Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 юни 2009 г.

23 юни 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 20 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 19 юни 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 16,1 млрд. евро до 217 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 юни 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове по предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 32,5 млрд. швейцарски франка 31,5 млрд. швейцарски франка
18 юни 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 51,8 млрд. щатски долара 40,6 млрд. щатски долара
18 юни 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 12,2 млрд. щатски долара 0,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 300,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 2 млрд. евро до 760,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,4 млрд. евро до 150,3 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,6 млрд. евро до 606,1 млрд. евро. На 17 юни 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 302,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 309,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 12,7 млрд. евро (при 11,3 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) остават практически непроменени – 213,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 725 −20
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 161 689 −583
2.1 Вземания от МВФ 17 013 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 676 −583
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 74 499 −16 352
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 504 −927
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 504 −927
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 618 887 7 867
5.1 Основни операции по рефинансиране 309 621 7 544
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 308 703 2
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 549 308
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 13 13
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 031 155
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 300 950 343
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 769 −19
9 Други активи 244 664 2 629
Общо активи 1 719 718 −6 906
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 760 817 −1 981
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 226 268 1 327
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 213 515 24
2.2 Депозитно улеснение 12 717 1 383
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 −80
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 213 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 159 802 6 907
5.1 Сектор „Държавно управление“ 150 321 5 425
5.2 Други задължения 9 481 1 482
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 118 705 −13 094
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 490 287
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 154 −1 082
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 154 −1 082
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 158 797 745
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 968 −8
Общо пасиви 1 719 718 −6 906

Данни за контакт за медиите