European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Годишен отчет на Европейската централна банка за годината, приключваща на 31 декември 2010 г.

3 март 2011 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2010 г.

През 2010 г. ЕЦБ отчете излишък от 1334 млн. евро спрямо излишък от 2218 млн. евро през 2009 г. [1] Факторите, които допринесоха за по-малкия излишък през 2010 г., са по-ниските нетни лихвени приходи в резултат от по-ниските лихвени проценти по основните операции на Евросистемата по рефинансиране и по деноминираните в щатски долари валутни резерви, както и фактът, че през 2010 г. не бяха извършени продажби на злато.

Управителният съвет взе решение да прехвърли към 31 декември 2010 г. сумата от 1163 млн. евро към провизиите за риск, като по този начин ги увеличи до настоящата им горна граница от 5184 млн. евро. В резултат на това обявената нетна печалба на ЕЦБ за 2010 г. бе в размер на 171 млн. евро, които Управителният съвет реши на днешното си заседание да разпредели изцяло между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната.

Предназначението на провизиите за риск е да покрият валутния, лихвения, кредитния и свързания с цената на златото риск. Ежегодно се преразглежда размерът на тези провизии и дали продължава необходимостта от тях.

Постоянният доход на ЕЦБ се формира предимно от приходи от инвестиции на чуждестранните резервни активи на банката и портфейла ѝ от собствени средства, от приходи от лихви върху 8-процентния дял от всички евробанкноти в обращение и от нетни приходи от лихви от ценни книжа, закупени за целите на паричната политика по програмата за закупуване на обезпечени облигации (започнала през юли 2009 г.) и по програмата за пазарите на ценни книжа (започнала през май 2010 г.).

През 2010 г. нетните приходи от лихви са в размер на 1422 млн. евро (спрямо 1547 млн. евро през 2009 г.). Това включва приходи от лихви на стойност 654 млн. евро, получени от дела на ЕЦБ от евробанкноти в обращение (спрямо 787 млн. евро през 2009 г.), нетни приходи от лихви в размер на 140 млн. евро (спрямо 18 млн. евро през 2009 г.), получени от ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации, както и нетни приходи от лихви на стойност 438 млн. евро, произтичащи от закупени ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа.

ЕЦБ изплати лихви в размер на 346 млн. евро (спрямо 443 млн. евро през 2009 г.) на НЦБ по техни вземания във връзка с прехвърлени на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, а приходите от лихви по чуждестранни резервни активи възлязоха на 366 млн. евро (спрямо 700 млн. евро през 2009 г.). Реализираните печалби от финансови операции отбелязаха спад от 1103 млн. евро (през 2009 г.) до 474 млн. евро, тъй като през 2010 г. не бяха извършени продажби на злато. Отписванията на 195 млн. евро през 2010 г. се дължаха предимно на нереализирани загуби от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика, спрямо отписванията на стойност 38 млн. евро през 2009 г.

Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наеми на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки през 2010 г. възлязоха на 415 млн. евро (включително амортизационни отчисления за дълготрайни активи в размер на 14 млн. евро) спрямо 401 млн. евро през 2009 г.

Годишният отчет и докладът на ръководството за годината, приключваща на 31 декември 2010 г., ще бъдат публикувани в годишния доклад на ЕЦБ на 19 април 2011 г.

Бележки за редакторите

  1. Счетоводна политика на ЕЦБ: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ), която е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. [2] Макар че като цяло се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Тя включва пазарна оценка на търгуемите ценни книжа, различни от класифицираните като държани до падеж, на златото и на всички останали балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Търгуемите ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, се оценяват по цена на придобиване, подлежаща на обезценка. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие поради големите валутни експозиции на повечето централни банки от Евросистемата. Този принцип се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби с цел признаване на доход и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят директно в сметките за преоценка, докато нереализираните загуби в края на годината, надвишаващи салдата по сметките за преоценка, се разглеждат като разходи. Като част от Евросистемата, от всички НЦБ от еврозоната се изисква да спазват тази политика при отчитане на извършваните от тях операции, включени в седмичния консолидиран финансов отчет на Евросистемата. Освен това при изготвянето на собствените си годишни финансови отчети те доброволно прилагат като цяло една и съща политика с ЕЦБ.
  2. Плащания по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ: При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ при присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ се кредитира с лихвоносно вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши вземанията да бъдат деноминирани в eвpo и да се олихвяват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент по основните операции на Eвpoсистемата по рефинансиране, след корекция, която отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато.
  3. Разпределяне на приходите на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и нетен приход на ЕЦБ от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа: Управителният съвет реши, че тези приходи са дължими на НЦБ от еврозоната за финансовата година, в която са начислени. Приходите от евробанкноти в обращение следва да бъдат разпределени на втория работен ден от следващата година, а приходите от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа – в последния работен ден от месец януари от следващата година. [3] И двете суми следва да бъдат разпределени изцяло, освен ако нетната печалба на ЕЦБ за годината не е по-малка от дохода от евробанкноти в обращение и нетния доход от ценните книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа, и след решение на Управителния съвет преди края на финансовата година – да се прехвърли целият приход или част от него към провизиите за валутен, лихвен, кредитен и свързания с цената на златото риск.
  4. Разпределяне на печалбите/загубите: Съгласно член 33 от Устава на ЕСЦБ, размер, който не може да превишава 20 % от нетната печалба за която и да е година, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100 % от капитала на ЕЦБ. Останалата нетна печалба се разпределя между НЦБ от еврозоната, пропорционално на внесените от тях дялове. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния доход за съответната финансова година, в съотношения и до размери, които се разпределят между НЦБ от еврозоната в съответствие с член 32.5 от Устава на ЕСЦБ.
  1. [1]След извършена техническа корекция, към 31 декември 2009 г. от провизиите за рискове на ЕЦБ е освободена сумата от 35 млн. евро, поради което обявеният нетен резултат за 2009 г. беше леко повишен до 2253 млн. евро.

  2. [2]Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 г., OВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 38, изменено, излагащо подробно счетоводната политика на ЕЦБ, е отменено и заменено с Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1, в сила от 31 декември 2010 г.

  3. [3]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработена версия), OВ L 6, 11.1.2011 г., стp. 35.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите