Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

3 marca 2011 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła dziś zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

W 2010 r. EBC odnotował nadwyżkę w kwocie 1334 mln euro, w porównaniu z nadwyżką 2218 mln euro za rok 2009 [1]. Niższa nadwyżka w 2010 r. wynikała z: niższego wyniku z tytułu odsetek, spowodowanego niższym oprocentowaniem zarówno podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, jak i rezerw walutowych w dolarach amerykańskich, oraz z tego, że w 2010 r. nie przeprowadzono sprzedaży złota.

Rada Prezesów podjęła decyzję, by z dniem 31 grudnia 2010 r. zasilić rezerwę celową na ryzyko kwotą 1163 mln euro, i tym samym zwiększyć wielkość rezerwy do obecnego pułapu, wynoszącego 5184 mln euro. W rezultacie zadeklarowany zysk netto EBC za 2010 r. wyniósł 171 mln euro; Rada Prezesów postanowiła na dzisiejszym posiedzeniu rozdzielić tę kwotę w całości między krajowe banki centralne strefy euro.

Rezerwa celowa na ryzyko ma chronić przed ryzykiem kursowym, stopy procentowej, kredytowym i zmian ceny złota. Poziom tej rezerwy i zasadność jej dalszego istnienia weryfikuje się co roku.

Regularne dochody EBC pochodzą przede wszystkim z zysków inwestycyjnych z tytułu rezerw walutowych i portfela funduszy własnych, z przychodów odsetkowych z tytułu 8-procentowego udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu oraz z przychodów odsetkowych netto z tytułu papierów wartościowych nabytych na potrzeby polityki pieniężnej w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych (od lipca 2009 r.) i programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (od maja 2010 r.).

W 2010 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1422 mln euro (wobec 1547 mln euro w 2009 r.). Złożyły się na to: 654 mln euro przychodów odsetkowych z tytułu udziału EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu (w 2009 r. 787 mln euro), 140 mln euro przychodów odsetkowych netto z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych (w 2009 r. 18 mln euro) oraz 438 mln euro przychodów odsetkowych netto z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych.

EBC wypłacił krajowym bankom centralnym 346 mln euro odsetek od należności z tytułu rezerw walutowych przekazanych do EBC (wobec 443 mln euro w 2009 r.), natomiast przychody odsetkowe z tytułu rezerw walutowych wyniosły 366 mln euro (wobec 700 mln euro w 2009 r.). Ponieważ w 2010 r. nie przeprowadzono żadnej sprzedaży złota, zrealizowane zyski na operacjach finansowych obniżyły się z 1103 mln euro (w 2009 r.) do 474 mln euro. Utworzone w 2010 r. odpisy aktualizacyjne w kwocie 195 mln wynikały głównie z niezrealizowanych strat z tytułu rynkowych papierów wartościowych innych niż utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej; dla porównania, w 2009 r. wysokość odpisów wyniosła 38 mln euro.

Koszty administracyjne poniesione przez EBC w 2010 r. z tytułu zatrudnienia, najmu nieruchomości, usług biznesowych oraz zakupów towarów i usług wyniosły 415 mln euro (w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w kwocie 14 mln euro); w 2009 r. koszty z tego tytułu wyniosły 401 mln euro.

Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC 19 kwietnia 2011 r.

Informacje dla wydawców

  1. Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [2]. Zasady te opierają się zasadniczo na międzynarodowej praktyce rachunkowości, ale uwzględniają szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Stanowią one, że rynkowe papiery wartościowe inne niż utrzymywane do terminu zapadalności oraz złoto i wszystkie inne aktywa i zobowiązania – zarówno bilansowe, jak i pozabilansowe – denominowane w walutach obcych wycenia się według wartości rynkowej. Rynkowe papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się po koszcie z uwzględnieniem utraty wartości. Z uwagi na wysoki stopień narażenia większości banków centralnych Eurosystemu na ryzyko kursowe, szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy w szczególności odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat przy ustalaniu wyniku finansowego, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych strat z niezrealizowanymi zyskami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z wyceny, natomiast niezrealizowane straty powyżej salda różnic z wyceny na koniec roku obciążają koszty. Wszystkie krajowe banki centralne strefy euro winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą do tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Ogólnie te same zasady rachunkowości stosują dobrowolnie wszystkie krajowe banki centralne strefy euro przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Odsetki z tytułu rezerw walutowych przekazanych do EBC. Po przekazaniu do EBC rezerw walutowych w momencie przystąpienia do Eurosystemu, krajowy bank centralny uzyskuje od EBC oprocentowaną należność w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki nalicza się codziennie według ostatniej dostępnej krańcowej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota wchodzącego w skład rezerw.
  3. Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz dochodu netto EBC z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów dochód ten jest należny krajowym bankom centralnym strefy euro w roku obrotowym, w którym został ujęty. Podział dochodu z tytułu banknotów euro w obiegu odbywa się drugiego dnia roboczego roku następnego, natomiast podział dochodu z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych odbywa się w ostatnim dniu roboczym stycznia roku następnego [3]. W obu przypadkach rozdysponowana zostaje pełna kwota, chyba że zysk netto EBC za dany rok jest niższy od dochodu z tytułu banknotów euro w obiegu oraz dochodu netto z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, i z zastrzeżeniem ewentualnej decyzji Rady Prezesów, podjętej przed zakończeniem roku obrotowego, o przekazaniu części lub całości tego dochodu na zasilenie rezerwy celowej na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota.
  4. Sposób podziału zysku lub pokrycia straty. Zgodnie z art. 33 statutu ESBC, maksymalnie 20% rocznego zysku może zostać przeniesione do ogólnego funduszu rezerwowego, którego wysokość nie może przekroczyć 100% kapitału EBC. Pozostały zysk netto jest dzielony między krajowe banki centralne strefy euro proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów. W wypadku poniesienia przez EBC straty deficyt może zostać potrącony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC, a w razie potrzeby, na podstawie decyzji Rady Prezesów, także z dochodów pieniężnych za dany rok obrotowy, proporcjonalnie i maksymalnie do wysokości kwot rozdzielonych pomiędzy krajowe banki centralne strefy euro zgodnie z art. 32 ust. 5 statutu ESBC.
  1. [1]W wyniku korekty technicznej na dzień 31 grudnia 2009 r. z rezerwy celowej EBC na ryzyko uwolniono 35 mln euro, w związku z czym zadeklarowany wynik za 2009 r. nieznacznie się podwyższył – do 2253 mln euro.

  2. [2]Decyzja EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r., Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38, z późniejszymi zmianami, określająca szczegółowe zasady rachunkowości EBC, została uchylona i zastąpiona decyzją EBC/2010/21 z dnia 11 listopada 2010 r., Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 1, obowiązującą od 31 grudnia 2010 r.

  3. [3]Decyzja EBC/2010/24 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie śródrocznego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (wersja przekształcona), Dz.U. L 6 z 11.1.2011, s. 35.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami