Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

14. decembra 2023

Rada guvernérov sa dnes rozhodla ponechať tri kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Inflácia síce v posledných mesiacoch klesala, no krátkodobo pravdepodobne znova vzrastie. Podľa najnovších projekcií odborníkov Eurosystému pre eurozónu sa má inflácia budúci rok znižovať len postupne, kým sa v roku 2025 nepriblíži k cieľu Rady guvernérov na úrovni 2 %. Celková inflácia by mala podľa projekcií dosiahnuť v priemere 5,4 % v roku 2023, 2,7 % v roku 2024, 2,1 % v roku 2025 a 1,9 % v roku 2026. V porovnaní so septembrovými projekciami ide o úpravu nadol na rok 2023 a predovšetkým na rok 2024.

Základná inflácia naďalej poľavuje. Domáce cenové tlaky sú však stále zvýšené, najmä v dôsledku výrazného rastu jednotkových nákladov práce. Inflácia bez cien energií a potravín by mala podľa projekcií odborníkov Eurosystému dosiahnuť v priemere 5,0 % v roku 2023, 2,7 % v roku 2024, 2,3 % v roku 2025 a 2,1 % v roku 2026.

Transmisia doterajšieho zvyšovania úrokových sadzieb do ekonomiky je naďalej výrazná. Prísnejšie podmienky financovania tlmia dopyt, čo pomáha znižovať infláciu. Hospodársky rast má byť podľa odborníkov Eurosystému v najbližšom období naďalej tlmený. Následne sa očakáva oživenie hospodárstva, a to vďaka rastu reálnych príjmov – vzhľadom na klesajúcu infláciu a rastúce mzdy – a zvyšovaniu zahraničného dopytu. Podľa odborníkov Eurosystému sa má preto hospodársky rast zrýchliť z priemerných 0,6 % v roku 2023 na 0,8 % v roku 2024 a na 1,5 % v rokoch 2025 i 2026.

Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Na základe svojho aktuálneho hodnotenia Rada guvernérov usudzuje, že kľúčové úrokové sadzby ECB sú na úrovni, ktorá pri dostatočne dlhom zachovaní podstatným spôsobom prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa. Budúce rozhodnutia Rady guvernérov zabezpečia nastavenie jej menovopolitických sadzieb na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude potrebné.

Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa Rada guvernérov bude naďalej riadiť aktuálnymi údajmi. Jej rozhodnutia o úrokových sadzbách budú vychádzať predovšetkým z jej hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky.

Kľúčové úrokové sadzby ECB sú prvoradým nástrojom pri určovaní nastavenia menovej politiky. Rada guvernérov dnes tiež rozhodla o pokračovaní normalizácie súvahy Eurosystému. Počas prvého polroka 2024 plánuje pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) v plnej výške. Počas druhej polovice roka očakáva redukciu portfólia PEPP priemerným tempom 7,5 mld. € za mesiac. Na konci roka 2024 Rada guvernérov mieni reinvestície v rámci programu PEPP ukončiť.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostávajú nezmenené na úrovni 4,50 %, 4,75 % a 4,00 %.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Objem portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) sa postupným a predvídateľným tempom znižuje, keďže Eurosystém už istinu zo splatených cenných papierov nereinvestuje v plnej výške.

Počas prvého polroka 2024 Rada guvernérov plánuje pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP v plnej výške. Počas druhej polovice roka očakáva redukciu portfólia PEPP priemerným tempom 7,5 mld. € za mesiac. Na konci roka 2024 Rada guvernérov mieni reinvestície v rámci programu PEPP ukončiť.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

Počas splácania úverov poskytnutých bankám v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií bude Rada guvernérov pravidelne prehodnocovať úlohu cielených refinančných operácií a ich priebežného splácania v nastavení svojej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila návrat inflácie na jej cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte a naďalej plynulú transmisiu menovej politiky. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky okrem toho umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá