Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 czerwca 2009 r.

23 czerwca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 19 czerwca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 20 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 16,1 mld euro do poziomu 217 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17 czerwca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 32,5 mld CHF 31,5 mld CHF
18 czerwca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 51,8 mld USD 40,6 mld USD
18 czerwca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 12,2 mld USD 0,4 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 300,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2 mld euro do poziomu 760,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,4 mld euro do poziomu 150,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,6 mld euro do poziomu 606,1 mld euro. W środę 17 czerwca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 302,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 309,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 12,7 mld euro (w porównaniu z 11,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie 213,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.725 −20
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 161.689 −583
2.1 Należności od MFW 17.013 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.676 −583
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 74.499 −16.352
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.504 −927
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.504 −927
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 618.887 7.867
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 309.621 7.544
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 308.703 2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 549 308
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 13 13
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.031 155
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 300.950 343
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.769 −19
9 Pozostałe aktywa 244.664 2.629
Aktywa razem 1.719.718 −6.906
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 760.817 −1.981
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 226.268 1.327
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 213.515 24
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 12.717 1.383
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 −80
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 213 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 159.802 6.907
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 150.321 5.425
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.481 1.482
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 118.705 −13.094
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.490 287
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.154 −1.082
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.154 −1.082
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 158.797 745
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.968 −8
Pasywa razem 1.719.718 −6.906

Kontakt z mediami