SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB offentliggør Konvergensrapport 2013
(en vurdering af økonomisk og juridisk konvergens i Letland)

5. juni 2013

På anmodning af de lettiske myndigheder offentliggør Den Europæiske Centralbank (ECB) i dag sin vurdering af Letlands økonomiske og juridiske konvergens. I ECB's konvergensrapport undersøges det, hvorvidt der er opnået en høj grad af holdbar økonomisk konvergens i det betragtede land, og det vurderes, om landet overholder de lovkrav, som de nationale centralbanker skal opfylde for at blive en integreret del af Eurosystemet.

Økonomisk konvergens

I referenceperioden fra maj 2012 til april 2013 havde Letland en 12-måneders gennemsnitlig inflation på 1,3 pct., dvs. et godt stykke under referenceværdien på 2,7 pct. for kriteriet vedrørende prisstabilitet. Referenceværdien er beregnet ved at lægge 1,5 procentpoint til det ikke-vægtede aritmetiske gennemsnit af HICP-inflationen i Sverige (0,8 pct.), Letland (1,3 pct.) og Irland (1,6 pct.) for de pågældende 12 måneder.

I de seneste 10 år har forbrugerprisinflationen i Letland imidlertid været meget volatil med årlige gennemsnit på mellem -1,2 pct. og 15,3 pct. Dette afspejler den kendsgerning, at landet har oplevet alvorlige boom-bust-forløb og kraftig makroøkonomisk volatilitet. Efter at have toppet medio 2011 er inflationen i Letland på det seneste faldet til et lavere niveau, som navnlig afspejler effekten af lavere globale råvarepriser og en lavere momssats, som blev indført i juli 2012. Ifølge de seneste prognoser vil inflationen dog stige, og de risici, der knytter sig til fremskrivningerne af inflationen i de kommende år, er opadrettede.

Set i et længere perspektiv bliver det en udfordring at fastholde en lav inflation i Letland på mellemlangt sigt. Catching-up-processen vil sandsynligvis øge inflationsforskellen mellem Letland og euroområdet på mellemlangt sigt. Holdbarheden af inflationskonvergensen giver derfor anledning til bekymring.

Letland er ved afslutningen af denne rapport underlagt en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud med frist for korrektion af dette i 2012. I referenceåret 2012 viste den offentlige budgetsaldo et underskud på 1,2 pct. af BNP, dvs. et godt stykke under referenceværdien på 3 pct. Den offentlige bruttogæld udgjorde 40,7 pct. af BNP, hvilket er under referenceværdien på 60 pct. I 2013 vil underskuddet i henhold til Europa-Kommissionens prognose være uændret på 1,2 pct., og den offentlige gældskvote ventes at stige til 43,2 pct.

Den lettiske lats har deltaget i valutakursmekanismen (ERM2) siden 2. maj 2005 med et udsvingsbånd på ±1 pct., som er fastsat unilateralt af de lettiske myndigheder. I den toårige referenceperiode, fra 17. maj 2011 til 16. maj 2013, har latsen ligget tæt på centralkursen.

Den gennemsnitlige lange rente i Letland var 3,8 pct. i referenceperioden på 12 måneder fra maj 2012 til april 2013. Dette var under referenceværdien på 5,5 pct., som er beregnet ved at tilføje 2 procentpoint til den gennemsnitlige lange statsobligationsrente de seneste 12 måneder i Sverige (1,6 pct.), Letland (3,8 pct.) og Irland (5,1 pct.).

Samlet set overholder Letland referenceværdierne for konvergenskriterierne. Holdbarheden af den økonomiske konvergens giver dog anledning til bekymring på længere sigt. Et lands deltagelse i en valutaunion indebærer, at det giver afkald på at anvende penge- og valutapolitiske instrumenter, og at intern fleksibilitet og modstandsdygtighed skal tillægges større betydning. I denne sammenhæng er det nødvendigt for Letland at sikre yderligere fremskridt i den finanspolitiske konsolidering i overensstemmelse med kravene i stabilitets- og vækstpagten. Det er også vigtigt at holde fast i de senere års forbedringer af konkurrenceevnen og herved forhindre, at væksten i enhedslønomkostningerne igen begynder at stige. På trods af en stor økonomisk justeringskapacitet er det desuden nødvendigt, at Letland gør fremskridt med hensyn til at forbedre kvaliteten af landets institutioner og forvaltning. Det er endvidere helt afgørende, at et omfattende sæt politiske redskaber er tilgængelige for at imødegå de risici, der knytter sig til den finansielle stabilitet, herunder risici, som skyldes, at en betydelig del af banksektoren er afhængig af indskud fra ikke-residenters indskud som finansieringskilde.

Juridisk konvergens

Lettisk lovgivning opfylder alle krav om centralbankuafhængighed, forbuddet mod monetær finansiering og juridisk integration i Eurosystemet. Bestemmelsen i artikel 43, stk. 1, i lov om Latvijas Banka, hvoraf det fremgår, at det lettiske parlament skal føre tilsyn med Latvijas Banka, kunne dog med fordel præciseres nærmere i forbindelse med en senere revision af lovens bestemmelser for at skabe større juridisk sikkerhed herom.

ECB's konvergensrapport 2013 findes på ECB's websted. Med udarbejdelsen af denne rapport opfylder ECB kravene i artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvoraf det fremgår, at der skal aflægges beretning til Rådet for Den Europæiske Union på anmodning af et medlemsland med dispensation om, hvorvidt landet er parat til at indføre euroen.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt