Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

11 april 2024

ECB-rådet beslutade idag att hålla de tre styrräntorna oförändrade. Inkommande uppgifter har i stort sett bekräftat ECB-rådets bedömning av utsikterna för inflation på medellång sikt. Inflationen har, ledd av lägre livsmedels- och varupriser, fortsatt att falla. De flesta mått på underliggande inflation lättar, lönetillväxten dämpas gradvis och företagens vinster absorberar en del av de stigande arbetskraftskostnaderna. Finansieringsförhållandena är fortsatt restriktiva och de tidigare räntehöjningarna fortsätter att tynga efterfrågan, vilket bidrar till att driva ner inflationen. Men inhemskt pristryck är starkt och håller upp tjänsteprisinflation.

ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet och anser att styrräntorna är på nivåer som ger ett substantiellt bidrag till den löpande disinflationsprocessen. ECB-rådets framtida beslut kommer att säkerställa att styrräntorna förblir tillräckligt restriktiva så länge som behövs. Om ECB-rådets uppdaterade bedömning av inflationsutsikterna, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen ytterligare skulle stärka dess tillförsikt om att inflation på ett hållbart sätt håller på att närma sig målet skulle det vara lämpligt att reducera den aktuella nivån av penningpolitisk restriktion. Under alla omständigheter kommer ECB-rådet fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt med beslut från sammanträde till sammanträde för att fastställa den lämpliga nivån på och varaktigheten av restriktionen och kommer inte i förhand att binda sig till en viss räntebana.

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 4,50 %, 4,75 % respektive 4,00 %.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt eftersom Eurosystemet inte längre återinvesterar värdepapper som förfaller.

ECB-rådet avser att fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för PEPP under första halvåret 2024. Under andra halvåret är avsikten att minska PEPP-portföljen med i genomsnitt 7,5 miljarder euro per månad. ECB-rådet har för avsikt att avsluta återinvesteringarna inom PEPP i slutet av 2024.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom banker återbetalar belopp som upplånats under de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner och relaterad pågående återbetalning bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig välfungerande transmission av penningpolitiken. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka oönskade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media