Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n vuoden 2013 lähentymisraportti – arvio taloudellisesta ja oikeudellisesta lähentymisestä Latviassa

5.6.2013

Euroopan keskuspankki (EKP) julkistaa tänään Latvian viranomaisten pyynnöstä arvionsa taloudellisesta ja oikeudellisesta lähentymisestä Latviassa. EKP:n lähentymisraportissa tutkitaan, onko arvioitavassa maassa saavutettu kestävä taloudellinen lähentyminen ja onko lainsäädäntöä koskevat vaatimukset täytetty niin, että maan kansallisesta keskuspankista voi tulla kiinteä osa eurojärjestelmää.

Taloudellinen lähentyminen

Tarkastelujaksolla toukokuusta 2012 huhtikuuhun 2013 Latvian vuotuisen inflaatiovauhdin 12 kuukauden keskiarvo oli 1,3 % eli selvästi hintavakauskriteerin viitearvoa (2,7 %) hitaampi. Viitearvo laskettiin lisäämällä 1,5 prosenttiyksikköä Ruotsin, Latvian ja Irlannin YKHI-inflaatiovauhtien 12 kuukauden painottamattomaan aritmeettiseen keskiarvoon. Ruotsin 12 kuukauden YKHI-inflaatiovauhti oli 0,8 %, Latvian 1,3 % ja Irlannin 1,6 %.

Kuluttajahintainflaatio on kuitenkin ollut Latviassa hyvin vaihtelevaa. Keskimääräisen vuotuisen inflaatiovauhdin vaihteluväli viimeisten kymmenen vuoden ajalta on ‑1,2–15,3 %, mikä johtuu siitä, että Latvian taloudessa on koettu huomattavankin jyrkkiä suhdannevaihteluita ja makrotaloudellinen kehitys on ollut hyvin vaihtelevaa. Latvian inflaatiovauhti nopeutui vuoden 2011 puolivälissä tilapäisesti mutta on sittemmin heikentynyt huomattavasti. Inflaatiokehitykseen ovat vaikuttaneet varsinkin raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen lasku sekä arvonlisäveroasteen laskeminen heinäkuussa 2012. Tuoreimpien ennusteiden mukaan inflaatiovauhti alkaa kuitenkin nopeutua, ja riskit painottuvat lähivuosina ennakoitua nopeamman inflaation suuntaan.

Inflaation pitäminen hitaana tulee olemaan Latviassa haasteellista keskipitkällä aikavälillä, sillä lähentymisprosessi kasvattaa todennäköisesti inflaatioeroja Latvian ja euroalueen välillä. Inflaatiovauhdin lähentymisen kestävyydestä ei siis ole täyttä varmuutta.

Latvialla on voimassa olevan EU:n neuvoston päätöksen mukaan ollut liiallinen julkisen talouden alijäämä, jonka korjaamiseen annettiin aikaa vuoteen 2012 asti. Tarkasteluvuonna 2012 BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä oli 1,2 % eli selvästi alle 3 prosentin viitearvon. BKT:hen suhteutettu julkisen talouden bruttovelka oli 40,7 % eli alle 60 prosentin viitearvon. Euroopan komissio ennustaa alijäämäsuhteen pysyvän ennallaan vuonna 2013 ja velkasuhteen kasvavan 43,2 prosenttiin.

Latvian lati on osallistunut ERM II:een 2.5.2005 alkaen. Latvian viranomaisten yksipuolisen päätöksen mukaisesti latin arvo on pidetty ±1 prosentin vaihteluvälillä eurokeskuskurssiin nähden. Kaksivuotisen tarkastelujakson aikana 17.5.2011–16.5.2013 latin arvo on pysynyt lähellä keskuskurssiaan.

Pitkät korot olivat toukokuusta 2012 huhtikuuhun 2013 ulottuneella 12 kuukauden tarkastelujaksolla keskimäärin 3,8 % eli alle korkokriteerin viitearvon (5,5 %). Viitearvo laskettiin lisäämällä 2 prosenttiyksikköä Ruotsin, Latvian ja Irlannin pitkien valtion joukkolainojen korkojen keskiarvoon. Ruotsin pitkät korot olivat samalla 12 kuukauden jaksolla 1,6 %, Latvian 3,8 % ja Irlannin 5,1 %.

Vaikka lähentymiskriteerien viitearvot eivät ole ylittyneet, Latvian talouden lähentymisen kestävyydestä pitkällä aikavälillä ei ole täyttä varmuutta. Rahaliittoon siirtymisen yhteydessä maan sisäisen joustavuuden ja häiriönsietokyvyn merkitys korostuu, kun raha- ja valuuttakurssipoliittisiin keinoihin ei voida turvautua. Latviassa on jatkettava kattavaa julkisen talouden vakauttamista vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi on tärkeää pitää kiinni viime vuosina saavutetusta kilpailukyvystä, eli yksikkötyökustannukset on pidettävä kurissa. Myös hallinnon ja instituutioiden laadussa on parantamisen varaa, vaikka Latvian sopeutumiskyky on yleisesti ottaen ollut hyvä. Lisäksi käytettävissä on oltava kattava välineistö, jolla voidaan puuttua rahoitusvakautta uhkaaviin riskeihin. Näitä riskejä aiheutuu muun muassa siitä, että merkittävä osa pankkisektorista turvautuu ulkomaisiin talletuksiin rahoituslähteenä.

Oikeudellinen lähentyminen

Latvian lainsäädäntö täyttää kaikki keskuspankin riippumattomuuteen, keskuspankkirahoituksen kieltoon ja keskuspankin oikeudelliseen integroitumiseen eurojärjestelmään liittyvät vaatimukset. Latvian keskuspankista annetun lain pykälän 43 vaatimusta, että maan parlamentin on valvottava Latvian keskuspankkia, on kuitenkin täsmennettävä lain seuraavan tarkistuksen yhteydessä oikeusvarmuuden saavuttamiseksi.

Vuoden 2013 lähentymisraportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla. Laatimalla raportin EKP täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 140 vaatimuksen, jonka mukaan EU:n neuvostolle on sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee poikkeus, laadittava raportti jäsenvaltion valmiudesta ottaa euro käyttöön.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle