Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Conturile Anuale ale Băncii Centrale Europene pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2006

8 martie 2007

Consiliul guvernatorilor al Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat astăzi Conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2006.

În anul 2006, BCE a înregistrat un excedent de 1 379 milioane EUR, comparativ cu excedentul în valoare de 992 milioane EUR realizat în anul 2005. Ca şi în anul anterior, o sumă egală cu valoarea acestui excedent a fost destinată constituirii unui provizion pentru riscul valutar, de dobândă şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului, rezultând un profit net zero. Acest provizion, care va suporta revizuiri anuale, va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din expunerea la aceste riscuri, îndeosebi a pierderilor din evaluare neacoperite de sumele din conturile de reevaluare.

Veniturile din operaţiuni curente ale BCE provin în special din veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă şi aferente plasamentelor din capitalul vărsat, în valoare de 4,1 miliarde EUR, precum şi din venituri din dobânzi aferente cotei de 8% din bancnotele euro în circulaţie. În anul 2006, veniturile din dobânzi s-au majorat, ca urmare a creşterii ratei marginale a dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului, care determină volumul încasărilor BCE aferente cotei din bancnotele euro în circulaţie la nivelul Eurosistemului, şi a creşterii ratelor dobânzii la activele exprimate în dolari SUA.

BCE a realizat venituri nete totale din dobânzi în valoare de 1 972 milioane EUR, faţă de 1 270 milioane EUR în anul 2005. Excluzând veniturile din dobânzi în sumă de 1 319 milioane EUR realizate pe seama cotei sale din bancnotele euro în circulaţie, veniturile nete din dobânzi s-au ridicat la 653 milioane EUR, faţă de 402 milioane EUR în anul 2005. BCE a plătit băncilor centrale naţionale (BCN) dobânzi în valoare de 965 milioane EUR la creanţele acestora aferente activelor externe de rezervă transferate de acestea la BCE.

În anul 2006, aprecierea euro faţă de yenul japonez s-a materializat într-o depreciere a valorii în euro a deţinerilor BCE de active exprimate în yeni de circa 0,6 miliarde EUR, care a fost evidenţiată în contul de profit şi pierdere. În perioada de referinţă, deprecierea totală s-a cifrat la 0,7 miliarde EUR, incluzând pierderile nerealizate din cotaţiile titlurilor de valoare.

Cheltuielile administrative ale BCE cu personalul, cu chiriile, cu serviciile specializate, precum şi cu alte bunuri şi servicii au atins nivelul de 332 milioane EUR, faţă de 316 milioane EUR în anul anterior. La sfârşitul anului 2006, numărul salariaţilor BCE (echivalent posturi normă întreagă) angajaţi în baza unor contracte pe durată determinată şi contracte pe durată nedeterminată (inclusiv 138 de posturi de conducere) a crescut la 1 367, faţă de 1 351 în anul 2005. Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale au atins nivelul de 29 milioane EUR.

Conturile anuale, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2006, vor fi publicate în Raportul anual al BCE la data de 23 aprilie 2007.

Note explicative

  1. Politicile contabile ale BCE: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv BCE, conform articolului 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [1]. Deşi politicile se bazează în general pe practicile contabile recunoscute la nivel internaţional, acestea au fost elaborate ţinându-se seama mai ales de situaţia specifică a băncilor centrale din Eurosistem şi acordându-se o atenţie deosebită principiului prudenţei, în contextul expunerilor valutare mari ale majorităţii băncilor centrale. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferenţiat al câştigurilor şi pierderilor nerealizate, cu scopul de evidenţiere a veniturilor, şi interdicţiei de compensare între pierderile nerealizate şi câştigurile nerealizate. Câştigurile nerealizate sunt transferate direct în conturile de reevaluare, în timp ce pierderile nerealizate la sfârşitul anului care depăşesc soldurile conturilor de reevaluare sunt considerate cheltuieli. Toate BCN care fac parte din Eurosistem trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operaţiunilor incluse în situaţiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului. În procesul de elaborare a propriilor situaţii financiare anuale, toate BCN aplică, în mod voluntar şi în linii mari, aceleaşi politici ca şi BCE.
  2. Plata dobânzii la creanţele BCN aferente activelor externe de rezervă transferate la BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândeşte o creanţă asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanţe să fie exprimate în euro şi să fie remunerate zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii, aferentă operaţiunilor principale de refinanţare ale Eurosistemului, ajustată în funcţie de randamentul zero la componenta aur. În anul 2006, această plată s-a materializat în cheltuieli cu dobânzile în valoare de 965 milioane EUR, faţă de venituri nete din dobânzi însumând 1 318 milioane EUR aferente activelor externe de rezervă.
  3. Distribuţia veniturilor BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie: Consiliul guvernatorilor a hotărât ca, începând cu anul 2006, aceste venituri să fie calculate în contul BCN, pe parcursul exerciţiului financiar în care se înregistrează, fiind distribuite efectiv în a doua zi lucrătoare a anului următor [2]. Veniturile sunt distribuite integral, cu excepţia cazurilor în care profitul net al BCE aferent exerciţiului respectiv este inferior venitului realizat din bancnotele euro în circulaţie. O astfel de situaţie s-a înregistrat în anul 2006, ca urmare a deciziei Consiliului guvernatorilor de a vira sumele către provizionul pentru riscul valutar, de dobândă şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului. Pe baza rezultatului financiar estimat al BCE pentru exerciţiul financiar respectiv, Consiliului guvernatorilor a hotărât, în luna decembrie 2006, să nu efectueze distribuţia acestor venituri.
  1. [1] Decizia BCE/2002/11 din 5 decembrie 2002 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene, JO L 58, 3.3.2003, p. 38, cu modificările ulterioare. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, această Decizie a fost abrogată şi înlocuită de Decizia BCE/2006/17, JO L 348, 11.12.2006, p. 38.

  2. [2] Decizia BCE/2005/11 din 17 noiembrie 2005 privind distribuţia către băncile centrale naţionale din statele membre participante a veniturilor realizate de Banca Centrală Europeană din bancnotele euro în circulaţie, JO L 311, 26.11.2005, p. 41. Această Decizie a abrogat Decizia BCE/2002/9.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media