Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

14 december 2023

ECB-rådet beslutade idag att hålla de tre styrräntorna oförändrade. Även om inflationen har gått ner under de senaste månaderna är det sannolikt att den ta fart igen inom kort. Enligt de senaste prognoserna av Eurosystemets experter för euroområdet väntas inflationen sjunka gradvis under loppet av nästa år för att sedan närma sig 2-procentsmålet 2025. På det hela taget förutser experterna att den totala inflationen i genomsnitt blir 5,4 procent 2023, 2,7 procent 2024, 2,1 procent 2025 och 1,9 procent 2026. Jämfört med prognoserna från september 2021 innebär detta en nedrevidering för 2023 och särskilt för 2024.

Den underliggande inflationen har lättat ytterligare. Men inhemskt pristryck förblir fortsatt högt, framför allt beroende på den starka tillväxten i enhetsarbetskostnader. Eurosystemets experter räknar med att inflationen, exklusive energi och livsmedel, i genomsnitt blir 5,0 procent 2023, 2,7 procent 2024, 2,3 procent 2025 och 2,1 procent 2026.

De tidigare räntehöjningarna fortsätter att med kraft slå igenom i ekonomin. Stramare finansieringsförhållanden dämpar efterfrågan och detta hjälper till att driva ner inflationen. Eurosystemets experter väntar sig att den ekonomiska tillväxten förblir dämpad den närmaste tiden. Därefter torde ekonomin återhämta sig beroende på stigande reala inkomster – i och med att människor drar nytta av sjunkande inflation och stigande löner – och beroende på förbättrad utländsk efterfrågan. Eurosystemets experter förutser därför att tillväxten tar fart från ett genomsnitt på 0,6 procent för 2023 till 0,8 procent för 2024 och till 1,5 procent för både 2025 och 2026.

ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. Baserat på sin aktuella bedömning anser ECB-rådet att dess styrräntor är på nivåer som, om de upprätthålls tillräckligt länge, kommer att ge ett viktigt bidrag för att nå detta mål. ECB-rådets framtida räntebeslut kommer att säkerställa att dess styrräntor sätts på tillräckligt restriktiva nivåer så länge som är nödvändigt.

ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt för att fastställa vilken nivå som är lämplig och hur länge restriktionen ska bestå. Framför allt kommer räntebesluten att baseras på bedömningen av inflationsutsikterna med beaktande av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB s styrräntor är det viktigaste verktyget för att ange den penningpolitiska inriktningen. ECB-rådet beslutade även idag att driva på normaliseringen av Eurosystemets balansräkning. Avsikten är att under det första halvåret 2024 fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin). Under det andra halvåret 2024 ämnar ECB-rådet reducera PEPP-portföljen med i genomsnitt 7,5 miljarder euro per månad. ECB-rådet avser upphöra med återinvesteringar i PEPP i slutet av 2024.

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 4,50 %, 4,75 % respektive 4,00 %.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt eftersom Eurosystemet inte längre återinvesterar värdepapper som förfaller.

ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) under det första halvåret 2024. Under det andra halvåret 2024 ämnar ECB-rådet reducera PEPP-portföljen med i genomsnitt 7,5 miljarder euro per månad. ECB-rådet avser upphöra med återinvesteringar i PEPP i slutet av 2024.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom bankerna återbetalar belopp som upplånats under de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner och relaterad pågående återbetalning bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig välfungerande transmission av penningpolitiken. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka oönskade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media