Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2024. gada 11. aprīlī

Padome šodien nolēma nemainīt trīs galvenās ECB procentu likmes. Saņemtā informācija pamatā apstiprinājusi Padomes iepriekšējo novērtējumu par vidējā termiņa inflācijas perspektīvu. Inflācija turpinājusi kristies – to noteikusi zemāka pārtikas cenu un preču cenu inflācija. Vairākums pamatinflācijas rādītāju pazeminās, darba samaksas kāpuma temps pakāpeniski samazinās un uzņēmumu peļņa absorbē daļu no darbaspēka izmaksu pieauguma. Finansēšanas nosacījumi joprojām ir ierobežojoši, un iepriekš veiktā procentu likmju paaugstināšana turpina bremzēt pieprasījumu, kas palīdz samazināt inflāciju. Bet iekšzemes cenu spiediens ir spēcīgs, noturot augstu pakalpojumu cenu inflācijas līmeni.

Padome ir apņēmusies nodrošināt savlaicīgu inflācijas atgriešanos tās noteiktā 2 % vidējā termiņa mērķa līmenī. Tā uzskata, ka ECB galveno procentu likmju līmenis būtiski veicina pašreizējo inflācijas samazināšanās procesu. Padomes turpmākie lēmumi nodrošinās, ka monetārās politikas procentu likmes saglabāsies pietiekami ierobežojošas tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams. Ja Padomes aktualizētais novērtējums par inflācijas perspektīvu, pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku vēl vairāk palielinās pārliecību, ka inflācija noturīgi virzās uz tās noteikto mērķi, būtu atbilstoši mazināt pašreizējo monetārās politikas stingrības līmeni. Jebkurā gadījumā, nosakot ierobežojumu apmēru un ilgumu, Padome arī turpmāk pieņems lēmumus atbilstoši datiem katras sanāksmes ietvaros, un tā iepriekš neapņemas virzīt procentu likmes konkrētā virzienā.

Galvenās ECB procentu likmes

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 4.50 %, 4.75 % un 4.00 %).

Aktīvu iegādes programma (AIP) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP)

AIP portfelis tiek samazināts mērenā un prognozējamā tempā, Eurosistēmai vairs atkārtoti neieguldot vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus.

Padome paredz 2024. gada 1. pusgadā turpināt atkārtoti pilnībā ieguldīt PĀAIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus. 2. pusgadā tā paredz samazināt PĀAIP portfeli vidēji par 7.5 mljrd. euro mēnesī. Padome paredz pārtraukt atkārtoto ieguldīšanu PĀAIP ietvaros 2024. gada beigās.

Padome turpinās atkārtoti ieguldīt no PĀAIP portfeļa vērtspapīru dzēšanas iegūtos līdzekļus, izmantojot elastīgu pieeju, lai novērstu ar pandēmiju saistītos monetārās politikas transmisijas mehānismu apdraudošos riskus.

Refinansēšanas operācijas

Bankām atmaksājot ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju ietvaros aizņemtos līdzekļus, Padome regulāri novērtēs, kā aizdevumu mērķoperācijas un to notiekošā atmaksa palīdz uzturēt tās monetārās politikas nostāju.

***

Padome ir gatava savu pilnvaru ietvaros koriģēt visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija vidējā termiņā atgriežas tās 2 % mērķa līmenī un tiek saglabāta monetārās politikas transmisijas raita darbība. Turklāt, lai novērstu nevēlamu haotisku tirgus dinamiku, kas rada nopietnu apdraudējumu monetārās politikas transmisijai visās eurozonas valstīs, ir pieejams Transmisijas aizsardzības instruments, tādējādi ļaujot Padomei efektīvāk izpildīt tās uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.45 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem