Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Conturile anuale ale BCE pentru exerciţiul financiar 2013

20 februarie 2014

EMBARGO

Embargo până joi, 20 februarie 2014, ora 15:00 (ora Europei Centrale)
 • Profit net pentru exerciţiul financiar 2013 de 1 440 milioane EUR (faţă de 995 de milioane EUR în 2012), după transferul sumei de 0,4 milioane EUR (faţă de 1 166 de milioane EUR în 2012) în contul provizionului de risc
 • Un total de 1 430 de milioane EUR (faţă de 998 de milioane EUR în 2012) repartizat băncilor centrale naţionale
 • Venituri nete din dobânzi în valoare de 962 de milioane EUR (faţă de 1 108 milioane EUR în 2012) generate de titlurile cumpărate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare
 • Venituri din dobânzi în valoare de 406 milioane EUR (faţă de 633 de milioane EUR în 2012) aferente cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulaţie
 • Valoarea totală a bilanţului BCE s-a situat la 174 de miliarde EUR (faţă de 207 miliarde EUR în 2012)

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat ieri Conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013.

Mario Draghi, preşedintele BCE, a afirmat că „rezultatul financiar pentru anul 2013 reflectă orientarea politicii monetare, precum şi angajamentul nostru faţă de utilizarea eficientă a resurselor şi o gestionare financiară prudentă, într-un moment în care responsabilităţile şi misiunile încredinţate BCE sporesc”.

Consiliul guvernatorilor a hotărât să transfere, la data de 31 decembrie 2013, suma de 0,4 milioane EUR (faţă de 1 166 milioane EUR în anul 2012) în contul provizionului de risc, ceea ce a determinat majorarea acestuia până la nivelul maxim de 7 530 de milioane EUR de la acea dată. Scopul provizionului de risc este acoperirea riscului valutar, de dobândă, de credit şi a celui asociat fluctuaţiilor preţului aurului, care sunt monitorizate în mod constant. Volumul şi necesitatea de a menţine acest provizion fac obiectul unei revizuiri anuale. Ca rezultat al transferului în contul provizionului de risc, profitul net al BCE pentru anul 2013 s‑a cifrat la 1 440 de milioane EUR (faţă de 995 de milioane EUR în anul 2012).

Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o repartizare provizorie a profitului, în valoare de 1 370 de milioane EUR, între băncile centrale naţionale (BCN) din zona euro la data de 31 ianuarie 2014. În şedinţa de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să reporteze suma de 10 milioane EUR, ca urmare a ajustării profitului din anii anteriori, şi să repartizeze profitul rămas, în total de 61 de milioane EUR, BCN din zona euro la data de 21 februarie 2014. [1]

Veniturile din operaţiuni curente ale BCE provin, în principal, din veniturile din plasamente aferente activelor externe de rezervă şi portofoliului de fonduri proprii, din veniturile din dobânzi aferente cotei de 8% din totalul bancnotelor euro în circulaţie, precum şi din veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor cumpărate în scopuri de politică monetară în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celor două programe de achiziţionare de obligaţiuni garantate.

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 2 005 milioane EUR în anul 2013 (faţă de 2 289 de milioane EUR în 2012). Acestea au inclus venituri din dobânzi aferente cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulaţie, în valoare de 406 milioane EUR (faţă de 633 de milioane EUR în anul 2012), şi venituri nete din dobânzi aferente titlurilor cumpărate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, în valoare de 962 de milioane EUR (faţă de 1 108 milioane EUR în anul 2012), din care 437 de milioane EUR (faţă de 555 de milioane EUR în 2012) au fost generate de deţinerile BCE de obligaţiuni guvernamentale elene cumpărate în cadrul programului respectiv. De asemenea, acestea au inclus venituri nete din dobânzi aferente titlurilor cumpărate în cadrul celor două programe de achiziţionare de obligaţiuni garantate în cuantum de 204 milioane EUR (faţă de 209 milioane EUR în anul 2012). BCE a virat 192 de milioane EUR (faţă de 307 milioane EUR în anul 2012) către BCN în contul creanţelor acestora asupra activelor externe de rezervă transferate la BCE, iar veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă au însumat 187 de milioane EUR (faţă de 229 de milioane EUR în anul 2012).

Câştigurile realizate din operaţiuni financiare s-au cifrat la 52 de milioane EUR (faţă de 319 milioane EUR în anul 2012). Scăderea câştigurilor realizate din operaţiuni financiare consemnată în anul 2013 s‑a datorat, în principal, diminuării câştigurilor realizate aferente portofoliului în dolari SUA.

Deprecierile au însumat 115 milioane EUR în anul 2013 (faţă de 4 milioane EUR în 2012). Creşterea semnificativă a deprecierilor în anul 2013 s-a datorat, în principal, scăderii generale a valorii de piaţă a titlurilor deţinute în portofoliul în dolari SUA al BCE.

Cheltuielile administrative ale BCE se referă la cheltuielile cu personalul şi orice alte cheltuieli administrative. Cheltuielile cu personalul s-au ridicat, în anul 2013, la 241 de milioane EUR (faţă de 222 de milioane EUR în 2012), pe seama creşterii numărului de angajaţi şi a sumelor aferente planurilor de pensii ale BCE.

Alte cheltuieli administrative, incluzând chiriile, serviciile specializate şi alte bunuri şi servicii, au totalizat 287 de milioane EUR în anul 2013 (faţă de 242 de milioane în 2012) şi au cuprins cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale, care au însumat 19 milioane EUR. În cea mai mare parte, costurile aferente construirii noului sediu al BCE sunt excluse de la această poziţie şi au fost capitalizate în bilanţ la „Imobilizări corporale şi necorporale”. În cadrul acestei poziţii, categoria „Imobilizări în curs” a consemnat o majorare de 318 milioane EUR, până la 847 de milioane EUR, în anul 2013, aproape în totalitate ca urmare a costurilor de construcţie, în timp ce costurile aferente amplasamentului, în valoare de 76 de milioane EUR, au fost incluse la „Terenuri şi clădiri”.

Valoarea totală a bilanţului BCE s-a situat la 174 de miliarde EUR în anul 2013. Scăderea de 33 de miliarde EUR, de la 207 miliarde EUR în anul 2012, este în concordanţă cu cea a bilanţului consolidat al Eurosistemului.

Bilanţul consolidat al Eurosistemului include titlurile cumpărate de BCE şi BCN în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, care a încetat la data de 6 septembrie 2012. La aceeaşi dată, BCE a anunţat caracteristicile tehnice ale tranzacţiilor monetare definitive, inclusiv politica de transparenţă. În conformitate cu aceasta, tabelul de mai jos prezintă repartizarea, la data de 31 decembrie 2013, a soldurilor aferente deţinerilor Eurosistemului de titluri cumpărate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.

Deţinerile Eurosistemului de titluri cumpărate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare la 31 decembrie 2013

Ţară emitentă Valoare nominală (miliarde EUR) Valoare contabilă[ 1] (miliarde EUR) Scadenţă restantă medie (ani)
Irlanda 9,7 9,2 5,3
Grecia 27,7 25,4 3,4
Spania 38,8 38,4 3,6
Italia 89,7 86,8 4,1
Portugalia 19,8 19,0 3,4
Total 185,7 178,8 3,9

[ 1]Deţinerile de titluri cumpărate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare sunt clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă şi, în consecinţă, sunt evaluate la cost amortizat.

Conturile anuale ale BCE, precum şi un raport al administratorilor şi bilanţul consolidat al Eurosistemului pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013 vor fi incluse în Raportul anual al BCE, care va fi publicat în luna aprilie 2014.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Niels Bünemann, tel.: +49 69 1344 6594.

Note explicative

 1. Politicile contabile ale BCE: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [2] Deşi se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internaţional, aceste politici au fost elaborate ţinându-se seama mai ales de situaţia specifică a băncilor centrale din Eurosistem. Acestea includ evaluarea la preţul de piaţă a titlurilor negociabile (altele decât cele clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă), a aurului şi a tuturor celorlalte elemente bilanţiere şi extrabilanţiere exprimate în valută. Titlurile negociabile clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă sunt evaluate la costuri care pot suferi deprecieri. O atenţie deosebită se acordă principiului prudenţei, în contextul expunerilor valutare mari ale majorităţii băncilor centrale din Eurosistem. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferenţiat al câştigurilor şi pierderilor nerealizate, cu scopul de evidenţiere a veniturilor, precum şi interdicţiei de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ şi câştigurile nerealizate aferente unui alt activ. Câştigurile nerealizate sunt transferate direct în conturile de reevaluare. Pierderile nerealizate care depăşesc soldurile asociate ale conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli la sfârşitul exerciţiului financiar. Pierderile din depreciere sunt preluate integral în contul de profit şi pierdere. Toate BCN din zona euro trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operaţiunilor incluse în situaţiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului. De asemenea, în procesul de elaborare a propriilor situaţii financiare anuale, acestea aplică, în mod voluntar şi în linii mari, aceleaşi politici ca şi BCE.
 2. În anul 2013, BCE şi-a modificat politicile contabile cu privire la pensii. Cerinţele prevăzute de Standardul internaţional de contabilitate nr. 19 (IAS 19), care se află la baza politicilor contabile ale BCE cu privire la pensii, au fost revizuite în anul 2011 şi se aplică perioadelor anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2013. IAS 19 revizuit nu mai permite aplicarea aşa-numitului „coridor de 10%” ca opţiune pentru recunoaşterea rezultatelor actuariale în situaţiile financiare. În consecinţă, BCE şi-a modificat abordarea, care este menţionată în notele asupra politicilor contabile, şi, de asemenea, a recalculat cifrele comparative pentru anul 2012 în Conturile anuale pentru exerciţiul financiar 2013.
 3. Remunerarea creanţelor BCN aferente activelor externe de rezervă transferate la BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândeşte o creanţă asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanţe să fie exprimate în euro şi să fie plătite zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului stabilită în cadrul licitaţiilor, ajustată pentru a reflecta randamentul zero al componentei aur.
 4. Repartizarea veniturilor BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie şi a veniturilor nete ale BCE aferente titlurilor cumpărate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare: Consiliul guvernatorilor a hotărât că aceste venituri se calculează în contul BCN din zona euro în exerciţiul financiar în care se înregistrează. Cu excepţia unei decizii contrare adoptate de Consiliul guvernatorilor, BCE distribuie aceste venituri în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a anului următor. [3] Veniturile sunt repartizate integral, cu excepţia cazului în care Consiliul guvernatorilor anticipează, pe baza unei estimări justificate, că profitul net al BCE aferent exerciţiului respectiv este inferior veniturilor realizate din bancnotele euro în circulaţie, precum şi veniturilor nete aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor, adoptată înainte de încheierea exerciţiului financiar, de a transfera, parţial sau integral, aceste venituri în contul provizioanelor de risc valutar, de dobândă, de credit şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului.
 5. Repartizarea profitului/pierderilor: În concordanţă cu articolul 33 din Statutul SEBC, până la 20% din profitul net aferent unui an poate fi transferat în fondul general de rezervă, în limita a 100% din capitalul BCE. Profitul net rămas se repartizează între BCN din zona euro, proporţional cu cotele vărsate la capital. În cazul în care BCE înregistrează pierderi, acestea pot fi acoperite din fondul general de rezervă al BCE şi, dacă este necesar, ulterior adoptării unei decizii de către Consiliul guvernatorilor, din veniturile monetare obţinute în cursul exerciţiului financiar respectiv, proporţional cu şi până la concurenţa sumelor alocate BCN din zona euro în conformitate cu articolul 32.5 din Statutul SEBC.
 1. [1]Sumele prezentate sunt rotunjite la cel mai apropiat întreg exprimat în milioane EUR.

 2. [2]Decizia BCE/2010/21 din 11 noiembrie 2010, JO L 35, 9.2.2011, p. 1, cu modificările ulterioare, conţine politicile contabile detaliate ale BCE.

 3. [3]Decizia BCE/2010/24 din 25 noiembrie 2010 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulaţie şi provenit din titlurile de valoare achiziţionate în cadrul programului privind pieţele titlurilor de valoare (reformare), JO L 6, 11.1.2011, p. 35, cu modificările ulterioare.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media