Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Roczne sprawozdanie finansowe EBC za 2013 r.

20 lutego 2014

EMBARGO

Embargo do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego w czwartek 20 lutego 2014 r.
 • Zysk netto za 2013 r., po zasileniu rezerwy celowej na ryzyko kwotą 0,4 mln EUR (w 2012 r. 1166 mln EUR), wyniósł 1440 mln EUR (w 2012 r. 995 mln EUR)
 • Kwota rozdzielona między krajowe banki centralne: 1430 mln EUR (w 2012 r. 998 mln EUR)
 • Przychody netto z tytułu odsetek od papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynku papierów wartościowych: 962 mln EUR (w 2012 r. 1108 mln EUR)
 • Dochód z tytułu odsetek od udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu: 406 mln EUR (w 2012 r. 633 mln EUR)
 • Suma bilansowa EBC wyniosła 174 mld EUR (w 2012 r. 207 mld EUR)

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła wczoraj zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Prezes EBC Mario Draghi powiedział: „Wynik finansowy za 2013 r. odzwierciedla nastawienie polityki pieniężnej oraz nasze starania, by w dobie rosnącej odpowiedzialności i nowych zadań EBC gospodarować oszczędnie i ostrożnie zarządzać finansami.”

Rada Prezesów postanowiła zasilić rezerwę celową na ryzyko z dniem 31 grudnia 2013 r. kwotą 0,4 mln EUR (w 2012 r. 1166 mln EUR), przez co wielkość tej rezerwy wzrosła do maksymalnej dozwolonej aktualnie wysokości – 7530 mln EUR. Rezerwa tworzona jest na pokrycie ryzyka kursowego, stopy procentowej, kredytowego i zmian ceny złota. Poziom tych rodzajów ryzyka jest na bieżąco monitorowany. Wielkość rezerwy i zasadność jej dalszego utrzymywania weryfikuje się co roku. Po zasileniu rezerwy celowej na ryzyko zysk netto EBC za 2013 r. wyniósł 1440 mln EUR (w 2012 r. 998 mln EUR).

Rada Prezesów postanowiła dokonać śródrocznego podziału zysku, w związku z czym 31 stycznia 2014 r. rozdzielono między krajowe bank centralne ze strefy euro 1370 mln EUR. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Prezesów postanowiła wyłączyć z podziału kwotę 10 mln EUR w związku z korektą zysków z lat ubiegłych, a pozostały zysk w kwocie 61 mln EUR rozdzielić między krajowe banki centralne ze strefy euro 21 lutego 2014 roku [1].

Regularne dochody EBC obejmują przede wszystkim zyski inwestycyjne na portfelu rezerw dewizowych i portfelu funduszy własnych, przychody z tytułu odsetek od 8‑procentowego udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu oraz przychody netto z tytułu odsetek od papierów wartościowych nabytych na potrzeby polityki pieniężnej w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i obu programów skupu obligacji zabezpieczonych.

W 2013 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 2005 mln EUR (w 2012 r. 2289 mln EUR). Złożyły się na niego: przychody z tytułu odsetek od udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu, w kwocie 406 mln EUR (w 2012 r. 633 mln EUR), oraz przychody netto z tytułu odsetek od papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, w kwocie 962 mln EUR (w 2012 r. 1108 mln EUR), w tym 437 mln EUR z tytułu greckich obligacji skarbowych nabytych przez EBC w ramach tego programu (w 2013 r. 555 mln EUR). Wynik z tytułu odsetek objął także przychody netto z tytułu odsetek od papierów wartościowych nabytych w ramach dwóch programów skupu obligacji zabezpieczonych, w kwocie 204 mln EUR (w 2012 r. 209 mln EUR). EBC wypłacił krajowym bankom centralnym 192 mln EUR odsetek od należności z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych przekazanych do EBC (w 2012 r. 307 mln EUR), natomiast przychody z tytułu odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych wyniosły 187 mln EUR (w 2012 r. 229 mln EUR).

Zrealizowane zyski z tytułu operacji finansowych wyniosły 52 mln EUR (w 2012 r. 319 mln EUR). Ogólny spadek zrealizowanych zysków na operacjach finansowych w 2013 r. wynikał głównie z niższych zrealizowanych zysków cenowych z portfela dolarowego.

W 2013 r. utworzono odpisy aktualizujące w kwocie 115 mln EUR (w 2012 r. 4 mln EUR). Znaczny wzrost odpisów w 2013 r. wynikał głównie z ogólnego spadku wartości rynkowej papierów wartościowych w portfelu dolarowym.

Koszty administracyjne EBC obejmują koszty osobowe i wszystkie pozostałe koszty administracyjne. W 2013 r. koszty osobowe wzrosły do 241 mln EUR (z 222 mln EUR w 2012 r.) w wyniku wzrostu zatrudnienia oraz ujęcia kwot związanych z programami emerytalnymi EBC.

Pozostałe koszty administracyjne, obejmujące koszty najmu nieruchomości, usług biznesowych oraz innych towarów i usług, w 2013 r. wyniosły 287 mln EUR (w 2012 r. 242 mln EUR), z czego 19 mln EUR stanowiły odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Koszty poniesione w związku z budową nowej siedziby EBC w większości nie są wykazane w tej pozycji, lecz zostały skapitalizowane w pozycji bilansu „Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne”. Wykazywana tu pozycja „Środki trwałe w budowie” wzrosła w 2013 r. o 318 mln EUR, do 847 mln EUR, prawie wyłącznie z wyniku kapitalizacji kosztów prac konstrukcyjnych, natomiast koszty działki w kwocie 76 mln EUR wykazano w pozycji „Grunty i budynki”.

Suma bilansowa EBC w 2013 r. wyniosła 174 mld EUR. Spadek o 33 mld EUR (z 207 mld EUR w 2012 r.) odpowiada spadkowi skonsolidowanej sumy bilansowej Eurosystemu.

Skonsolidowany bilans Eurosystemu obejmuje papiery wartościowe zakupione przez EBC i krajowe banki centralne w ramach programu dotyczącego rynku papierów wartościowych, który zakończył się 6 września 2012 r. Tego samego dnia EBC ogłosił szczegóły techniczne programu bezwarunkowych transakcji monetarnych, w tym zasady dotyczące przejrzystości. Zgodnie z tymi zasadami w poniższej tabeli przedstawiono zestawienie nierozliczonych kwot papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu dotyczącego rynku papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Papiery wartościowe nabyte przez Eurosystem w ramach programu dotyczącego rynku papierów wartościowych na dzień 31.12.2013 r.

Kraj emitujący Wartość nominalna (mld EUR) Wartość księgowa[ 1] (mld EUR) Średni okres do zapadalności (lata)
Irlandia 9,7 9,2 5,3
Grecja 27,7 25,4 3,4
Hiszpania 38,8 38,4 3,6
Włochy 89,7 86,8 4,1
Portugalia 19,8 19,0 3,4
Razem 185,7 178,8 3,9

[ 1 Papiery wartościowe nabyte w ramach programu dotyczącego rynku papierów wartościowych wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności i wycenia według zamortyzowanego kosztu.

Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. zostanie włączone do Raportu Rocznego EBC, który ukaże się w kwietniu 2013 r.

Kontakt z mediami: Niels Bünemann, tel. +49 69 1344 6594.

Informacje dla redakcji

 1. Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [2]. Choć zasady te opierają się ogólnie na międzynarodowej praktyce rachunkowości, uwzględniają także szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Rynkowe papiery wartościowe inne niż zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności oraz złoto i wszystkie inne aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych – zarówno bilansowe, jak i pozabilansowe – wycenia się według wartości rynkowej. Rynkowe papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się według kosztu z uwzględnieniem utraty wartości. Ze względu na wysoki stopień narażenia większości banków centralnych Eurosystemu na ryzyko kursowe szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy szczególnie odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat do celów ujmowania dochodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z wyceny. Niezrealizowane straty powyżej salda różnic z wyceny na koniec roku obciążają koszty. Straty z tytułu utraty wartości ujmuje się w całości w rachunku zysków i strat. Wszystkie krajowe banki centralne strefy euro winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą do tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Ponadto banki te dobrowolnie stosują zasadniczo te same zasady rachunkowości co EBC przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
 2. W 2013 r. EBC wprowadził zmianę zasad rachunkowości dotyczących emerytur. W 2011 r. zmieniły się wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19, który stanowi podstawę zasad rachunkowości stosowanych przez EBC w odniesieniu do emerytur. Zmienione wymogi obowiązują w stosunku do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub później. W zmienionym MSR 19 zlikwidowano możliwość stosowania metody 10‑procentowego przedziału do ujmowania zysków i strat aktuarialnych. W związku z tym EBC zmodyfikował stosowane zasady i przedstawił je w opisie zasad rachunkowości, a ponadto przekształcił dane porównywalne za rok 2012 r. zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2013 r.
 3. Odsetki z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych przekazanych do EBC. Z chwilą przekazania do EBC dewizowych aktywów rezerwowych po przystąpieniu do Eurosystemu krajowy bank centralny uzyskuje od EBC oprocentowaną należność w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki od nich nalicza się codziennie według ostatniej dostępnej krańcowej stopy procentowej zastosowanej przez Eurosystem w przetargach w podstawowych operacjach refinansujących, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota wchodzącego w skład rezerw.
 4. Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz dochodu netto EBC z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów dochody te są należne krajowym bankom centralnym strefy euro w roku obrotowym, w którym zostały naliczone. Jeśli Rada Prezesów nie zdecyduje inaczej, EBC dokonuje ich podziału w ostatnim dniu roboczym stycznia następnego roku [3]. Do podziału wchodzi całość tych dochodów, chyba że Rada Prezesów przewiduje, na podstawie uzasadnionych szacunków, że zysk netto EBC za dany rok będzie niższy od dochodu z tytułu banknotów euro w obiegu i dochodu netto z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, oraz z zastrzeżeniem ewentualnej decyzji Rady Prezesów, podjętej przed zakończeniem roku obrotowego, o przekazaniu części lub całości tych dochodów na zasilenie rezerwy celowej na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota.
 5. Sposób podziału zysku lub pokrycia straty. Zgodnie z art. 33 statutu ESBC, EBC może przekazać maksymalnie 20% rocznego zysku netto EBC na ogólny fundusz rezerwowy, przy czym wysokość tego funduszu jest ograniczona do 100% kapitału EBC. Pozostały zysk netto jest dzielony między krajowe banki centralne strefy euro proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów. W wypadku poniesienia przez EBC straty deficyt może zostać pokryty z ogólnego funduszu rezerwowego EBC, a w razie potrzeby, na podstawie decyzji Rady Prezesów, także z dochodów pieniężnych za dany rok obrotowy, proporcjonalnie i maksymalnie do wysokości kwot rozdzielonych pomiędzy krajowe banki centralne strefy euro zgodnie z art. 32 ust. 5 statutu ESBC.
 1. [1]Kwoty przedstawiono w zaokrągleniu do miliona euro.

 2. [2]Decyzja EBC/2010/21 z dnia 11 listopada 2010 r., Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 1, z późniejszymi zmianami, określająca szczegółowe zasady rachunkowości EBC.

 3. [3]Decyzja EBC/2010/24 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie śródrocznego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (wersja przekształcona), Dz.U. L 6 z 11.1.2011, s. 35, z późniejszymi zmianami.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami