Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Годишен отчет на ЕЦБ за 2013 г.

20 февруари 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 15 ч централноевропейско време в четвъртък, 20 февруари 2014 г.
 • След прехвърлянето на 0,4 млн. евро към провизиите за риск (спрямо 1166 млн. евро през 2012 г.) нетната печалба за 2013 г. е на стойност 1440 млн. евро (спрямо 995 млн. евро през 2012 г.).
 • Общо 1430 млн. евро (спрямо 998 млн. евро за 2012 г.) са разпределени между националните централни банки.
 • Нетните приходи от лихви, получени от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа, са в размер на 962 млн. евро (спрямо 1108 млн. евро за 2012 г.).
 • Приходите от лихви, получени от дела на ЕЦБ от всички евробанкноти в обращение, са на стойност 406 млн. евро (спрямо 633 млн. евро през 2012 г.).
 • Счетоводният баланс на ЕЦБ възлиза на 174 млрд. евро (спрямо 207 млрд. евро за 2012 г.).

Вчера Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2013 г.

„Финансовият резултат за 2013 г. отразява позицията по паричната политика, както и нашата ангажираност за ефикасно използване на ресурсите и разумно финансово управление във време на нарастващи отговорности и задачи, възложени на ЕЦБ,“ заяви Марио Драги, председател на ЕЦБ.

Управителният съвет взе решение да прехвърли към 31 декември 2013 г. сумата от 0,4 млн. евро към провизиите за риск (спрямо 1166 млн. евро през 2012 г.), като по този начин ги увеличи до горната им към тази дата граница от 7530 млн. евро. Предназначението на провизиите за риск е да покрият валутния, лихвения, кредитния и свързания с цената на златото риск, които са обект на непрекъснато наблюдение. Ежегодно се преразглежда размерът на тези провизии и дали продължава необходимостта от тях. В резултат на това прехвърляне към провизиите за риск обявената нетна печалба на ЕЦБ за 2013 г. е на стойност 1440 млн. евро (спрямо 995 млн. евро през 2012 г.).

Управителният съвет реши да извърши междинно разпределение на печалбата, на стойност 1370 млн. евро, между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната на 31 януари 2014 г. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение за неразпределяне на сумата от 10 млн. евро поради корекции на печалбите от предходните години, и за разпределяне на останалата печалба в размер на 61 млн. евро между НЦБ от еврозоната на 21 февруари 2014 г. [1]

Постоянният доход на ЕЦБ се формира предимно от доходи от инвестиции в нейния портфейл от чуждестранни резерви и портфейла от собствени средства, от приходи от лихви върху 8 % дял от всички евробанкноти в обращение и от нетните приходи от лихви по ценни книжа, закупени за целите на паричната политика по програмата за пазарите на ценни книжа (ППЦК) и двете програми за закупуване на обезпечени облигации.

През 2013 г. нетните приходи от лихви са в размер на 2005 млн. евро (спрямо 2289 млн. евро през 2012 г.). Това включва приходи от лихви на стойност 406 млн. евро, получени от дела на ЕЦБ от всички евробанкноти в обращение (спрямо 633 млн. евро през 2012 г.) и нетни приходи от лихви в размер на 962 млн. евро (спрямо 1108 млн. евро за 2012 г.), получени от ценни книжа, закупени по ППЦК, от които 437 млн. евро (спрямо 555 млн. евро за 2012 г.) са получени от наличностите на ЕЦБ от гръцки държавни облигации по ППЦК. Включват се също така нетни приходи от лихви на стойност 204 млн. евро (спрямо 209 млн. евро през 2012 г.), произтичащи от закупени ценни книжа по двете програми за закупуване на обезпечени облигации. ЕЦБ изплати лихви в размер на 192 млн. евро (спрямо 307 млн. евро през 2012 г.) на НЦБ по техни вземания във връзка с прехвърлени на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, а приходите от лихви по чуждестранни резервни активи възлязоха на 187 млн. евро (спрямо 229 млн. евро през 2012 г.).

Реализираните печалби от финансови операции са на стойност 52 млн. евро (спрямо 319 млн. евро през 2012 г.). Намалението на произтичащите от финансови операции реализирани печалби през 2013 г. се дължи главно на по‑ниските реализирани печалби, генерирани от портфейла в щатски долари.

През 2013 г. обезценките са в размер на 115 млн. евро (спрямо 4 млн. евро през 2012 г.). Значителното увеличение на обезценките през 2013 г. се дължи основно на общото намаление на пазарната стойност на ценните книжа, държани в портфейла в щатски долари на ЕЦБ.

Административните разходи на ЕЦБ се състоят от разходи за персонала и други административни разходи. Разходите за персонала са нараснали до 241 млн. евро през 2013 г. (спрямо 222 млн. евро през 2012 г.) поради по-големия брой наети лица и разходите по пенсионните програми на ЕЦБ.

Други административни разходи, които включват наеми на сгради, разходи за хонорари и други услуги и доставки, възлизат на 287 млн. евро през 2013 г. (спрямо 242 млн. евро през 2012 г.), включително амортизационни отчисления по дълготрайни активи в размер на 19 млн. евро. По-голямата част от разходите във връзка с изграждането на новата сграда на ЕЦБ не са включени в тази статия и са капитализирани в счетоводния баланс в показателя Материални и нематериални дълготрайни активи. В рамките на тази статия показателят Незавършено капитално строителство отбелязва увеличение с 318 млн. евро до 847 млн. евро през 2013 г. почти изцяло вследствие на строителните разходи, а разходите за терена в размер на 76 млн. евро са включени в показателя Земя и сгради.

Общият размер на счетоводния баланс на ЕЦБ през 2013 г. възлиза на 174 млрд. евро. Спадът с 33 млрд. евро спрямо 207 млрд. евро през 2012 г. е в съответствие с намаляването на размера на консолидирания баланс на Евросистемата.

Консолидираният баланс на Евросистемата включва ценните книжа, закупени от ЕЦБ и НЦБ по програмата за пазарите на ценни книжа, която бе прекратена на 6 септември 2012 г. На същата дата ЕЦБ обяви техническите характеристики на окончателните парични трансакции, включително политиката за прозрачност. В съответствие с тази политика за прозрачност таблицата по-долу представя разбивка на непогасените наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа към 31 декември 2013 г.

Наличности на Евросистемата по ППКЦ към 31.12.2013 г.

Държаваемитент Номинална стойност (млрд. евро) Балансова стойност [ 1] (млрд. евро) Среден остатъчен матуритет (години)
Ирландия 9,7 9,2 5,3
Гърция 27,7 25,4 3,4
Испания 38,8 38,4 3,6
Италия 89,7 86,8 4,1
Португалия 19,8 19,0 3,4
Всичко 185,7 178,8 3,9

[ 1]Наличностите по ППЦК се класифицират като притежавани до падеж и следователно се оценяват по амортизирана стойност.

Годишният отчет на ЕЦБ заедно с доклада на ръководството и консолидираният баланс на Евросистемата за годината, приключваща на 31 декември 2013 г., ще бъдат включени в Годишния доклад на ЕЦБ, който ще бъде публикуван през април 2014 г.

Медиите могат да се обръщат за информация към Нилс Бюнеман на телефон +49 69 1344 6594.

Бележки за редакторите

 1. Счетоводна политика на ЕЦБ: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ), която е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. [2] Макар че като цяло се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Тя включва пазарна оценка на търгуемите ценни книжа, различни от класифицираните като държани до падеж, на златото и на всички останали балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Търгуемите ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, се оценяват по цена на придобиване, подлежаща на обезценка. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие поради големите валутни експозиции на повечето централни банки от Евросистемата. Този подход, основан на благоразумието, се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби за целите на признаване на доход, както и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят пряко в сметките за преоценка. Нереализираните загуби, надвишаващи съответните салда по сметките за преоценка, се третират като разходи в края на годината. Загубите от обезценка се включват в отчета за приходите и разходите в тяхната цялост. Като част от Евросистемата, от всички НЦБ от еврозоната се изисква да спазват тази политика при отчитане на извършваните от тях операции, включени в седмичния консолидиран финансов отчет на Евросистемата. Освен това при изготвянето на собствените си годишни финансови отчети те доброволно прилагат като цяло една и съща политика с ЕЦБ.
 2. През 2013 г. ЕЦБ промени своята счетоводна политика по отношение на пенсиите. Изискванията на Международния счетоводен стандарт (МСС) 19, който е в основата на счетоводната политика на ЕЦБ по отношение на пенсиите, бяха променени през 2011 г. и се прилагат за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г. Промененият МСС 19 вече не позволява така наречения метод на „10% коридор“ като възможност за признаване на актюерски резултати във финансовите отчети. Вследствие на това ЕЦБ промени своята политика, както е отбелязано в бележките по счетоводната политика, и преизчисли съответстващите данни за 2012 г. в Годишния отчет за 2013 г.
 3. Плащания по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ: При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ при присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ се кредитира с лихвоносно вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши вземанията да бъдат деноминирани в eвpo и да се олихвяват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент, използван от Евpoсистемата при търговете за основните операции по рефинансиране, след корекция, която отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато.
 4. Разпределяне на приходите на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и нетните приходи на ЕЦБ от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа: Управителният съвет реши, че тези приходи са дължими на НЦБ от еврозоната за финансовата година, в която са начислени. Освен ако Управителният съвет не реши друго, ЕЦБ разпределя тези приходи в последния работен ден на януари следващата година. [3] Приходите се разпределят изцяло, освен ако Управителният съвет не очаква въз основа на обосновани оценки нетната печалба на ЕЦБ за годината да е по-малка от приходите ѝ от евробанкноти в обращение и нетните приходи от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа, и ако Управителния съвет не реши преди края на финансовата година да прехвърли всички или част от тези приходи към провизиите срещу валутен, лихвен, кредитен и свързан с цената на златото риск.
 5. Разпределяне на печалбите/загубите: Съгласно член 33 от Устава на ЕСЦБ, размер, който не може да превишава 20 % от нетната печалба за която и да е година, може да се прехвърли в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100 % от капитала на ЕЦБ. Останалата нетна печалба се разпределя между НЦБ от еврозоната, пропорционално на размера на внесените от тях дялове. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния доход за съответната финансова година, в съотношения и до размери, които се разпределят между НЦБ от еврозоната в съответствие с член 32.5 от Устава на ЕСЦБ.
 1. [1]Отделните суми са закръглени до най-близкия милион евро.

 2. [2]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., ОВ L 35, 9.2.1011 г., стр. 1, изменено, съдържа подробно описание на счетоводната политика на ЕЦБ.

 3. [3]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработено), OВ L 6, 11.1.2011 г., стp. 35, изменено.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите