Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejňuje konvergenčnú správu z roka 2013 s hodnotením hospodárskej a právnej konvergencie Lotyšska

5. júna 2013

Európska centrálna banka (ECB) dnes na žiadosť lotyšských orgánov zverejnila svoje hodnotenie hospodárskej a právnej konvergencie Lotyšska. Konvergenčná správa ECB hodnotí, či uvedená krajina dosiahla vysoký stupeň udržateľnej hospodárskej konvergencie, a zároveň posudzuje plnenie štatutárnych požiadaviek, ktoré musia národné centrálne banky splniť, aby sa mohli stať neoddeliteľnou súčasťou Eurosystému.

Hospodárska konvergencia

V referenčnom období od mája 2012 do apríla 2013 dosiahla priemerná dvanásťmesačná miera inflácie v Lotyšsku 1,3 %, čo je výrazne pod referenčnou hodnotou kritéria cenovej stability na úrovni 2,7 %. Referenčná hodnota bola vypočítaná pripočítaním 1,5 percentuálneho bodu k neváženému aritmetickému priemeru miery inflácie HICP za posledných dvanásť mesiacov vo Švédsku (0,8 %), v Lotyšsku (1,3 %) a v Írsku (1,6 %).

V priebehu posledných desiatich rokov však bola inflácia spotrebiteľských cien v Lotyšsku veľmi volatilná a jej ročný priemer sa pohyboval na úrovniach od -1,2 % do 15,3 %, čo je odrazom skutočnosti, že krajina zaznamenala obdobia výrazného rastu a výrazného poklesu a vysokú makroekonomickú volatilitu. Po dosiahnutí maximálnych hodnôt v polovici roka 2011 inflácia v Lotyšsku v poslednom období klesla na nízku úroveň, čo je predovšetkým odrazom vplyvu nižších svetových cien komodít a nižšej sadzby DPH od júla 2012. Podľa najnovších dostupných prognóz však má dôjsť k zvýšeniu inflácie, a pokiaľ ide o riziká ohrozujúce projekcie vývoja inflácie v nadchádzajúcich rokoch, prevládajú riziká rýchlejšieho rastu cien.

Čo sa týka ďalšieho vývoja, udržanie nízkej miery inflácie v Lotyšsku bude v strednodobom horizonte náročné. Proces dobiehania bude pravdepodobne v strednodobom horizonte zvyšovať inflačný diferenciál medzi Lotyšskom a eurozónou. Existujú preto obavy týkajúce sa udržateľnosti inflačnej konvergencie.

Na Lotyšsko sa v dobe finalizácie tejto správy vzťahuje rozhodnutie Rady EÚ o existencii nadmerného deficitu, pričom termín na jeho korekciu bol stanovený na rok 2012. V referenčnom roku 2012 vykázalo saldo rozpočtu verejnej správy deficit vo výške 1,2 % HDP, čo je výrazne pod referenčnou hodnotou 3 %. Pomer hrubého dlhu verejnej správy k HDP bol na úrovni 40,7 %, t. j. pod referenčnou hodnotou 60 %. Podľa prognózy Európskej komisie má pomer deficitu v roku 2013 zostať nezmenený na úrovni 1,2 % a pomer dlhu verejnej správy má vzrásť na 43,2 %.

Lotyšský lats je od 2. mája 2005 súčasťou mechanizmu výmenných kurzov (ERM II), pričom lotyšské orgány sa jednostranne zaviazali udržiavať fluktuačné pásmo ±1 %. Počas dvojročného referenčného obdobia od 17. mája 2011 do 16. mája 2013 sa lats pohyboval v blízkosti svojej centrálnej parity.

Počas dvanásťmesačného referenčného obdobia od mája 2012 do apríla 2013 predstavovala úroveň dlhodobých úrokových mier v Lotyšsku v priemere 3,8 %. Bola teda pod referenčnou hodnotou 5,5 %, ktorá bola vypočítaná pripočítaním dvoch percentuálnych bodov k priemeru dlhodobých úrokových mier štátnych dlhopisov počas uvedených dvanástich mesiacov vo Švédsku (1,6 %), v Lotyšsku (3,8 %) a v Írsku (5,1 %).

Celkovo Lotyšsko spĺňa referenčné hodnoty konvergenčných kritérií. Existujú však obavy, pokiaľ ide o dlhodobejšiu udržateľnosť jeho hospodárskej konvergencie. Vstup do menovej únie znamená, že sa krajina vzdáva menových a kurzových nástrojov, a zároveň má väčší význam vnútorná flexibilita a odolnosť. V tomto smere je nevyhnutné, aby Lotyšsko pokračovalo v komplexnej fiškálnej konsolidácii v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu. Okrem toho je dôležité, aby v krajine nedošlo k ďalšiemu zvyšovaniu rastu jednotkových nákladov práce, vďaka čomu bude možné udržať zvýšenú konkurencieschopnosť dosiahnutú v posledných rokoch. Navyše, hoci lotyšská ekonomika vykazuje vysokú schopnosť adaptácie, je tiež potrebné pokročiť v zlepšovaní kvality inštitúcií a riadenia. Zároveň je nevyhnutné, aby bol k dispozícii komplexný súbor opatrení na elimináciu rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu vrátane rizík vyplývajúcich zo skutočnosti, že financovanie významnej časti bankového sektora závisí od nerezidentských vkladov.

Právna konvergencia

Právne predpisy Lotyšska spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa nezávislosti centrálnej banky, zákazu menového financovania a právnej integrácie do Eurosystému. Pri ďalšej revízii ustanovení zákona o Latvijas Banka by však bolo v záujme zabezpečenia právnej istoty vhodné objasniť ustanovenie prvého odseku článku 43 tohto zákona, podľa ktorého sa od lotyšského parlamentu požaduje, aby vykonával dohľad nad Latvijas Banka.

Konvergenčná správa ECB z roku 2013 je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Vypracovaním tejto správy ECB spĺňa požiadavku článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podať Rade EÚ na žiadosť členského štátu, na ktorý sa vzťahuje výnimka, správu o pripravenosti prijať euro.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá