Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2013

20. februára 2014

EMBARGO

Nezverejňovať do 15:00 SEČ vo štvrtok 20. februára 2014
 • Čistý zisk za rok 2013 po prevode 0,4 mil. € (1 166 mil. € v roku 2012) do rezervy na krytie rizík dosiahol 1 440 mil. € (995 mil. € v roku 2012).
 • Národným centrálnym bankám bol rozdelený zisk vo výške 1 430 mil. € (998 mil. € v roku 2012).
 • Čisté úrokové výnosy z cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovali 962 mil. € (1 108 mil. € v roku 2012).
 • Úrokové výnosy z podielu ECB na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu predstavovali 406 mil. € (633 mil. € v roku 2012).
 • Celkový objem súvahy ECB predstavoval 174 mld. € (207 mld. € v roku 2012).

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) včera schválila overenú ročnú účtovnú závierku ECB za rok končiaci sa 31. decembra 2013.

Prezident ECB Mario Draghi v tejto súvislosti uviedol: „Výsledok hospodárenia za rok 2013 je odrazom nastavenia menovej politiky, ako aj nášho odhodlania zabezpečovať efektívne využívanie zdrojov a obozretné finančné hospodárenie v čase rastúcej zodpovednosti a úloh zverených ECB.“

Rada guvernérov sa rozhodla k 31. decembru 2013 previesť 0,4 mil. € (1 166 mil. v roku 2012) do rezervy na krytie rizík, ktorá sa k danému dňu zvýšila na svoju maximálnu úroveň 7 530 mil. €. Účelom rezervy na krytie rizík je kryť kurzové, úrokové a kreditné riziká a riziká súvisiace so zmenami ceny zlata, ktoré sa priebežne monitorujú. Výška a nutnosť tejto rezervy sa každoročne prehodnocujú. Po odvode do rezervy na krytie rizík čistý zisk ECB za rok 2013 predstavoval 1 440 mil. € (995 mil. € v roku 2012).

Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 1 370 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 31. januára 2014. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov vzhľadom na úpravu ziskov z predchádzajúcich rokov rozhodla o nerozdelení sumy 10 mil. € a o rozdelení zostatku zisku vo výške 61 mil. € národných centrálnym bankám krajín eurozóny 21. februára 2014. [1]

Hlavným zdrojom bežného príjmu ECB sú výnosy z investícií jej devízového portfólia a portfólia vlastných zdrojov, úrokové výnosy z jej 8 % podielu na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu a čisté úrokové výnosy z cenných papierov nakúpených na účely menovej politiky v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a dvoch programov nákupu krytých dlhopisov.

V roku 2013 dosiahli celkové čisté úrokové výnosy 2 005 mil. € (2 289 mil. € v roku 2012). Ich súčasťou boli úrokové výnosy vo výške 406 mil. € z podielu ECB na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu (633 mil. € v roku 2012) a čisté úrokové výnosy vo výške 962 mil. € (1 108 mil. € v roku 2012) z cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, z ktorých 437 mil. € (555 mil. € v roku 2012) predstavovali výnosy z držby gréckych štátnych dlhopisov nakúpených ECB v rámci tohto programu. Súčasťou celkových čistých úrokových výnosov boli aj čisté úrokové výnosy vo výške 204 mil. € (209 mil. € v roku 2012) z cenných papierov nakúpených v rámci dvoch programov nákupu krytých dlhopisov. ECB vyplatila 192 mil. € (307 mil. € v roku 2012) národným centrálnym bankám v úrokoch z ich pohľadávok z devízových aktív prevedených do ECB. Úrokové výnosy z devízových aktív dosiahli 187 mil. € (229 mil. € v roku 2012).

Realizované zisky z finančných operácií dosiahli 52 mil. € (319 mil. € v roku 2012). Pokles realizovaných ziskov z finančných operácií v roku 2013 spôsobili najmä nižšie realizované zisky z portfólia v amerických dolároch.

V roku 2013 došlo k zníženiu hodnoty aktív v rozsahu 115 mil. € (4 mil. € v roku 2012). Dôvodom podstatne výraznejšieho zníženia hodnoty v roku 2013 bol predovšetkým celkový pokles trhovej hodnoty cenných papierov v dolárovom portfóliu ECB.

Administratívne náklady ECB pozostávajú z personálnych nákladov a všetkých ostatných administratívnych nákladov. Personálne náklady v roku 2013 vzrástli na 241 mil. € (222 mil. € v roku 2012) v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov a dávok priznaných v súvislosti so systémom dôchodkového zabezpečenia ECB.

Ostatné administratívne náklady, pozostávajúce z nákladov na nájom priestorov, poplatkov za odborné služby a nákupov ostatných tovarov a služieb, v roku 2013 dosiahli 287 mil. € (242 mil. € v roku 2012), a to vrátane odpisov fixných aktív vo výške 19 mil. €. Prevažná väčšina nákladov vzniknutých v súvislosti s výstavbou nového sídla ECB do tejto položky nie je zahrnutá a bola kapitalizovaná v rámci súvahovej položky „Hmotné a nehmotné fixné aktíva“. V rámci tejto kategórie bol nárast položky „Nedokončené aktíva“ v roku 2013 o 318 mil. € na 847 mil. € takmer výlučne dôsledkom stavebných nákladov, zatiaľ čo cena stavebného pozemku vo výške 76 mil. € bola zahrnutá do položky „Pozemky a budovy“.

Celkový objem súvahy ECB v roku 2013 predstavoval 174 mld. €. Pokles o 33 mld. € v porovnaní s celkovým objemom 207 mld. € v roku 2012 zodpovedá poklesu objemu konsolidovanej súvahy Eurosystému.

Súčasťou konsolidovanej súvahy Eurosystému sú cenné papiere, ktoré ECB a národné centrálne banky nakúpili v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, ktorý sa skončil 6. septembra 2012. V ten istý deň ECB oznámila technické špecifikácie priamych menových transakcií vrátane politiky transparentnosti. V súlade s politikou transparentnosti je v nasledujúcej tabuľke uvedené zloženie nesplatených pohľadávok Eurosystému v rámci programu pre trhy s cennými papiermi k 31. decembru 2013.

Pohľadávky Eurosystému v rámci programu pre trhy s cennými papiermi k 31. 12. 2013

Vydávajúca krajina Nominálna hodnota (v mld. EUR) Účtovná hodnota1 (v mld. EUR) Priemerná doba do splatnosti(v rokoch)
Írsko 9,7 9,2 5,3
Grécko 27,7 25,4 3,4
Španielsko 38,8 38,4 3,6
Taliansko 89,7 86,8 4,1
Portugalsko 19,8 19,0 3,4
Spolu 185,7 178,8 3,9

1 Pohľadávky v rámci programu pre trhy s cennými papiermi sú klasifikované ako držané do splatnosti a následne oceňované v amortizovanej hodnote.

Ročná účtovná závierka ECB bude spolu so správou o činnosti a konsolidovanou súvahou Eurosystému za rok končiaci sa 31. decembra 2013 súčasťou výročnej správy ECB, ktorá bude zverejnená v apríli 2014.

Kontaktnou osobou pre médiá je Niels Bünemann, tel.: +49 69 1344 6594.

Redakčné poznámky

 1. Účtovné pravidlá ECB: Jednotné účtovné pravidlá pre Eurosystém vrátane ECB stanovila Rada guvernérov v súlade s článkom 26.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Štatútu ESCB). Pravidlá boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. [2] Hoci všeobecne vychádzajú z medzinárodne uznávaných účtovných postupov, boli vytvorené s osobitným zreteľom na špecifické postavenie centrálnych bánk Eurosystému. Na základe týchto pravidiel sa obchodovateľné cenné papiere (iné ako cenné papiere klasifikované ako držané do splatnosti), zlato a všetky ostatné súvahové a podsúvahové aktíva a pasíva v cudzej mene oceňujú v trhovej cene. Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako držané do splatnosti sa oceňujú v obstarávacej cene po zohľadnení zníženia hodnoty. Vzhľadom na vysoké kurzové riziko, ktorému je väčšina centrálnych bánk Eurosystému vystavená, sa osobitný dôraz kladie na zásadu obozretnosti. Tento obozretný prístup sa týka predovšetkým rozdielneho účtovania nerealizovaných ziskov a nerealizovaných strát pri účtovaní výnosov a zákazu započítavania nerealizovaných strát z jedného aktíva voči nerealizovaným ziskom z iného aktíva. Nerealizované zisky sa prevádzajú priamo na účty precenenia. Nerealizované straty prekračujúce zostatky na príslušných účtoch precenenia sa účtujú ako náklady na konci roka. Straty zo zníženia hodnoty sa v plnom rozsahu účtujú vo výkaze ziskov a strát. Všetky národné centrálne banky krajín eurozóny sú povinné tieto pravidlá dodržiavať pri vykazovaní svojich operácií v rámci Eurosystému, ktoré sú súčasťou týždenných konsolidovaných finančných výkazov Eurosystému. Pri zostavovaní vlastnej ročnej účtovnej závierky zároveň dobrovoľne používajú v podstate rovnaké pravidlá ako ECB.
 2. V roku 2013 ECB zmenila pravidlá účtovania dôchodkov. V roku 2011 došlo k revízii požiadaviek medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 19, z ktorého pravidlá ECB pre účtovanie dôchodkov vychádzajú, pričom tieto upravené požiadavky sa vzťahujú na ročné obdobia od 1. januára 2013. Po revízii štandardu IAS 19 už pri účtovaní poistno-matematických ziskov a strát vo finančných výkazoch nie je povolené uplatňovať tzv. metódu „10 % koridoru“. ECB preto svoje účtovné pravidlá zodpovedajúcim spôsobom upravila, ako uvádza aj v poznámkach k účtovným pravidlám. Zároveň v účtovnej závierke za rok 2013 uvádza upravené porovnateľné údaje za rok 2012.
 3. Úročenie devízových rezerv prevedených do ECB: Pri prevode devízových rezerv do ECB pri vstupe do Eurosystému získava každá národná centrálna banka úročenú pohľadávku voči ECB v hodnote prevedenej sumy. Rada guvernérov rozhodla, že tieto pohľadávky budú vyjadrené v eurách a budú úročené denne aktuálnou hraničnou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému upravenou tak, aby zohľadňovala nulovú návratnosť zložky zlata.
 4. Rozdelenie príjmu ECB z jej podielu na eurových bankovkách v obehu a čistého príjmu ECB z cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi: Rada guvernérov rozhodla, že tento príjem je splatný národným centrálnym bankám krajín eurozóny vo finančnom roku, v ktorom vznikol. Pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne inak, ECB tento príjem rozdeľuje v posledný pracovný deň v januári nasledujúceho roka. [3] Rozdeľuje sa v plnej výške, ak Rada guvernérov na základe zdôvodneného odhadu neočakáva, že čistý zisk ECB za daný rok bude nižší ako jej príjem z eurových bankoviek v obehu a čisté výnosy z cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, a ak Rada guvernérov pred koncom finančného roka nerozhodne o prevode tohto príjmu alebo jeho časti do rezervy na krytie kurzových, úrokových a kreditných rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata.
 5. Rozdelenie ziskov a strát: Podľa článku 33 Štatútu ESCB sa môže do všeobecného rezervného fondu previesť až 20 % čistého zisku za daný rok, pričom táto suma nesmie prekročiť 100 % základného imania ECB. Zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi národné centrálne banky krajín eurozóny v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní. Ak ECB zaznamená stratu, môže ju uhradiť zo svojho všeobecného rezervného fondu a v prípade potreby, na základe rozhodnutia Rady guvernérov, z menového príjmu za príslušný finančný rok v pomere a do výšky súm rozdelených národným centrálnym bankám krajín eurozóny podľa článku 32.5 Štatútu ESCB.
 1. [1]Jednotlivé sumy sú zaokrúhlené na milióny eur.

 2. [2]Podrobné účtovné pravidlá ECB sú stanovené v rozhodnutí ECB/2010/21 z 11. novembra 2010, Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 1, v znení zmien.

 3. [3]Rozhodnutie ECB/2010/24 z 25. novembra 2010 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky z eurobankoviek v obehu a z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2011, s. 35, v znení zmien.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá