källa till osäkerhet som kräver övervakning p.g.a. möjliga följder för prisstabiliteten på medellång sikt. Det behövs alltså fortfarande en omfattande grad av penningpolitisk stimulans för att underliggande inflationstryck gradvis ska byggas upp och för att ge stöd åt den övergripande inflationsutvecklingen på medellång sikt. Detta fortsatta penningpolitiska stöd ges genom nettotillgångsköp, en omfattande stock av redan förvärvade tillgångar och förestående återinvesteringar samt av våra framtidsindikationer om räntor.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Den reala BNP-utvecklingen ökade med 0,7 procent på kvartalsbasis under tredje kvartalet 2017 och liknade utvecklingen under det andra kvartalet. Nya uppgifter och enkätresultat tyder på en gedigen och brett baserad tillväxt kring årsskiftet. Våra penningpolitiska åtgärder, vilka har underlättat skuldreduceringsprocessen, fortsätter att ge stöd åt inhemsk efterfrågan. Ökad sysselsättning stödjer privat konsumtion som även gynnas av tidigare arbetsmarknadsreformer och av en uppgång i hushållens förmögenhet. Företagsinvesteringarna fortsätter att stärkas mot bakgrund av mycket gynnsamma finansieringsförhållanden, stigande lönsamhet för företagen samt solid efterfrågan. Bostadsinvesteringarna har förbättrats ytterligare under de senaste kvartalen. Vidare kommer den brett baserade globala expansionen att ge drivkraft åt euroområdets export.

Riskerna i samband med euroområdets tillväxtutsikter bedöms vara i stort sett balanserade. Å andra sidan torde en stark konjunkturutveckling kunna leda till ytterligare positiva överraskningar för tillväxt under den närmaste tiden. Å andra sidan finns det fortfarande nedåtrisker. Dessa kommer främst från globala faktorer och från utvecklingen på valutamarknaderna.

Den årliga HIKP-inflationen i euroområdet var 1,4 procent i december 2017, en nedgång jämfört med 1,5 procent i november. Det förklaras främst av energiprisutvecklingen. Baserat på aktuella terminspriser på olja, väntas inflationen på årsbasis ligga kvar på ungefär nuvarande nivåer under de kommande månaderna. Måtten på underliggande inflation är överlag dämpade, delvis beroende på speciella faktorer, och har fortfarande att visa tecken på en hållbar uppåttrend. De förväntas emellertid stiga gradvis på medellång sikt med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, fortsatt ekonomisk expansion och därmed sammanhängande absorption av överkapacitet samt av stigande löneökningstakt.

Vad gäller den monetära analysen fortsätter det breda penningmängdsmåttet (M3) att öka stadigt med en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i november 2017, jämfört med 5,0 procent i oktober. Detta återspeglar effekterna av ECB:s penningpolitiska åtgärder och låga alternativkostnader för innehav av de mest likvida komponenterna. Följaktligen fortsatte det smala penningmängdsmåttet M1 att vara den främsta bidragande orsaken till tillväxten i det breda penningmängdsmåttet, som ökade med en årlig tillväxttakt på 9,1 procent i november jämfört med 9,4 procent i oktober.

Återhämtningen i tillväxten för utlåning till den privata sektorn som observerats sedan början av 2014 fortskrider. Den årliga ökningstakten i utlåningen till icke-finansiella företag ökade till 3,1 procent i november 2017, jämfört med 2,9 procent i oktober, medan den årliga ökningstakten i utlåningen till hushåll låg på 2,8 procent i november jämfört med 2,7 procent i oktober. Enkätundersökningen om bankernas utlåning i euroområdet för fjärde kvartalet 2017 indikerar att utlåningstillväxten fortsätter att stärkas av en ökande efterfrågan samt av ytterligare lättnader i de allmänna villkoren för utlåning.

Genomslaget av de penningpolitiska åtgärder som vidtagits sedan juni 2014 fortsätter att på ett betydande sätt stödja lånevillkoren för företag och hushåll, tillgången till finansiering, främst för små och medelstora företag, och för kreditflöden i hela euroområdet.

En avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen bekräftade behovet av en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik för att säkerställa att inflationen varaktigt återgår till nivåer som är under, men nära, 2 procent.

För att våra penningpolitiska åtgärder ska få full effekt krävs dock att beslutsamma insatser inom andra politikområden stärker tillväxtpotentialen på lång sikt och minskar sårbarheter. Strukturreformer måste genomföras avsevärt snabbare i euroområdet för att öka motståndskraften, minska den strukturella arbetslösheten och stärka euroområdets produktivitet och tillväxtpotential. När det gäller finanspolitiken talar den alltmer stabila och brett baserade ekonomiska expansionen för att finanspolitiska buffertar bör byggas upp igen. Detta är särskilt viktigt i länder med fortsatt hög statsskuld. Alla länder skulle gynnas av förstärkta insatser för en mer tillväxtfrämjande utformning av de offentliga finanserna. Ett fullständigt, transparent och konsekvent genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten samt av förfarandet vid makroekonomiska obalanser över tid i samtliga länder är avgörande för att öka motståndskraften i euroområdets ekonomi. Att stärka den ekonomiska och monetära unionen är ett projekt som fortfarande har hög prioritet. ECB-rådet välkomnar den pågående diskussionen om att färdigställa bankunionen och kapitalmarknadsunionen och om en ytterligare fördjupning av den monetära unionen.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media