Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.

8 marca 2007 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła dziś zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r.

W roku 2006 EBC odnotował nadwyżkę w kwocie 1.379 mln euro, w porównaniu z nadwyżką w kwocie 992 mln euro za rok 2005. Podobnie jak w 2005 r. kwotę odpowiadającą nadwyżce przeznaczono na utworzenie rezerwy na ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian ceny złota, w związku z czym zadeklarowany zysk netto wyniósł dokładnie zero. Rezerwa zostanie wykorzystana na pokrycie strat wynikających z tych rodzajów ryzyka, w szczególności strat z tytułu aktualizacji wyceny nieujętych w różnicach z aktualizacji wyceny. Wysokość rezerwy będzie co roku weryfikowana.

Stałe dochody EBC obejmują przede wszystkim dochody inwestycyjne z tytułu rezerwowych aktywów walutowych Banku oraz opłaconego kapitału w kwocie 4,1 mld euro, a także przychody odsetkowe związane z 8-procentowym udziałem EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu. Przychody z tytułu odsetek w 2006 r. zwiększyły się wskutek wzrostu stopy oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, która determinuje wysokość dochodu EBC z tytułu jego udziału w banknotach euro będących w obiegu w Eurosystemie, a także dzięki wyższemu oprocentowaniu aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich.

Całkowity wynik z tytułu odsetek ze wszystkich źródeł wyniósł 1.972 mln euro, w porównaniu z 1.270 mln euro w 2005 r. Po wyłączeniu 1.319 mln euro przychodu z tytułu odsetek od udziału EBC w łącznej wartości banknotów w obiegu wynik z tytułu odsetek był dodatni i wyniósł 653 mln euro, w porównaniu do 402 mln euro uzyskanych w 2005 r. EBC przekazał krajowym bankom centralnym kwotę 965 mln euro z tytułu odsetek od ich należności dotyczących rezerwowych aktywów walutowych przekazanych EBC.

W 2006 r. aprecjacja euro w stosunku do jena japońskiego spowodowała konieczność utworzenia, w ciężar rachunku zysków i strat, odpisu aktualizującego wyrażoną w euro wartość posiadanych przez EBC aktywów denominowanych w jenach, w kwocie około 0,6 mld euro. Z uwzględnieniem niezrealizowanych strat z tytułu zmian cen papierów wartościowych, łącznie odpisy aktualizujące dokonane w ciężar rachunku zysków i strat wyniosły 0,7 mld euro.

Koszty administracyjne poniesione przez EBC z tytułu zatrudnienia, najmu nieruchomości, usług biznesowych oraz zakupów towarów i usług wyniosły 332 mln euro (w 2005 r. – 316 mln euro). Na koniec 2006 r. EBC zatrudniał 1.367 osób na umowach na czas określony lub nieokreślony (w tym 138 na stanowiskach kierowniczych), w porównaniu z 1.351 w roku poprzednim. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wyniosły 29 mln euro.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC w dniu 23 kwietnia 2007 r.

Informacje dla wydawców

  1. (1) Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26.4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [1]. Zasady te opierają się zasadniczo na międzynarodowej praktyce rachunkowości, ale uwzględniają szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Z uwagi na wysokie ryzyko kursowe ponoszone przez większość banków centralnych szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy szczególnie odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat dla celów ujmowania dochodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z aktualizacji wyceny, natomiast niezrealizowane straty powyżej salda różnic z aktualizacji wyceny na koniec roku obciążają koszty. Wszystkie krajowe banki centralne winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą w skład tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Wszystkie krajowe banki centralne dobrowolnie stosują te same zasady rachunkowości przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. (2) Płatność odsetek z tytułu rezerwowych aktywów walutowych przekazanych do EBC. Po przekazaniu EBC rezerwowych aktywów walutowych w momencie przystąpienia do Eurosystemu, dany krajowy bank centralny uzyskuje oprocentowaną należność od EBC w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki od nich nalicza się codziennie według ostatniej dostępnej krańcowej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota. W roku 2006 koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 965 mln euro, natomiast wynik z tytułu odsetek od rezerwowych aktywów walutowych wyniósł 1.318 mln euro.
  3. (3) Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu. Rada Prezesów postanowiła, że od 2006 r. dochód z tego tytułu należny krajowym bankom centralnym będzie naliczany memoriałowo w roku obrotowym, którego dotyczy, natomiast jego wypłata nastąpi w drugim dniu roboczym roku następnego [2]. Rozdziela się pełną kwotę, chyba że zysk netto EBC za dany rok jest niższy niż dochód z tytułu banknotów euro w obiegu. Sytuacja taka miała miejsce w 2006 r. w wyniku decyzji Rady Prezesów o utworzeniu rezerwy na ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian ceny złota. Na podstawie o szacunków wyniku finansowego EBC za rok obrotowy 2006, w grudniu tego roku Rada Prezesów postanowiła nie dokonywać wypłaty tych dochodów.
  1. [1] Decyzja EBC/2002/11 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego, Dz.U. L 58, 3.03.2003, str. 38, z późniejszymi zmianami. Z dniem 1 stycznia 2007 r. powyższa decyzja została uchylona i zastąpiona decyzją EBC/2006/17, Dz.U. L 348, 11.12.2006, str. 38.

  2. [2] Decyzja EBC/2005/11 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału przychodów Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów w obiegu pomiędzy uczestniczące Państwa Członkowskie , Dz. U. L 311, 26.11.05, str. 41. Decyzja ta zastąpiła wcześniej obowiązującą decyzję nr EBC/2002/9.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami