Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. juni 2009

23. juni 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. juni 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 20 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 16,1 mia. euro til 217 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. juni 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 32,5 mia. CHF 31,5 mia.
18. juni 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 51,8 mia. USD 40,6 mia.
18. juni 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 12,2 mia. USD 0,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 300,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2 mia. euro til 760,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,4 mia. euro til 150,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,6 mia. euro til 606,1 mia. euro. Onsdag den 17. juni 2009 udløb en primær markedsoperation på 302,1 mia. euro, og en ny på 309,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 12,7 mia. euro (mod 11,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner forblev passivpost 2.1 (kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet) praktisk taget uændret og udgjorde 213,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.725 −20
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 161.689 −583
2.1 Tilgodehavender hos IMF 17.013 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.676 −583
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 74.499 −16.352
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.504 −927
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.504 −927
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 618.887 7.867
5.1 Primære markedsoperationer 309.621 7.544
5.2 Langfristede markedsoperationer 308.703 2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 549 308
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 13 13
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.031 155
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 300.950 343
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.769 −19
9 Andre aktiver 244.664 2.629
Aktiver i alt 1.719.718 −6.906
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 760.817 −1.981
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 226.268 1.327
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 213.515 24
2.2 Indlånsfacilitet 12.717 1.383
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 36 −80
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 213 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 159.802 6.907
5.1 Offentlig forvaltning og service 150.321 5.425
5.2 Andre forpligtelser 9.481 1.482
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 118.705 −13.094
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.490 287
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.154 −1.082
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.154 −1.082
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 158.797 745
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.968 −8
Passiver i alt 1.719.718 −6.906

Medie- og pressehenvendelser