SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbanks Årsregnskab for 2006

8. marts 2007

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag godkendt ECBs reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2006.

ECBs regnskab for 2006 viser et overskud på 1.379 mio. euro. Overskuddet var i 2005 på 992 mio. euro. Som det var tilfældet i 2005, er et beløb svarende til overskuddet blevet hensat til dækning af valutakurs-, rente- og guldprisrisici, hvorved det endelige nettoresultat er lig nul. Hensættelsen skal bruges til at dække tab, der skyldes denne risikoeksponering, især værdiansættelsestab, som ikke dækkes af revalueringskontiene. Hensættelsens størrelse tages hvert år op til fornyet vurdering.

ECBs ordinære indtægter hidrører primært fra afkastet på valutareserven og den indbetalte kapital på 4,1 mia. euro og fra renteindtægterne fra ECBs andel på 8 pct. af euroseddelomløbet. I 2006 steg renteindtægterne på grund af stigningen i den marginale rente på eurosystemets primære markedsoperationer, der bestemmer det afkast, som ECB modtager på sin andel af eurosedler i eurosystemet og højere renter på aktiver denomineret i amerikanske dollar.

ECBs samlede nettorenteindtægt var 1.972 mio. euro mod 1.270 mio. euro i 2005. Fraregnet renteindtægten på 1.319 mio. euro fra bankens andel af euroseddelomløbet udgjorde nettorenteindtægterne 653 mio. euro mod 402 mio. euro i 2005. ECB udbetalte 965 mio. euro til de nationale centralbanker i renter på deres tilgodehavender i forbindelse med de valutareserveaktiver, som de har overført til ECB.

I 2006 medførte euroens appreciering over for den japanske yen nedskrivninger i euroværdien af ECBs beholdning af aktiver denomineret i yen på ca. 0,6 mia. euro, som blev udgiftsført i resultatopgørelsen. Medtages urealiserede børskurstab på værdipapirer, blev nedskrivninger på i alt 0,7 mia. euro udgiftsført i 2006.

ECBs administrationsomkostninger til personale, husleje, honorarer samt andre varer og tjenesteydelser udgjorde 332 mio. euro (mod 316 mio. euro i 2005). Ved udgangen af 2006 beskæftigede ECB medarbejdere svarende til 1.367 fuldtidsstillinger mod 1.351 i 2005. Disse medarbejdere havde enten en tidsubegrænset eller en tidsbegrænset kontrakt. 138 medarbejdere sad i ledende stillinger. Afskrivninger på anlægsaktiver beløb sig til 29 mio. euro.

Årsregnskabet og ledelsens beretning for regnskabsåret 2006 offentliggøres den 23. april 2007 i ECBs Årsberetning

Information til pressen

  1. ECBs regnskabspraksis: I henhold til artikel 26.4 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten) har Styrelsesrådet udarbejdet en fælles regnskabspraksis for eurosystemet, herunder ECB, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. [1] Selv om den fælles regnskabspraksis generelt er baseret på internationalt anerkendt regnskabspraksis, blev der ved udarbejdelsen taget særligt hensyn til de unikke forhold, der gælder for centralbankerne i eurosystemet. Det gælder især spørgsmålet om forsigtighed, da de fleste af disse centralbanker er meget følsomme over for valutakursudviklingen. Forsigtighedsprincippet vedrører især forskelle i behandlingen af urealiserede gevinster og urealiserede tab i forbindelse med resultatføringen og forbuddet mod at modregne et urealiseret tab på et aktiv i en urealiseret gevinst på et andet. Urealiserede gevinster overføres direkte til revalueringskonti, hvorimod urealiserede tab ultimo året, der overstiger indeståendet på revalueringskontiene, behandles som omkostninger. De nationale centralbanker har alle pligt til at følge denne praksis, når de som en del af eurosystemet indberetter operationer, som indgår i eurosystemets ugentlige konsoliderede balance. De anvender alle frivilligt stort set samme praksis som ECB, når de udarbejder deres eget årsregnskab.
  2. Forrentning af valutareserveaktiver overført til ECB: Når de nationale centralbanker kommer med i eurosystemet, erhverver de ved at overføre valutareserveaktiver til ECB et forrentet tilgodehavende på ECB svarende til værdien af de overførte aktiver. Styrelsesrådet har besluttet, at disse tilgodehavender skal være denomineret i euro, og at deres forrentning skal beregnes dagligt på grundlag af den senest foreliggende marginale rente på eurosystemets primære markedsoperationer, korrigeret så der tages højde for nulafkastet på guldkomponenten. I 2006 førte denne forrentning til en renteudgift på 965 mio. euro mod en nettorenteindtægt på 1.318 mio. euro, der hidrører fra valutareserven.
  3. Fordeling af ECBs indtægter fra euroseddelomløbet: Styrelsesrådet besluttede, at disse indtægter fra og med 2006 forfalder til betaling til de nationale centralbanker i det regnskabsår, hvor indtægten optjenes, men fordeles den anden arbejdsdag det følgende år. [2] Indtægten fordeles fuldt ud, medmindre ECBs nettoårsresultat er mindre end ECBs indtægt fra eurosedler i omløb. Det var tilfældet i 2006, hvor Styrelsesrådet besluttede at hensætte et beløb til dækning af valutakurs-, rente- og guldprisrisici. På baggrund af ECBs forventede resultat for 2006 besluttede Styrelsesrådet i december 2006 at tilbageholde fordelingen af hele denne indtægt.
  1. [1] Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 5. december 2002 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2002/11), EUT L 58 af 3.3.2003, s. 38, med senere ændringer. Denne afgørelse er ophævet med virkning fra 1. januar 2007 og erstattet af afgørelse ECB/2006/17, EUT L 348 af 11.12.2006, s. 38.

  2. [2] Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. november 2005 om fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater (ECB/2005/11), EUT L 311 af 26.11.2005, s. 41. Denne afgørelse ophævede afgørelse ECB/2002/9.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt