European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB zveřejnila svou Konvergenční zprávu 2013 hodnotící hospodářskou a právní konvergenci Lotyšska

5. června 2013

Na žádost lotyšských orgánů dnes Evropská centrální banka (ECB) zveřejnila své hodnocení hospodářské a právní konvergence Lotyšska. Konvergenční zpráva ECB hodnotí, zda bylo ve sledované zemi dosaženo vysokého stupně udržitelné hospodářské konvergence, a posuzuje, zda jsou plněny statutární požadavky, které jsou předpokladem pro to, aby se Latvijas Banka stala nedílnou součástí Eurosystému.

Hospodářská konvergence

V referenčním období od května 2012 do dubna 2013 dosáhla v Lotyšsku průměrná dvanáctiměsíční inflace úrovně 1,3 %, což je výrazně pod referenční hodnotou pro kritérium cenové stability ve výši 2,7 %. Uvedená referenční hodnota byla vypočtena přičtením 1,5 procentního bodu k neváženému aritmetickému průměru inflace měřené HICP za uvedených 12 měsíců ve Švédsku (0,8 %), v Lotyšsku (1,3 %) a Irsku (1,6 %).

V posledních deseti letech byl však růst spotřebitelských cen v Lotyšsku velmi volatilní a jeho roční průměr se pohyboval mezi -1,2 a 15,3 %. Odráží se tak skutečnost, že tato země zaznamenala období velkého růstu a poklesu a vysokou makroekonomickou volatilitu. V poslední době se inflace v Lotyšsku po dosažení maximální úrovně v polovině roku 2011 snížila na nízkou úroveň, což odráží zejména vliv nižších světových cen komodit a nižší sazby DPH s platností od července 2012. Poslední dostupné prognózy však předpokládají, že inflace vzroste, a rizika projekcí inflace jsou pro příští léta vychýlena směrem nahoru.

Pokud jde o další vývoj, zachování nízké míry inflace v Lotyšsku bude ve střednědobém horizontu náročné. Je pravděpodobné, že ve střednědobém horizontu bude dorovnávání hospodářské úrovně zvyšovat inflační diferenciál mezi Lotyšskem a zeměmi eurozóny. Existují proto obavy týkající se udržitelnosti konvergence cenového vývoje.

Na Lotyšsko se v době dokončování této zprávy vztahuje rozhodnutí Rady EU o existenci nadměrného schodku, přičemž lhůta pro nápravu nadměrného schodku byla stanovena na rok 2012. V referenčním roce 2012 vykázalo saldo rozpočtu vládních institucí schodek ve výši 1,2 % HDP, tedy výrazně pod referenční hodnotou 3 %. Poměr hrubého veřejného dluhu k HDP činil 40,7 %, což je úroveň nižší než referenční hodnota 60 %. Prognóza Evropské komise pro rok 2013 předpokládá zachování poměru schodku k HDP na úrovni 1,2 % a zvýšení poměru veřejného dluhu k HDP na 43,2 %.

Lotyšský lats se od 2. května 2005 účastní mechanismu směnných kurzů (ERM II), přičemž lotyšské orgány se jednostranně zavázaly udržovat fluktuační pásmo ±1 %. Ve dvouletém referenčním období, od 17. května 2011 do 16. května 2013, zůstal lats blízko své centrální parity.

Během 12měsíčního referenčního období od května 2012 do dubna 2013 činila úroveň dlouhodobých úrokových sazeb v Lotyšsku průměrně 3,8 %. Nacházela se tedy pod referenční hodnotou 5,5 %, která byla vypočtena přičtením 2 procentních bodů k průměru dlouhodobých úrokových sazeb ze státních dluhopisů během uvedených 12 měsíců ve Švédsku (1,6 %), v Lotyšsku (3,8 %) a Irsku (5,1 %).

Celkově Lotyšsko nepřekračuje referenční hodnoty konvergenčních kritérií. Existují nicméně obavy ohledně dlouhodobější udržitelnosti jeho hospodářské konvergence. Vstupem do měnové unie se země vzdává nástrojů měnové a kurzové politiky a zvyšuje se význam vnitřní flexibility a odolnosti. V tomto ohledu je nezbytné, aby Lotyšsko pokračovalo v komplexní fiskální konsolidaci v souladu s požadavky Paktu stability a růstu. Dále je nezbytné zachovat přírůstek konkurenceschopnosti, dosažený v posledních letech, tím, že nedojde k obnovenému nárůstu jednotkových mzdových nákladů. Navíc přestože Lotyšsko vykazuje vysokou ekonomickou přizpůsobivost, je nezbytné, aby učinilo pokrok ve zlepšování kvality institucí a řízení. Dále je naprosto nezbytné, aby byl k dispozici komplexní soubor opatření k řešení rizik pro finanční stabilitu, včetně rizik vyplývajících ze závislosti značné části bankovního sektoru na vkladech nerezidentů jako jednoho ze zdrojů financování.

Právní konvergence

Lotyšské právní předpisy splňují veškeré požadavky týkající se nezávislosti centrální banky, zákazu měnového financování a právní integrace do Eurosystému. V zájmu právní jistoty by však bylo vhodné vyjasnit ustanovení čl. 43 odst. 1 zákona o Latvijas Banka při příležitosti jeho další revize. Uvedené ustanovení požaduje, aby nad ní lotyšský parlament vykonával dohled.

Konvergenční zpráva ECB 2013 je k dispozici na internetových stránkách ECB. Vypracováním této zprávy splňuje ECB požadavek článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie podat Radě EU na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimka, zprávu o připravenosti na přijetí eura.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média