Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Centrinio Banko 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos

2007 m. kovo 8 d.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba šiandien patvirtino audituotas ECB 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas.

2006 m. ECB gavo 1 379 mln. eurų perteklių (2005 m. – 992 mln. eurų). Kaip ir 2005 m, pertekliui lygi suma buvo pervesta atidėjiniams užsienio valiutų kurso, palūkanų normų ir aukso kainos rizikoms, dėl to deklaruoto grynojo pelno neuždirbta. Atidėjiniai bus skirti dėl šių rizikų atsirandantiems nuostoliams, o ypač dėl perkainojimo susidariusiems nuostoliams, kurių nepadengia perkainojimo sąskaitos, padengti. Ši suma bus peržiūrima kasmet.

Nuolatines pajamas ECB daugiausia gauna iš: savo užsienio atsargų investicijų, 4,1 mlrd. eurų apmokėto kapitalo, palūkanų iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų savo 8% dalies. 2006 m. palūkanų pajamos padidėjo dėl pakilusios Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų ribinės palūkanų normos, nuo kurios priklauso atlyginimo, kurį ECB gauna už Eurosistemoje esančių jo eurų banknotų dalį, dydis ir dėl didesnių JAV doleriais išreikšto turto palūkanų normų.

Iš visų šaltinių ECB uždirbo 1 972 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų (2005 m. – 1 270 mln. eurų). Atėmus 1 319 mln. eurų palūkanų pajamas, gautas iš apyvartoje cirkuliuojančių banknotų dalies, grynosios palūkanų pajamos sudarė 653 mln. eurų (2005 m. – 402 mln. eurų). ECB nacionaliniams centriniams bankams sumokėjo 965 mln. eurų kaip atlygį už jų pretenzijas, susijusias su ECB jų pervestomis užsienio atsargomis.

2006 m. dėl Japonijos jenos atžvilgiu pabrangusio euro teko sumažinti ECB turimo turto jenomis vertę, išreikštą eurais (apie 0,6 mlrd. eurų). Jis parodytas pelno (nuostolio) ataskaitoje. Įskaitant nerealizuotąjį vertybinių popierių kainos nuostolį, pelno (nuostolio) ataskaitoje parodyta 0,7 mlrd. eurų sumažinta vertė.

ECB administracinės išlaidos personalui, patalpų nuomai, honorarui specialistams ir kitoms prekėms bei paslaugoms sudarė 332 mln. eurų (2005 m. – 316 mln. eurų). 2006 m. pabaigoje ECB dirbo 1 367 darbuotojai (2005 m. – 1 351) pagal nuolatinio arba terminuotojo darbo sutartis (visą darbo dieną dirbantys darbuotojai), iš jų 138 ėjo vadovaujamas pareigas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizaciniai) atskaitymai sudarė 29 mln. eurų.

2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbtos ECB metų ataskaitoje 2007 m. balandžio 23 d.

Pastabos redaktoriams

  1. ECB apskaitos politika. Vadovaudamasi Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (ECBS statutas) 26 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba nustatė bendrą Eurosistemos, įskaitant ECB, apskaitos politiką. Ji buvo paskelbta Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje [1]. Nors ši politika iš esmės pagrįsta tarptautinėje praktikoje pripažintais apskaitos standartais, ji sukurta ypač daug dėmesio skiriant Eurosistemos centrinių bankų specifinėms veiklos aplinkybėms. Daug dėmesio skiriama ir atsargumo principui, turint omenyje didelę užsienio valiutų kurso riziką, su kuria susiduria dauguma centrinių bankų. Šis atsargumo principas taikomas nevienodai traktuojant nerealizuotąsias pajamas ir nerealizuotąjį nuostolį pripažįstant pajamas, be to, draudžia vieno turto nerealizuotąjį nuostolį kompensuoti kito turto nerealizuotosiomis pajamomis. Nerealizuotosios pajamos įrašomos tiesiogiai į perkainojimo sąskaitą, o nerealizuotasis nuostolis, kuris metų pabaigoje viršija perkainojimo sąskaitos likučius, yra laikomas išlaidomis. Visi nacionaliniai centriniai bankai privalo vadovautis šia politika, rengdami savo, kaip Eurosistemos dalies, vykdomų operacijų ataskaitas, kurios įtraukiamas į Eurosistemos konsoliduotas savaitines finansines ataskaitas. Rengdami savo metų finansines ataskaitas, visi nacionaliniai centriniai bankai savanoriškai taiko tą pačią politiką kaip ir ECB.
  2. Atlyginimas už užsienio atsargas, pervestas į ECB. Po prisijungimo prie Eurosistemos Europos Centriniam Bankui pervedę užsienio atsargas, visi nacionaliniai centriniai bankai įgyja atlyginamą pretenziją, kurios vertė lygi jo pervedamai sumai, ECB. Valdančioji taryba nusprendė, kad šios pretenzijos turėtų būti išreikštos eurais ir už jas turėtų būti atlyginama kasdien, taikant turimą naujausią ribinę palūkanų normą (pakoreguotą taip, kad būtų atsižvelgta į aukso dalies nulinę grąžą), nustatytą Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms. 2006 m. dėl šio atlyginimo patirta 965 mln. eurų palūkanų išlaidų, palyginti su 1 318 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų, gautų iš užsienio atsargų.
  3. ECB pajamų iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų paskirstymas. Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo 2006 m. šias pajamas nacionaliniai centriniai bankai turi gauti tais finansiniais metais, per kuriuos šios pajamos susikaupė, tačiau jos paskirstomos kitų metų antrą darbo dieną [2]. Visos šios pajamos paskirstomos, išskyrus atvejį, kai tų metų ECB grynasis pelnas yra mažesnis negu jo pajamos, gautos iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų. Taip įvyko 2006 m. Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą pervesti grynąjį pelną atidėjiniams užsienio valiutų kurso, palūkanų normų ir aukso kainos rizikoms. Remdamasi apskaičiuotais ECB 2006 m. finansiniais rezultatais, 2006 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba nusprendė nepradėti skirstyti visų šių pajamų.
  1. [1] 2002 m. gruodžio 5 d. Sprendimas dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės (ECB/2002/11), OL L 58, 2003 03 03, p. 38, su pakeitimais. Nuo 2007 m. sausio 1 d. šį Sprendimą pakeitė Sprendimas ECB/2006/17, OL L 348, 2006 12 11, p. 38.

  2. [2] 2005 m. lapkričio 17 d. Sprendimas ECB/2005/11 dėl Europos Centrinio Banko pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams, OL L 311, 2005 11 26, p. 41. Šis Sprendimas panaikino Sprendimą ECB/2002/9.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai