Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

11 април 2024 г.

Днес Управителният съвет реши да запази непроменени трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Постъпващата информация в общи линии потвърждава предишната му оценка за средносрочната перспектива за инфлацията. Тя е продължила да намалява, основно благодарение на по-ниската инфлация на цените на храните и стоките. Отслабват повечето показатели за основната инфлация, растежът на заплатите постепенно се забавя, а предприятията отчасти компенсират от печалбите си нарастването на разходите за труд. Условията за финансиране остават рестриктивни и досегашните повишения на лихвените проценти продължават да възпират търсенето, а това допринася за понижаване на инфлацията. Вътрешният ценови натиск обаче е силен и поддържа висока инфлацията на цените на услугите.

Управителният съвет е решен да осигури своевременното връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%. Той счита, че основните лихвени проценти на ЕЦБ са на равнище, което допринася съществено за протичащия процес на дезинфлация. Бъдещите му решения ще гарантират, че основните лихвени проценти ще останат достатъчно рестриктивни толкова дълго, колкото е необходимо. Ако актуализираната му оценка за перспективата за инфлацията, динамиката на основната инфлация и доброто провеждане на паричната политика засили още увереността, че инфлацията се доближава устойчиво до целевото равнище, би било подходящо да се понижи сегашното ниво на рестриктивност на паричната политика. Във всеки случай Управителният съвет ще продължи да прилага основан на данните подход и да взема решенията си заседание по заседание, когато определя подходящото равнище и продължителност на рестриктивността, и не се ангажира предварително с определена траектория на лихвените проценти.

Основните лихвени проценти на ЕЦБ

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 4,50%, 4,75% и 4,00%.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Портфейлът по APP намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата вече не реинвестира погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, през първата половина на 2024 г. През втората половина на годината той предвижда да намалява портфейла по PEPP със средно 7,5 млрд. евро на месец. Управителният съвет възнамерява да прекрати реинвестициите по PEPP в края на 2024 г.

Управителният съвет ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и протичащото изплащане допринасят за неговата позиция по паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите