Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 juni 2009

23 juni 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 19 juni 2009 was de daling van EUR 20 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 16,1 miljard naar EUR 217 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 juni 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 32,5 miljard CHF 31,5 miljard
18 juni 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 51,8 miljard USD 40,6 miljard
18 juni 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 12,2 miljard USD 0,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 300,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2 miljard naar EUR 760,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,4 miljard naar EUR 150,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,6 miljard naar EUR 606,1 miljard. Op woensdag 17 juni 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 302,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 309,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 12,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 11,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Tengevolge van alle transacties bleef de rekening-courantpositie van tegenpartijen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) vrijwel onveranderd op EUR 213,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.725 −20
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 161.689 −583
2.1 Vorderingen op het IMF 17.013 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.676 −583
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 74.499 −16.352
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.504 −927
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.504 −927
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 618.887 7.867
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 309.621 7.544
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 308.703 2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 549 308
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 13 13
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.031 155
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 300.950 343
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.769 −19
9 Overige activa 244.664 2.629
Totaal activa 1.719.718 −6.906
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 760.817 −1.981
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 226.268 1.327
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 213.515 24
2.2 Depositofaciliteit 12.717 1.383
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 36 −80
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 213 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 159.802 6.907
5.1 Overheid 150.321 5.425
5.2 Overige verplichtingen 9.481 1.482
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.705 −13.094
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.490 287
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.154 −1.082
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.154 −1.082
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 158.797 745
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.968 −8
Totaal passiva 1.719.718 −6.906

Contactpersonen voor de media