Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Conturile anuale ale Băncii Centrale Europene pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010

3 martie 2011

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat astăzi Conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2010.

BCE a înregistrat un excedent de 1 334 de milioane EUR în 2009, faţă de 2 218 milioane EUR în 2010. [1] Factorii care au contribuit la restrângerea excedentului în anul 2010 au fost scăderea veniturilor nete din dobânzi ca urmare a reducerii ratelor dobânzilor, atât la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului, cât şi la rezervele valutare în USD, precum şi absenţa operaţiunilor de vânzare de aur în anul 2010.

Consiliul guvernatorilor a decis să transfere, la data de 31 decembrie 2010, suma de 1 163 de milioane EUR în contul provizionului de risc, care a atins astfel valoarea maximă admisă de 5 184 de milioane EUR. În consecinţă, profitul net declarat al BCE pentru anul 2010 s-a cifrat la 171 de milioane EUR, sumă pe care Consiliul guvernatorilor a decis, în şedinţa de astăzi, să o repartizeze integral băncilor centrale naţionale (BCN) din zona euro.

Scopul provizionului de risc este acoperirea riscului valutar, de dobândă, de credit şi a celui asociat fluctuaţiilor preţului aurului. Volumul şi necesitatea de a menţine acest provizion fac obiectul unei revizuiri anuale.

Veniturile din operaţiuni curente ale BCE provin în special din veniturile din plasamente aferente activelor externe de rezervă şi portofoliului de fonduri proprii, din veniturile din dobânzi aferente cotei de 8% din totalul bancnotelor euro în circulaţie, precum şi din veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor cumpărate în scopuri de politică monetară în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate (începând din iulie 2009) şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare (începând din mai 2010).

Veniturile nete din dobânzi s-au ridicat la 1 422 de milioane EUR în anul 2010 (faţă de 1 547 de milioane EUR în 2009). Acestea au inclus venituri din dobânzi în valoare de 654 de milioane EUR aferente cotei BCE din bancnotele euro în circulaţie (faţă de 787 de milioane EUR în anul 2009), venituri nete din dobânzi în valoare de 140 de milioane EUR (faţă de 18 milioane EUR în anul 2009) aferente titlurilor cumpărate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi venituri nete din dobânzi în valoare de 438 de milioane EUR aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.

BCE a virat 346 de milioane EUR (faţă de 443 de milioane EUR în anul 2009) către BCN în contul creanţelor acestora asupra activelor externe de rezervă transferate la BCE, iar veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă au însumat 366 de milioane EUR (faţă de 700 de milioane EUR în anul 2009). Profitul realizat din operaţiuni financiare s-a redus de la 1 103 milioane EUR în anul 2009 la 474 de milioane EUR, întrucât, în anul 2010, nu au fost efectuate operaţiuni de vânzare de aur. Deprecierile în valoare de 195 de milioane EUR înregistrate în anul 2010 (faţă de 38 de milioane EUR în 2009) s-au datorat în principal pierderilor nerealizate aferente titlurilor negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară.

Cheltuielile administrative ale BCE cu personalul, chiriile, serviciile specializate şi alte bunuri şi servicii s‑au ridicat în 2010 la 415 milioane EUR (inclusiv cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale, care au însumat 14 milioane EUR), faţă de 401 milioane EUR în anul 2009.

Conturile anuale şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2010 vor fi publicate în Raportul anual al BCE la data de 19 aprilie 2011.

Note explicative

  1. Politicile contabile ale BCE: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [2] Deşi se bazează în general pe practicile contabile recunoscute la nivel internaţional, aceste politici au fost elaborate ţinându-se seama mai ales de situaţia specifică a băncilor centrale din Eurosistem. Acestea includ evaluarea la preţul de piaţă a titlurilor negociabile (altele decât cele clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă), a aurului şi a tuturor celorlalte elemente bilanţiere şi extrabilanţiere exprimate în valută. Titlurile negociabile clasificate drept titluri deţinute până la scadenţă sunt evaluate la costuri care pot suferi deprecieri. O atenţie deosebită se acordă principiului prudenţei, în contextul expunerilor valutare mari ale majorităţii băncilor centrale din Eurosistem. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferenţiat al profitului şi pierderilor nerealizate, cu scopul de evidenţiere a veniturilor, precum şi interdicţiei de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ şi profitul nerealizat aferent unui alt activ. Profitul nerealizat este transferat direct în conturile de reevaluare, în timp ce pierderea nerealizată la sfârşitul anului care depăşeşte soldurile asociate ale conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli. Toate BCN din zona euro trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operaţiunilor incluse în situaţiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului. De asemenea, în procesul de elaborare a propriilor situaţii financiare anuale, acestea aplică, în mod voluntar şi în linii mari, aceleaşi politici ca şi BCE.
  2. Remunerarea creanţelor BCN aferente activelor externe de rezervă transferate la BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândeşte o creanţă asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanţe să fie exprimate în euro şi să fie plătite zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului, ajustată pentru a reflecta randamentul zero al componentei aur.
  3. Repartizarea veniturilor BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie şi a veniturilor nete ale BCE aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare: Consiliul guvernatorilor a hotărât că aceste venituri se calculează în contul BCN din zona euro în exerciţiul financiar în care se înregistrează. Veniturile aferente bancnotelor euro în circulaţie trebuie distribuite în a doua zi lucrătoare a anului următor, iar cele aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a anului următor. [3] Ambele sume sunt repartizate integral, cu excepţia cazurilor în care profitul net al BCE aferent exerciţiului respectiv este inferior veniturilor realizate din bancnotele euro în circulaţie, precum şi veniturilor nete aferente titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor, adoptată înainte de încheierea exerciţiului financiar, de a transfera, parţial sau integral, aceste venituri în contul provizioanelor de risc valutar, de dobândă, de credit şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului.
  4. Repartizarea profitului/pierderilor: În concordanţă cu articolul 33 din Statutul SEBC, până la 20% din profitul net aferent unui an poate fi transferat în fondul general de rezervă, în limita a 100% din capitalul BCE. Profitul net rămas se repartizează BCN din zona euro proporţional cu cotele vărsate la capital. În cazul în care BCE înregistrează pierderi, acestea pot fi acoperite din fondul general de rezervă al BCE şi, după caz, ulterior adoptării unei decizii de către Consiliul guvernatorilor, din veniturile monetare obţinute în cursul exerciţiului financiar respectiv, proporţional cu şi până la concurenţa sumelor alocate BCN din zona euro în conformitate cu articolul 32.5 din Statutul SEBC.
  1. [1]În urma unei ajustări tehnice efectuate la data de 31 decembrie 2009, suma de 35 de milioane EUR a fost eliberată din provizionul de risc al BCE; prin urmare, rezultatul net declarat pentru anul 2009 a consemnat o uşoară majorare, ajungând la 2 253 de milioane EUR.

  2. [2]Decizia BCE/2006/17 din 10 noiembrie 2006, JO L 348, 11.12.2006, p. 38, cu modificările ulterioare, conţinând politicile contabile detaliate ale BCE, a fost abrogată şi înlocuită de Decizia BCE/2010/21 din 11 noiembrie 2010, JO L 35, 9.2.2011, p. 1, începând cu data de 31 decembrie 2010.

  3. [3]Decizia BCE/2010/24 din 25 noiembrie 2010 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulaţie şi provenit din titlurile de valoare achiziţionate în cadrul programului privind pieţele titlurilor de valoare (reformare), JO L 6, 11.01.2011, p. 35.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media