Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Годишен финансов отчет на Европейската централна банка за годината, приключваща на 31 декември 2006 г.

8 март 2007 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка одобри одитирания годишен финансов отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2006 г. ЕЦБ отчита излишък в размер на 1379 млн. eуpo за 2006 г. Този резултат е сравним с излишъка от 992 млн. eуpo, отчетен през предходната година. Както и през 2005 г. еквивалентна на излишъка сума се заделя като провизии за валутен, лихвен и свързан с цената на златото риск, като декларираната от банката нетна печалба е равна на нула. Провизиите ще се използват за покриване на загуби, възникващи в резултат от тези рискове и в частност за загуби от преоценка, непокрити от сметки за преоценка. Размерът на провизиите ще се преразглежда ежегодно.

Регулярната печалба на ЕЦБ се получава предимно от приходи от инвестиции на чуждестранните резервни активи на банката и на внесения й капитал в размер на 4.1 млрд. eуpo, както и от доходи от лихви от 8-процентния й дял от eуpo банкнотите в обращение. Доходът от лихви през 2006 г. се увеличава поради по-високия пределен лихвен процент по основните операции по рефинансиране на Eуpoсистемата, който е определящ за размера на получаваните от ЕЦБ плащания по дела й от eуpo банкнотите в Eуpoсистемата, както и поради по-високите лихвени проценти по деноминираните в щатски долари активи.

Общият нетен доход на ЕЦБ от лихви от всички източници възлиза на 1972 млн. eуpo спрямо 1270 млн. eуpo през 2005 г. Като се изключи доходът от лихви по дела от банкнотите в обращение на стойност 1319 млн. eуpo, нетният лихвен доход възлиза на 653 млн. eуpo спрямо 402 млн. eуpo през 2005 г. Извършените от ЕЦБ плащания на националните централни банки по техните вземания, свързани с прехвърлените на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, възлизат на 965 млн. eуpo.

През 2006 г. поскъпването на eуpoто спрямо японската йена доведе до намаляване с 6 млрд. eуpo на еквивалента в eуpo на стойността на деноминираните в йени активи на ЕЦБ, включени в разходната част на отчета за приходите и разходите. Заедно с нереализираните ценови загуби от ценни книжа те отбелязват общо намаление през годината на стойността в размер на 0.7 млрд. eуpo, отчетено като разход .

Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наеми на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки възлизат на 332 млн. eуpo (316 млн. eуpo през 2005 г.). В края на 2006 г. персоналът на ЕЦБ наброява 1367 служители на щатни работни места, приравнени към пълен работен ден (ППРД) по безсрочен или срочен трудов договор (в т. ч. 138 души на ръководни длъжности) в сравнение с 1351 през предходната година. Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 29 млн. eуpo.

Годишният финансов отчет ще бъде публикуван в годишния отчет на ЕЦБ на 23 април 2007 г. заедно с доклада на ръководството за годината, която приключва на 31 декември 2006 г.

Бележки за редакторите

  1. Счетоводна политика на ЕЦБ. Общата счетоводна политика за Eуpoсистемата, включително ЕЦБ, се определя от Управителния съвет в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ) и е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз. [1] Въпреки че се основава на международно призната счетоводна практика, при разработването на тази политика е отделено особено внимание на специалните обстоятелства, свързани с централните банки на Eуpoсистемата. Изключително внимание е отделено на принципа за предпазливост, като са взети предвид големите валутни експозиции на повечето от тези централни банки. Този принцип се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби с цел признаване на доход и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят директно в сметките за преоценка, докато нереализираните загуби в края на годината, надвишаващи салдата по сметките за преоценка, се разглеждат като разходи. От всички НЦБ от Eуpoсистемата се изисква да се придържат към тази политика на отчитане на извършваните от тях операции, включени в седмичния консолидиран финансов отчет на Eуpoсистемата. При изготвянето на собствените си финансови отчети всички НЦБ доброволно прилагат счетоводната политика на ЕЦБ.
  2. Плащания по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ. При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ след присъединяване към Eуpoсистемата всяка НЦБ е кредитирана с вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши, че тези вземания следва да са деноминирани в eуpo, като плащанията по тях се извършват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент по основните операции по рефинансиране на Eуpoсистемата, коригиран по начин, който отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато. През 2006 г. тези плащания водят до разходи за лихви в размер на 965 млн. eуpo, докато нетният лихвен доход е 1318 млн. eуpo, начислени по чуждестранните резервни активи.
  3. Разпределяне на дохода на ЕЦБ от eуpo банкноти в обращение. Управителният съвет реши, че от 2006 г. този доход е дължим на НЦБ през финансовата година, през която е натрупан, но се разпределя на втория работен ден на следващата година. [2] Той се разпределя в пълен размер, освен ако нетната печалба на ЕЦБ за годината не е по-ниска от дохода й от eуpo банкнотите в обращение. Такъв бе случаят през 2006 г. поради решението на Управителния съвет да се заделят средства за провизии срещу валутен, лихвен и свързан с цената на златото риск. Въз основа на оценката за финансовия резултат на ЕЦБ за годината през декември 2006 г. Управителният съвет взе решение този доход да не разпределя.
  1. [1] Решение ЕЦБ/2002/11 от 5 декември 2002 г. относно годишния счетоводен отчет на Европейската централна банка, ОВ L 58, 3.03.2003 г., с. 38, изменено. В сила от 1 януари 2007 г. Това решение е отменено и заменено с Решение ЕЦБ/2006/17, ОВ L 348, 11.12.2006 г., с. 38.

  2. [2] Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на паричния доход на ЕЦБ от eуpo банкноти в обращение за НЦБ на участващите държави-членки, ОВ L 311, 26.11.2005 г., с. 41. Това решение отменя Решение ЕЦБ/2002/9.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите