Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

11. apríla 2024

Rada guvernérov sa dnes rozhodla ponechať tri kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Aktuálne informácie celkovo potvrdzujú predchádzajúce hodnotenie Rady guvernérov týkajúce sa strednodobého výhľadu inflácie. Inflácia ďalej klesá, najmä vzhľadom na nižšiu infláciu cien potravín a tovarov. Dochádza k oslabovaniu väčšiny ukazovateľov základnej inflácie, k postupnému zmierňovaniu mzdového rastu a k čiastočnej absorpcii rastu nákladov práce v ziskoch podnikov. Podmienky financovania zostávajú reštriktívne a predchádzajúce zvyšovanie úrokových sadzieb naďalej tlmí dopyt, čo prispieva k tlakom na znižovanie inflácie. Vzhľadom na silné domáce cenové tlaky je však inflácia cien služieb stále vysoká.

Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Usudzuje, že kľúčové úrokové sadzby ECB sú na úrovni, ktorá výraznou mierou prispieva k prebiehajúcemu procesu dezinflácie. Budúce rozhodnutia Rady guvernérov zabezpečia, že jej menovopolitické sadzby zostanú na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude potrebné. Ak by aktualizované hodnotenie Rady guvernérov týkajúce sa inflačného výhľadu, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky ďalej upevňovalo jej presvedčenie, že inflácia sa trvalo približuje k cieľovej hladine, bolo by primerané znížiť súčasnú úroveň reštrikcie menovej politiky. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa Rada guvernérov v každom prípade bude naďalej riadiť aktuálnymi údajmi a rozhodnutia bude prijímať priebežne, zo zasadania na zasadanie, pričom sa vopred nezaväzuje k žiadnej konkrétnej trajektórii sadzieb.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostávajú nezmenené na úrovni 4,50 %, 4,75 % a 4,00 %.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Objem portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) sa postupným a predvídateľným tempom znižuje, keďže Eurosystém už istinu zo splatených cenných papierov nereinvestuje v plnej výške.

Počas prvého polroka 2024 Rada guvernérov plánuje pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) v plnej výške. Počas druhej polovice roka očakáva redukciu portfólia PEPP priemerným tempom 7,5 mld. € za mesiac. Na konci roka 2024 Rada guvernérov mieni reinvestície v rámci programu PEPP ukončiť.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

V priebehu splácania úverov poskytnutých bankám v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií bude Rada guvernérov pravidelne posudzovať úlohu cielených refinančných operácií a ich priebežného splácania v nastavení svojej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila návrat inflácie na jej cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte a naďalej plynulú transmisiu menovej politiky. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky okrem toho umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá