Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbankens årsbokslut för det år som slutade den 31 december 2006

8 mars 2007

Idag godkände ECB-rådet ECB:s granskade årsredovisning för året som avslutades den 31 december 2006.

ECB gjorde ett överskott på 1 379 miljoner EUR 2006. Resultatet kan jämföras med en vinst på 992 miljoner EUR 2005. Som 2005 har ett motsvarande belopp avsatts som reserv för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker. Därmed var nettovinsten exakt noll. Dessa reserver kommer att användas för att täcka förluster som uppstår från exponering för dessa risker, speciellt omvärderingsförluster som inte täcks av värderegleringskonton. Storleken kommer att prövas varje år.

ECB:s löpande intäkter härrör främst från vinstmedel på valutareservinnehavet och det inbetalda kapitalet på 4,1 miljarder EUR samt från ränteintäkter på ECB:s 8-procentiga andel av utelöpande eurosedlar. Under 2006 förbättrades ränteintäkterna huvudsakligen beroende på ökningen i marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner, vilken ligger till grund till den avkastning ECB erhåller på sin del av eurosedlar i Eurosystemet samt på högre räntor på tillgångar i USD.

ECB hade totalt en ränteintäkt netto på 1 972 miljoner EUR från alla källor, jämfört med 1 270 miljoner EUR 2005. Exklusive ränteintäkter på 1 319 miljoner EUR på ECB:s andel av utelöpande eurosedlar, uppgick ränteintäkterna netto till 653 miljoner euro, jämfört med på 402 miljoner EUR 2005. ECB betalade ersättning på 965 miljoner EUR till de nationella centralbankerna avseende deras fordringar på de valutareserver som överförts till ECB.

Under 2006 resulterade eurons appreciering mot den japanska yenen i nedskrivningar av värdet i euro på ECB:s innehav av tillgångar i yen till ett belopp av ungefär 0,6 miljarder euro, vilket kostnadsfördes i resultaträkningen. Nedskrivningar på totalt 0,7 miljarder euro, inkl. under året orealiserade prisförluster, kostnadsfördes under året.

ECB:s administrativa kostnader för personal, lokalhyra och professionella avgifter, samt kostnader för andra varor och tjänster uppgick till 332 miljoner EUR (316 miljoner EUR 2005). I slutet av 2006 hade ECB en personalstyrka motsvarande 1 367 årsarbetskrafter med tillsvidareanställning eller visstidsanställning (varav 138 i ledande ställning) jämfört med 1 351 året före. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 29 miljoner EUR.

Årsredovisningen och en förvaltningsberättelse för det år som slutade den 31 december 2006 kommer att publiceras i ECB:s årsrapport den 23 april 2007.

Bakgrundsinformation

  1. ECB:s redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan), och dessa har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. [1] Dessa har i stort baserats på internationell redovisningssed men utformats speciellt med tanke på de speciella förhållanden som gäller för centralbankerna i Eurosystemet. De tar särskilt hänsyn till försiktighetsprincipen med tanke på de flesta centralbankers stora valutaexponering. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätten att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter och förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Orealiserade vinster överförs direkt till värderegleringskonton medan orealiserade förluster som överstiger saldona på värderegleringskontona vid årets slut behandlas som utgifter. Alla nationella centralbanker skall följa dessa principer i syfte att rapportera sina transaktioner som del i Eurosystemet. Dessa transaktioner ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning. Samtliga nationella centralbanker följer i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB när de utarbetar sina årsredovisningar.
  2. Avkastning på valutareservtillgångar som överförts till ECB: När de nationella centralbankerna går med i Eurosystemet och överför valutatillgångar till ECB får de en räntebärande fordran på ECB motsvarande värdet av beloppet de överför. ECB-rådet har beslutat att dessa fordringar skall vara i euro och att de skall uppbära daglig ränta till den ränta som satts på den senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner justerad för att räntan är noll på guldkomponenten. Ersättningen 2006 resulterade i en räntekostnad på 965 miljoner euro, jämfört med ränteintäkter netto på 1 318 miljoner EUR från valutareserven.
  3. Fördelning av ECB:s intäkter från utelöpande eurosedlar: ECB-rådet har beslutat att från och med 2006 tillfaller denna intäkt de nationella centralbankerna under det räkenskapsår den uppstår men skall först delas ut under andra arbetsdagen på nästkommande år. [2] Den skall delas ut i sin helhet såvida inte ECB:s nettovinst för året understiger dess inkomster från utelöpande eurosedlar Det senare var fallet 2006 på grund av ECB-rådets beslut att genomföra överföringar till reserven för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker. Baserat på ECB:s beräknade resultat för året beslutade ECB-rådet i december 2006 att hålla inne utdelningen av hela denna inkomst.
  1. [1] Beslut (ECB/2002/11) av den 5 december 2002 om Europeiska centralbankens årsbokslut, EUT L 58, 3.3.2003, s. 38, som ändrat. Gällande fr.o.m. den 1 januari 2007 upphävdes detta beslut och ersattes med beslut ECB/2006/17, EUT L 348, 11.12.2006, s 38.

  2. [2] Beslut ECB/2005/11 av den 17 november 2005 om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker, EGT L 311, 26.11.2002, s. 41. Detta beslut upphävde beslut ECB/2002/9.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media