European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

21 juli 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 609.299 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 496.554 −1.130
  2.1 Fordringar på IMF 228.948 −95
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.606 −1.035
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.323 609
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.233 155
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.233 155
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 608.065 −1.805
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 10.025 −1.809
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 597.985 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 55 4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 38.205 4.599
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.031.541 −18.936
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.841.785 −18.778
  7.2 Övriga värdepapper 189.757 −158
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 0
9 Övriga tillgångar 353.694 −2.100
Summa tillgångar 7.186.888 −18.606
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.567.688 −1.080
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.791.326 −36.510
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 157.339 894
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.633.959 −37.403
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 33.923 1.624
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 346.812 7.943
  5.1 Offentliga sektorn 260.841 10.192
  5.2 Övriga skulder 85.971 −2.249
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 257.145 6.684
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.536 −75
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.687 719
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.687 719
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0
10 Övriga skulder 274.157 2.087
11 Värderegleringskonton 596.961 0
12 Kapital och reserver 120.240 0
Summa skulder 7.186.888 −18.606
Annexes
25 July 2023