Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Roční účetní závěrka Evropské centrální banky za rok končící 31. prosince 2011

8. března 2012

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes schválila auditovanou účetní závěrku ECB za rok končící 31. prosince 2011.

ECB dosáhla v roce 2011 zisku 1 894 mil. EUR, přičemž v roce 2010 zaznamenala zisk ve výši 1 334 mil. EUR. Rada guvernérů rozhodla převést k 31. prosinci 2011 částku 1 166 mil. EUR do rezervy na krytí rizik, což společně s příspěvkem Eesti Pank v souladu s článkem 48.2 statutu ESCB ve výši 13 mil. EUR zvýšilo tuto rezervu na současnou maximální úroveň 6 363 mil. EUR. Účelem rezervy na krytí rizik je pokrýt kurzové, úrokové a úvěrové riziko a riziko souvisejí s cenou zlata, která se nepřetržitě sledují. Výše této rezervy a její další nutnost se každoročně přehodnocuje.

V důsledku tohoto převodu do rezervy na krytí rizik vykázala ECB za rok 2011 čistý zisk 728 mil. EUR (171 mil. EUR v roce 2010). Na základě rozhodnutí Rady guvernérů byla část výnosů realizovaných z podílu ECB na všech bankovkách v oběhu ve výši 652 mil. EUR rozdělena 3. ledna 2012 národním centrálním bankám zemí eurozóny. Rada guvernérů na dnešním zasedání rozhodla, že zbývajících 76 mil. EUR se rozdělí mezi národní centrální banky 12. března 2012.

Zdrojem běžných výnosů ECB jsou zejména výnosy z investic jejích devizových rezerv a portfolia vlastních zdrojů a dále úrokový výnos z 8% podílu ECB na celkovém objemu eurobankovek v oběhu a čistý úrokový výnos z cenných papírů nakoupených pro účely měnové politiky na základě prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů (první program se uskutečnil od července 2009 do června 2010 a druhý byl vytvořen v listopadu 2011) a programu pro trhy s cennými papíry (od května 2010).

Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2011 úrovně 1 999 mil. EUR (1 422 mil. EUR v roce 2010). Jeho součástí byl úrokový výnos 856 mil. EUR z podílu ECB na eurobankovkách v oběhu (654 mil. EUR v roce 2010), čistý úrokový výnos 166 mil. EUR (140 mil. EUR v roce 2010) z cenných papírů nakoupených v rámci programů nákupu krytých dluhopisů a čistý úrokový výnos 1 003 mil. EUR (438 mil. EUR v roce 2010) z cenných papírů nakoupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry. ECB uhradila částku 434 mil. EUR (346 mil. EUR v roce 2010) národním centrálním bankám za úročení jejich pohledávek z devizových rezerv, které převedly na ECB, zatímco úrokový výnos z devizových rezerv dosáhl 290 mil. EUR (366 mil. EUR v roce 2010).

Realizované zisky z finančních operací činily 472 mil. EUR (474 mil. EUR v roce 2010). Vyšší čisté kurzové výnosy z odlivu cizích měn byly vyrovnány nižšími čistými realizovanými zisky z prodeje cenných papírů.

Snížení hodnoty ve výši 157 mil. EUR v roce 2011 (195 mil. EUR v roce 2010) bylo způsobeno především nerealizovanými ztrátami z obchodovatelných cenných papírů jiných než cenných papírů držených pro účely měnové politiky.

Správní náklady ECB na zaměstnance, nájem budov, odměny za odborné práce a na další zboží a služby dosáhly v roce 2011 úrovně 442 mil. EUR (415 mil. EUR v roce 2010), a to včetně odpisů stálých aktiv ve výši 11 mil. EUR. Naprostá většina nákladů vzniklých v souvislosti s výstavbou nového sídla ECB byla aktivována a do této položky se nezahrnuje.

Roční účetní závěrka bude zveřejněna ve Výroční zprávě ECB 25. dubna 2012 společně se zprávou o činnosti za rok končící 31. prosince 2011.

Komentář

  1. Účetní pravidla ECB: Společná účetní pravidla Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článek 26.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (statut ESCB) a tato pravidla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. [1] I když obecně vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních postupů, byla navržena s ohledem na zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Zahrnují tržní ocenění obchodovatelných cenných papírů klasifikovaných jako jiných než cenných papírů držených do splatnosti, zlata a všech ostatních rozvahových a podrozvahových aktiv a pasiv v cizí měně. Obchodovatelné cenné papíry klasifikované jako cenné papíry držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou s uvážením snížení hodnoty. Vzhledem k velké devizové expozici většiny centrálních bank Eurosystému je věnována značná pozornost hledisku obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se týká především rozdílného nakládání s nerealizovanými zisky a nerealizovanými ztrátami při uznávání výnosů a zákazu započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky se převádějí přímo na účty přecenění, kdežto nerealizované ztráty, které na konci roku přesahují příslušné zůstatky na účtech přecenění, se vykazují jako náklady. Všechny národní centrální banky zemí eurozóny jsou povinny uplatňovat tato pravidla při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v týdenní konsolidované rozvaze Eurosystému. Navíc všechny národní centrální banky zemí eurozóny dobrovolně uplatňují v zásadě stejná pravidla jako ECB i při sestavování vlastních ročních účetních závěrek.
  2. Úročení devizových aktiv převedených na ECB: Každé národní centrální bance vzniká při převodu devizových aktiv na ECB po vstupu do Eurosystému úročená pohledávka vůči ECB odpovídající hodnotě převáděné částky. Rada guvernérů rozhodla, že tyto pohledávky budou denominovány v eurech a úročeny na denním základě poslední dostupnou mezní úrokovou sazbou pro hlavní refinanční operace Eurosystému upravenou tak, aby zohledňovala nulovou návratnost složky zlato.
  3. Rozdělení výnosu ECB z eurobankovek v oběhu a čistého výnosu ECB z cenných papíru nakoupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry: Rada guvernérů rozhodla, že tento výnos bude splatný národním centrálním bankám zemí eurozóny v účetním roce, kdy vznikl. Výnos z eurobankovek v oběhu se rozděluje ve druhý pracovní den následujícího roku, zatímco výnos z cenných papírů nakoupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry se rozděluje v poslední pracovní den v lednu následujícího roku. [2] Obě částky budou rozděleny v plném rozsahu, pokud Rada guvernérů na základě zdůvodněného odhadu neočekává, že čistý zisk ECB za daný rok bude nižší než její výnos z eurobankovek v oběhu a čistý výnos z cenných papírů nakoupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry, a nerozhodne-li Rada guvernérů do konce účetního roku převést tento výnos nebo jeho část do rezervy na krytí kurzového, úrokového a úvěrového rizika a na krytí rizika souvisejícího s cenou zlata.
  4. Rozdělení zisku / úhrada ztráty: Podle článku 33 statutu ESCB může být až 20 % čistého zisku za kterýkoli rok převedeno do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu ECB. Zbývající čistý zisk se rozděluje národním centrálním bankám zemí eurozóny v poměru k jejich splaceným podílům. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán ze všeobecného rezervního fondu ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z výnosů příslušného účetního roku, a to poměrně až do výše částek přidělených národním centrálním bankám podle článku 32.5 statutu ESCB.
  1. [1]Rozhodnutí ECB/2006/17 ze dne 10. listopadu 2006, Úř. věst. L 348, 11.12.2006, s. 38, v platném znění, obsahující podrobná účetní pravidla ECB, bylo zrušeno a nahrazeno rozhodnutím ECB/2010/21 z 11. listopadu 2010, Úř. věst. 35, 9.2.2011, s. 1, s účinností od 31. prosince 2010.

  2. [2]Rozhodnutí ECB/2010/24 ze dne 25. listopadu 2010 o prozatímním přerozdělování výnosů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu a z cenných papírů nakoupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry (přepracování), Úř. věst. L 6, 11.1.2011, s. 35.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média