Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Годишен отчет на Европейската централна банка за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

8 март 2012 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

През 2011 г. ЕЦБ отчете излишък от 1894 млн. евро спрямо излишък от 1334 млн. евро през 2010 г. Управителният съвет взе решение да прехвърли към 31 декември 2011 г. сумата от 1166 млн. евро към провизиите за риск, която заедно със сумата от 13 млн. евро, внесена от централната банка на Естония ( Eesti Pank) в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ, увеличи провизиите за риск до настоящата им горна граница от 6363 млн. евро. Предназначението на провизиите за риск е да покрият валутния, лихвения, кредитния и свързания с цената на златото риск, които са обект на непрекъснато наблюдение. Ежегодно се преразглежда размерът на тези провизии и дали продължава необходимостта от тях.

В резултат на това прехвърляне към провизиите за риск нетната печалба на ЕЦБ за 2011 г. е на стойност 728 млн. евро (спрямо 171 млн. евро през 2010 г.). Съгласно решение на Управителния съвет част от дохода от дела на ЕЦБ от всички евробанкноти в обращение, на стойност 652 млн. евро, е разпределена между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната на 3 януари 2012 г. Управителният съвет реши на днешното си заседание да разпредели на 12 март 2012 г. оставащите 76 млн. евро между НЦБ от еврозоната.

Постоянният доход на ЕЦБ се формира предимно от приходи от инвестиции на чуждестранните резервни активи на банката и портфейла ѝ от собствени средства, от приходи от лихви върху 8-процентния дял от всички евробанкноти в обращение и от нетни приходи от лихви от ценни книжа, закупени за целите на паричната политика по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации (първата програма продължи от юли 2009 г. до юни 2010 г., а втората започна през ноември 2011 г.) и по програмата за пазарите на ценни книжа (започнала през май 2010 г.).

През 2011 г. нетните приходи от лихви са в размер на 1999 млн. евро (спрямо 1422 млн. евро през 2010 г.). Това включва приходи от лихви на стойност 856 млрд. евро, получени от дела на ЕЦБ от всички евробанкноти в обращение (спрямо 654 млн. евро през 2010 г.), нетни приходи от лихви в размер на 166 млн. евро (спрямо 140 млн. евро през 2010 г.), получени от ценни книжа, закупени по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и нетни приходи от лихви на стойност 1003 млн. евро (спрямо 438 млн. евро през 2010 г.), произтичащи от закупени ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. ЕЦБ изплати лихви в размер на 434 млн. евро (спрямо 346 млн. евро през 2010 г.) на НЦБ по техни вземания във връзка с прехвърлени на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, а приходите от лихви по чуждестранни резервни активи бяха в размер на 290 млн. евро (спрямо 366 млн. евро през 2010 г.).

Реализираните печалби от финансови операции са на стойност 472 млн. евро (спрямо 474 млн. евро през 2010 г.). По-големите нетни печалби от разлики в обменните курсове по изходящи потоци в чуждестранна валута са компенсирани от по-ниски реализирани нетни печалби от продажби на ценни книжа.

Отписванията в размер на 157 млн. евро през 2011 г. се дължаха предимно на нереализирани загуби от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (спрямо 195 млн. евро през 2010 г.).

Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наеми на сгради, разходи за хонорари и други услуги и доставки през 2011 г. възлизат на 442 млн. евро (спрямо 415 млн. евро през 2010 г.), включително амортизационни отчисления по дълготрайни активи в размер на 11 млн. евро. По-голямата част от разходите, направени във връзка със строежа на новата сграда на ЕЦБ, са капитализирани и не се включват в този показател.

Годишният отчет и докладът на ръководството за годината, приключваща на 31 декември 2011 г., ще бъдат публикувани в годишния доклад на ЕЦБ на 25 април 2012 г.

Бележки за редакторите

  1. Счетоводна политика на ЕЦБ: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ), която е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. [1] Макар че като цяло се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Тя включва пазарна оценка на търгуемите ценни книжа, различни от класифицираните като държани до падеж, на златото и на всички останали балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Търгуемите ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, се оценяват по цена на придобиване, подлежаща на обезценка. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие поради големите валутни експозиции на повечето централни банки от Евросистемата. Този принцип се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби с цел признаване на доход и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят директно в сметките за преоценка, докато нереализираните загуби в края на годината, надвишаващи салдата по сметките за преоценка, се разглеждат като разходи. Като част от Евросистемата, от всички НЦБ от еврозоната се изисква да спазват тази политика при отчитане на извършваните от тях операции, включени в седмичния консолидиран финансов отчет на Евросистемата. Освен това при изготвянето на собствените си годишни финансови отчети те доброволно прилагат като цяло една и съща политика с ЕЦБ.
  2. Плащания по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ: При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ при присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ се кредитира с лихвоносно вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши вземанията да бъдат деноминирани в eвpo и да се олихвяват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент, използван от Евpoсистемата при търговете за основните операции по рефинансиране, след корекция, която отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато.
  3. Разпределяне на приходите на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и нетен приход на ЕЦБ от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа: Управителният съвет реши, че тези приходи са дължими на НЦБ от еврозоната за финансовата година, в която са начислени. Приходите от евробанкноти в обращение следва да бъдат разпределени на втория работен ден от следващата година, а приходите от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа – в последния работен ден от месец януари от следващата година. [2] И двете суми следва да бъдат разпределени изцяло, освен ако Управителният съвет не очаква, въз основа на обосновани оценки, нетната печалба на ЕЦБ за годината да бъде по-малка от дохода ѝ от евробанкноти в обращение и нетния доход от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа, и ако Управителният съвет не реши преди края на финансовата година да се прехвърли целият приход или част от него към провизиите за валутен, лихвен, кредитен и свързания с цената на златото риск.
  4. Разпределяне на печалбите/загубите: Съгласно член 33 от Устава на ЕСЦБ, размер, който не може да превишава 20 % от нетната печалба за която и да е година, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100 % от капитала на ЕЦБ. Останалата нетна печалба се разпределя между НЦБ от еврозоната, пропорционално на размера на внесените от тях дялове. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния доход за съответната финансова година, в съотношения и до размери, които се разпределят между НЦБ от еврозоната в съответствие с член 32.5 от Устава на ЕСЦБ.
  1. [1]Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 г., OВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 38, изменено, излагащо подробно счетоводната политика на ЕЦБ, е отменено и заменено с Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1, в сила от 31 декември 2010 г.

  2. [2]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработена версия), OВ L 6, 11.1.2011 г., стp. 35.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите