European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

21 юли 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 299 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 496 554 −1 130
  2.1 Вземания от МВФ 228 948 −95
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 606 −1 035
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 323 609
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 233 155
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 233 155
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 608 065 −1 805
  5.1 Основни операции по рефинансиране 10 025 −1 809
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 597 985 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 55 4
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 38 205 4 599
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 031 541 −18 936
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 841 785 −18 778
  7.2 Други ценни книжа 189 757 −158
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 353 694 −2 100
Общо активи 7 186 888 −18 606
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 567 688 −1 080
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 791 326 −36 510
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 157 339 894
  2.2 Депозитно улеснение 3 633 959 −37 403
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 −1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 33 923 1 624
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 346 812 7 943
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 260 841 10 192
  5.2 Други задължения 85 971 −2 249
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 257 145 6 684
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 536 −75
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 687 719
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 687 719
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 274 157 2 087
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 240 0
Общо пасиви 7 186 888 −18 606
Annexes
25 July 2023