Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2023. gada 14. decembrī

Padome šodien nolēma nemainīt trīs galvenās ECB procentu likmes. Lai gan inflācija pēdējos mēnešos samazinājusies, domājams, ka tuvākajā nākotnē tā atkal īslaicīgi pieaugs. Saskaņā ar jaunākajām Eurosistēmas speciālistu iespēju aplēsēm eurozonai gaidāms, ka inflācija nākamajā gadā pakāpeniski pazemināsies un pēc tam 2025. gadā tuvosies Padomes noteiktajam 2 % mērķim. Pamatā speciālisti paredz, ka kopējā inflācija 2023. gadā būs vidēji 5.4 %, 2024. gadā – 2.7 %, 2025. gadā – 2.1 % un 2026. gadā – 1.9 %. Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar speciālistu septembra iespēju aplēsēm 2023. gadā un īpaši 2024. gadā veikta lejupvērsta korekcija.

Pamatinflācija turpinājusi samazināties. Bet iekšzemes cenu spiediens joprojām ir palielināts, galvenokārt sakarā ar spēcīgo vienības darbaspēka izmaksu kāpumu. Eurosistēmas speciālisti paredz, ka inflācija (neietverot enerģijas un pārtikas cenas) 2023. gadā vidēji būs 5.0 %, 2024. gadā – 2.7 %, 2025. gadā – 2.3 % un 2026. gadā – 2.1 %.

Turpinās iepriekš veiktās procentu likmju paaugstināšanas spēcīga transmisija uz tautsaimniecību. Stingrāki finansēšanas nosacījumi vājina pieprasījumu, un tas palīdz samazināt inflāciju. Eurosistēmas speciālisti sagaida, ka tuvākajā laikā saglabāsies gausa tautsaimniecības izaugsme. Gaidāms, ka turpmākajā periodā tautsaimniecība atveseļosies sakarā ar reālo ienākumu kāpumu – iedzīvotājiem sajūtot inflācijas krituma un darba samaksas pieauguma labvēlīgo ietekmi – un ārējā pieprasījuma uzlabošanos. Tāpēc Eurosistēmas speciālisti paredz, ka izaugsmes temps kļūs straujāks, pieaugot no vidēji 0.6 % 2023. gadā līdz 0.8 % 2024. gadā un līdz 1.5 % 2025. un 2026. gadā.

Padome ir apņēmusies nodrošināt savlaicīgu inflācijas atgriešanos tās noteiktā 2 % vidējā termiņa mērķa līmenī. Pamatojoties uz pašreizējo vērtējumu, Padome uzskata, ka galvenās ECB procentu likmes atrodas tādā līmenī, kas, uzturēts pietiekami ilgi, būtiski veicinās šā mērķa sasniegšanu. Padomes turpmākie lēmumi nodrošinās, ka monetārās politikas procentu likmes tiks noteiktas pietiekami ierobežojošā līmenī tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams.

Padomes pieeja, nosakot ierobežojumu apmēru un ilgumu, arī turpmāk balstīsies uz datiem. Konkrētāk, tās lēmumi par procentu likmēm būs atkarīgi no inflācijas perspektīvas novērtējuma, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku.

Galvenās ECB procentu likmes ir būtiskākais monetārās politikas nostājas noteikšanas instruments. Padome šodien nolēma arī turpināt Eurosistēmas bilances normalizēšanu. Tā paredz 2024. gada 1. pusgadā arī turpmāk atkārtoti pilnībā ieguldīt pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmas (PĀAIP) ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus. 2. pusgadā tā paredz samazināt PĀAIP portfeli vidēji par 7.5 mljrd. euro mēnesī. Padome paredz pārtraukt atkārtoto ieguldīšanu PĀAIP ietvaros 2024. gada beigās.

Galvenās ECB procentu likmes

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 4.50 %, 4.75 % un 4.00 %).

Aktīvu iegādes programma (AIP) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP)

AIP portfelis tiek samazināts mērenā un prognozējamā tempā, Eurosistēmai vairs atkārtoti neieguldot vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus.

Padome paredz 2024. gada 1. pusgadā arī turpmāk atkārtoti pilnībā ieguldīt PĀAIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus. 2. pusgadā tā paredz samazināt PĀAIP portfeli vidēji par 7.5 mljrd. euro mēnesī. Padome paredz pārtraukt atkārtoto ieguldīšanu PĀAIP ietvaros 2024. gada beigās.

Padome turpinās atkārtoti ieguldīt no PĀAIP portfeļa vērtspapīru dzēšanas iegūtos līdzekļus, izmantojot elastīgu pieeju, lai novērstu ar pandēmiju saistītos monetārās politikas transmisijas mehānismu apdraudošos riskus.

Refinansēšanas operācijas

Bankām atmaksājot ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju ietvaros aizņemtos līdzekļus, Padome regulāri novērtēs, kā aizdevumu mērķoperācijas un to notiekošā atmaksa palīdz uzturēt tās monetārās politikas nostāju.

***

Padome ir gatava savu pilnvaru ietvaros koriģēt visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija vidējā termiņā atgriežas tās 2 % mērķa līmenī un tiek saglabāta monetārās politikas transmisijas raita darbība. Turklāt, lai novērstu nevēlamu haotisku tirgus dinamiku, kas rada nopietnu apdraudējumu monetārās politikas transmisijai visās eurozonas valstīs, ir pieejams Transmisijas aizsardzības instruments, tādējādi ļaujot Padomei efektīvāk izpildīt tās uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.45 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem