Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Conturile anuale ale Băncii Centrale Europene pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011

8 martie 2012

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat astăzi Conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2011.

BCE a înregistrat un excedent de 1 894 de milioane EUR în anul 2011, comparativ cu 1 334 de milioane EUR în anul 2010. Consiliul guvernatorilor a hotărât să transfere, la data de 31 decembrie 2011, suma de 1 166 de milioane EUR în contul provizionului de risc care, împreună cu suma de 13 milioane EUR vărsată de Eesti Pank în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC, a condus la majorarea provizionului de risc până la nivelul maxim actual de 6 363 de milioane EUR. Scopul provizionului de risc este acoperirea riscului valutar, de dobândă, de credit şi a celui asociat fluctuaţiilor preţului aurului, care sunt permanent monitorizate. Volumul şi necesitatea de a menţine acest provizion fac obiectul unei revizuiri anuale.

Ca rezultat al transferului în contul provizionului de risc, profitul net al BCE pentru anul 2011 s‑a cifrat la 728 de milioane EUR (faţă de 171 de milioane EUR în anul 2010). Ca urmare a unei decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor, veniturile aferente cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulaţie, în valoare de 652 de milioane EUR, au fost repartizate, parţial, băncilor centrale naţionale (BCN) din zona euro la data de 3 ianuarie 2012. Consiliul guvernatorilor a decis, în şedinţa de astăzi, să repartizeze restul sumei în valoare de 76 de milioane EUR între BCN din zona euro la data de 12 martie 2012.

Veniturile din operaţiuni curente ale BCE provin, în principal, din veniturile din plasamente aferente activelor externe de rezervă şi portofoliului de fonduri proprii, din veniturile din dobânzi aferente cotei de 8% din totalul bancnotelor euro în circulaţie, precum şi din veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor achiziţionate în scopuri de politică monetară în cadrul primului şi celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate (primul program a fost derulat în perioada iulie 2009‑iunie 2010, iar cel de‑al doilea a devenit operaţional în luna noiembrie 2011) şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare (începând din luna mai 2010).

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 1 999 de milioane EUR în anul 2011 (faţă de 1 422 de milioane EUR în 2010). Acestea au inclus venituri din dobânzi aferente cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulaţie în valoare de 856 de milioane EUR (faţă de 654 de milioane EUR în anul 2010), venituri nete din dobânzi aferente titlurilor cumpărate în cadrul programelor de achiziţionare de obligaţiuni garantate în valoare de 166 de milioane EUR (faţă de 140 de milioane EUR în anul 2010) şi venituri nete din dobânzi aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare însumând 1 003 milioane EUR (comparativ cu 438 de milioane EUR în anul 2010). BCE a virat 434 de milioane EUR (faţă de 346 de milioane EUR în anul 2010) către BCN în contul creanţelor acestora asupra activelor externe de rezervă transferate la BCE, iar veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă au însumat 290 de milioane EUR (faţă de 366 de milioane EUR în anul 2010).

Profitul realizat din operaţiuni financiare s-a cifrat la 472 de milioane EUR, faţă de 474 milioane EUR în anul 2010. Creşterea profitului net obţinut din cursul de schimb la vânzările de valută a fost compensată de restrângerea profitului net realizat din vânzarea de titluri.

Deprecierile, decurgând în principal din pierderile nerealizate aferente titlurilor negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară, au însumat 157 de milioane EUR în anul 2011 (faţă de 195 de milioane EUR în anul 2010).

Cheltuielile administrative ale BCE cu personalul, chiriile, serviciile specializate şi alte bunuri şi servicii s‑au cifrat, în anul 2011, la 442 de milioane EUR (inclusiv cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale, care au însumat 11 milioane EUR), faţă de 415 milioane EUR în anul 2010. Cheltuielile aferente construirii noului sediu al BCE au fost, în cea mai mare parte, capitalizate şi nu mai sunt incluse la această poziţie.

Conturile anuale şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2011 vor fi publicate în Raportul anual al BCE la data de 25 aprilie 2012.

Note explicative

  1. Politicile contabile ale BCE: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [1] Deşi se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internaţional, aceste politici au fost elaborate ţinându-se seama mai ales de situaţia specifică a băncilor centrale din Eurosistem. Acestea includ evaluarea la preţul de piaţă a titlurilor negociabile (altele decât cele clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă), a aurului şi a tuturor celorlalte elemente bilanţiere şi extrabilanţiere exprimate în valută. Titlurile negociabile clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă sunt evaluate la costuri care pot suferi deprecieri. O atenţie deosebită se acordă principiului prudenţei, în contextul expunerilor valutare mari ale majorităţii băncilor centrale din Eurosistem. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferenţiat al profitului şi pierderilor nerealizate, cu scopul de evidenţiere a veniturilor, precum şi interdicţiei de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ şi profitul nerealizat aferent unui alt activ. Profitul nerealizat este transferat direct în conturile de reevaluare, în timp ce pierderea nerealizată la sfârşitul exerciţiului financiar care depăşeşte soldurile asociate ale conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli. Toate BCN din zona euro trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operaţiunilor incluse în situaţiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului. De asemenea, în procesul de elaborare a propriilor situaţii financiare anuale, acestea aplică, în mod voluntar şi în linii mari, aceleaşi politici ca şi BCE.
  2. Remunerarea creanţelor BCN aferente activelor externe de rezervă transferate la BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândeşte o creanţă asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanţe să fie exprimate în euro şi să fie plătite zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului stabilită în cadrul licitaţiilor, ajustată pentru a reflecta randamentul zero al componentei aur.
  3. Repartizarea veniturilor BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie şi a veniturilor nete ale BCE aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare: Consiliul guvernatorilor a hotărât că aceste venituri se calculează în contul BCN din zona euro în exerciţiul financiar în care se înregistrează. Veniturile aferente bancnotelor euro în circulaţie trebuie distribuite în a doua zi lucrătoare a anului următor, iar cele aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a anului următor. [2] Ambele sume sunt repartizate integral, cu excepţia cazului în care Consiliul guvernatorilor anticipează, pe baza unei estimări justificate, că profitul net al BCE aferent exerciţiului respectiv este inferior veniturilor realizate din bancnotele euro în circulaţie, precum şi veniturilor nete aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor, adoptată înainte de încheierea exerciţiului financiar, de a transfera, parţial sau integral, aceste venituri în contul provizioanelor de risc valutar, de dobândă, de credit şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului.
  4. Repartizarea profitului/pierderilor: În concordanţă cu articolul 33 din Statutul SEBC, până la 20% din profitul net aferent unui an poate fi transferat în fondul general de rezervă, în limita a 100% din capitalul BCE. Profitul net rămas se repartizează BCN din zona euro, proporţional cu cotele vărsate la capital. În cazul în care BCE înregistrează pierderi, acestea pot fi acoperite din fondul general de rezervă al BCE şi, după caz, ulterior adoptării unei decizii de către Consiliul guvernatorilor, din veniturile monetare obţinute în cursul exerciţiului financiar respectiv, proporţional cu şi până la concurenţa sumelor alocate BCN din zona euro în conformitate cu articolul 32.5 din Statutul SEBC.
  1. [1]Decizia BCE/2006/17 din 10 noiembrie 2006, JO L 348, 11.12.2006, p. 38, cu modificările ulterioare, conţinând politicile contabile detaliate ale BCE, a fost abrogată şi înlocuită de Decizia BCE/2010/21 din 11 noiembrie 2010, JO L 35, 9.2.2011, p. 1, începând cu data de 31 decembrie 2010.

  2. [2]Decizia BCE/2010/24 din 25 noiembrie 2010 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulaţie şi provenit din titlurile de valoare achiziţionate în cadrul programului privind pieţele titlurilor de valoare (reformare), JO L 6, 11.1.2011, p. 35.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media