Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува Доклад за конвергенцията 2013, в който се извършва оценка на икономическата и правната конвергенция на Латвия

5 юни 2013 г.

По искане на латвийските власти днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува своята оценка на икономическата и правната конвергенция на Латвия. Докладът на ЕЦБ за конвергенцията е посветен на това дали в разглежданата държава е постигнато високо равнище на устойчива икономическа конвергенция. Той измерва съответствието със законово установените изисквания, които националните централни банки трябва да изпълнят, за да станат неделима част от Евросистемата.

Икономическа конвергенция

През разглеждания период от май 2012 г. до април 2013 г. в Латвия се отчита 12-месечен среден темп на инфлация от 1,3 %. Това е значително под референтната стойност по критерия за ценова стабилност – 2,7 %. Тя се изчислява, като към непретеглената средна аритметична на ХИПЦ-инфлацията за тези 12 месеца в Швеция (0,8 %), Латвия (1,3 %) и Ирландия (1,6 %) се добавят 1,5 процентни пункта.

През последните десет години обаче инфлацията на потребителските цени в Латвия бележи големи колебания, като средногодишните ѝ стойности варират между -1,2 % и 15,3 %. Това отразява факта, че страната е преминала през периоди на стремителни възходи и резки спадове и силна макроикономическа волатилност. В последно време, след като в средата на 2011 г. отбелязва своята най-висока стойност, инфлацията в Латвия спада до ниско равнище, в отражение по-специално на ефекта от поевтиняването на суровините в глобален мащаб и на понижаването на данъка върху добавената стойност от юли 2012 г. Все пак последните налични прогнози предвиждат инфлацията да се повиши, а балансът на рисковете, свързани с прогнозите за инфлацията през следващите години, е възходящ.

В по-далечна перспектива поддържането на нисък темп на инфлация в Латвия ще бъде трудна задача в средносрочен план. В такъв времеви хоризонт процесът на наваксване вероятно ще тласне към разширяване инфлационния диференциал между Латвия и еврозоната. Ето защо са налице опасения относно устойчивостта на конвергенцията що се отнася до инфлацията.

Към момента на приключване на този доклад Латвия е предмет на решение на Съвета на ЕС за наличие на прекомерен бюджетен дефицит, като срокът за коригирането на прекомерния дефицит е 2012 г. За референтната 2012 г. бюджетното салдо на сектор Държавно управление регистрира дефицит от 1,2 % от БВП, т.е. доста под референтната стойност от 3 %. Съотношението „брутен държавен дълг/БВП“ е 40,7 %, т.е. под референтната стойност от 60 %. Според прогнозата на Европейската комисия съотношението на дефицита за 2013 г. ще остане непроменено на равнище 1,2 %, а за съотношението на държавния дълг се предвижда нарастване до 43,2 %.

Латвийският лат участва във валутния механизъм (ERM II) от 2 май 2005 г. с диапазон на колебание ±1 % като едностранен ангажимент на латвийските власти. През двегодишния референтен период от 17 май 2011 г. до 16 май 2013 г. латът остава близо до централния си курс.

Дългосрочните лихвени проценти в Латвия са средно 3,8 % през 12-месечния референтен период от май 2012 г. до април 2013 г. Това е под референтната стойност от 5,5 %, изчислена, като се прибавят 2 процентни пункта към средните дългосрочни лихвени проценти по държавните облигации за тези 12 месеца в Швеция (1,6 %), Латвия (3,8 %) и Ирландия (5,1 %).

Като цяло Латвия е в рамките на референтните стойности по критериите за конвергенция. Все пак са налице опасения относно дългосрочната устойчивост на икономическата конвергенция в тази страна. Присъединяването към валутен съюз предполага отказ от парични и валутно-курсови инструменти и по-голямо значение на вътрешната гъвкавост и устойчивост. В този смисъл е необходимо Латвия да продължи своя път на цялостна фискална консолидация в съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж. Важно е също така да се запази постигнатото през последните години по отношение на конкурентоспособността, като не се допусне отново да нараснат разходите за труд на единица продукция. Освен това, въпреки силния капацитет на Латвия за икономическо приспособяване, тя трябва да отбележи напредък в усъвършенстването на институциите и управлението. Освен това от решаващо значение е наличието на всеобхватен инструментариум от политики за справяне с рисковете за финансовата стабилност, включително и с онези, които произтичат от това, че значителна част от банковия сектор разчита на депозити на нерезиденти като източник на финансиране.

Правна конвергенция

Латвийското законодателство съответства на всички изисквания за независимост на централната банка, за забрана за парично финансиране и за правна интеграция в Евросистемата. Все пак би било добре разпоредбата от първи параграф на член 43 от Закона за Latvijas Banka, която изисква латвийският парламент да упражнява надзор над Latvijas Banka, да бъде изяснена при следващото му преразглеждане, за да се гарантира правна сигурност.

Доклад за конвергенцията 2013 е публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Публикувайки този доклад, ЕЦБ изпълнява изискванията на член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз по искане на държава членка с дерогация да представя доклад на Съвета на ЕС относно нейната готовност да приеме еврото.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите