Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Roční účetní závěrka Evropské centrální banky za rok končící 31. prosince 2006

8. března 2007

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes schválila auditovanou účetní závěrku ECB za rok končící 31. prosince 2006.

V roce 2006 skončilo hospodaření ECB přebytkem 1379 mil. EUR. Pro srovnání, hospodaření za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 922 mil. EUR. Stejně jako v roce 2005 byla částka odpovídající přebytku z hospodaření převedena do rezervy na krytí rizik souvisejících se změnami směnného kurzu, úrokových sazeb a ceny zlata, a v důsledku toho ECB vykázala nulový čistý zisk. Tato rezerva bude používána ke krytí ztrát vznikajících v důsledku těchto rizik, a zejména k financování oceňovacích ztrát, které nejsou kryty účty přecenění. Její výše bude každoročně upravována.

Hlavním zdrojem běžných příjmů ECB jsou výnosy z investic devizových rezerv a splaceného základního kapitálu ECB ve výši 4,1 mld. EUR a dále úrokový výnos z 8% podílu ECB na eurobankovkách v oběhu. V roce 2006 vzrostly úrokové výnosy v důsledku zvýšení mezní sazby pro hlavní refinanční operace Eurosystému, od které se odvíjí sazba úroků, které dostává ECB ze svého podílu na eurobankovkách Eurosystému, a v důsledku zvýšení úrokových sazeb pro americké dolary.

Ze všech zdrojů dosáhla ECB celkového čistého úrokového výnosu 1972 mil. EUR, zatímco v roce 2005 to bylo 1270 mil. EUR. Při nezapočtení úrokového výnosu o objemu 1319 mil. EUR z podílu na bankovkách v oběhu dosáhl čistý úrokový výnos 653 mil. EUR, zatímco v roce 2005 byl zaznamenán čistý úrokový náklad ve výši 402 mil. EUR. Národním centrálním bankám rozdělila ECB celkem 965 mil. EUR jako úroky z jejich pohledávek z devizových rezerv, které převedly na ECB.

Za rok 2006 mělo posílení eura vůči japonskému jenu za důsledek snížení eurové hodnoty devizových aktiv ECB znějících na japonské jeny o zhruba 0,6 mld. EUR, což je jako náklad zachyceno ve Výkazu zisků a ztrát. Při započtení nerealizovaných ztrát z cen cenných papírů bylo vykázáno celkové snížení hodnoty aktiv za daný rok o 0,7 mld. EUR.

Správní náklady ECB na zaměstnance, nájem provozních prostor, odměny za odborné práce a na další zboží a služby dosáhly 332 mil. EUR (316 mil. EUR v roce 2005). Na konci roku 2006 pracovalo v ECB 1367 zaměstnanců (ekvivalent počtu zaměstnanců na plný úvazek) v pracovním poměru na dobu určitou a neurčitou, a to včetně 138 pracovníků ve vedoucích funkcích, oproti 1351 zaměstnancům v předchozím roce. Odpisy stálých aktiv činily 29 mil. EUR.

Roční účetní závěrka bude zveřejněna ve Výroční zprávě ECB 23. dubna 2007 společně se zprávou o činnosti za rok končící 31. prosincem 2006.

Komentář

  1. Účetní postupy ECB: Společné účetní postupy Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článkem 26.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Statut ESCB). Tyto postupy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. [1] I když obecně vycházejí z mezinárodně přijatých účetních zásad, byly navrženy s ohledem na zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové angažovanosti většiny těchto centrálních bank věnují značnou pozornost hledisku obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se týká především rozdílného nakládání s nerealizovaným zisky a nerealizovanými ztrátami při zachycování výnosů a zákazu započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky se převádějí přímo na účty přecenění, kdežto nerealizované ztráty, které na konci roku přesahují zůstatky na účtech přecenění, se vykazují jako náklady. Všechny národní centrální banky jsou povinny uplatňovat tyto postupy při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v jeho týdenní konsolidované rozvaze. Všechny národní centrální banky dobrovolně uplatňují obecně stejné zásady jako ECB také při sestavování svých vlastních ročních finančních výkazů.
  2. Úročení devizových aktiv převedených na ECB: Každé národní centrální bance vzniká při převodu devizových aktiv na ECB po vstupu do Eurosystému úročená pohledávka vůči ECB za hodnotu převáděné částky. Rada guvernérů rozhodla, že tyto pohledávky budou denominovány v eurech a úročeny na denním základě poslední dostupnou mezní sazbou pro hlavní refinanční operace Eurosystému upravenou tak, aby zohledňovala nulovou návratnost složky zlato. V roce 2006 představovalo toto úročení úrokový náklad ve výši 965 mil. EUR oproti čistému úrokovému výnosu 1318 mil. EUR z devizových rezerv.
  3. Rozdělení výnosu ECB z eurobankovek v oběhu: Rada guvernérů rozhodla, že od roku 2006 bude tento výnos splatný národním centrálním bankám v roce, kdy vznikl, rozdělován však bude ve druhý pracovní den následujícího roku. [2] Výnos je rozdělen v plném rozsahu, není-li čistý zisk ECB za daný rok menší než její výnos z eurobankovek v oběhu. V roce 2006 však čistý zisk ECB byl menší než výnos z eurobankovek v oběhu, jelikož Rada guvernérů rozhodla o odvodu do rezervy na krytí rizik souvisejících se změnami směnného kurzu, úrokových sazeb a ceny zlata. Na základě odhadovaného výsledku hospodaření ECB za rok 2006 rozhodla v prosinci 2006 Rada guvernérů nerozdělovat žádnou část zisku ECB.
  1. [1] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2002 o ročních účetních uzávěrkách Evropské centrální banky (ECB/2002/11), Úř. věst. L 58, 3.3.2003, s. 38, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. ledna 2007 bylo toto rozhodnutí zrušeno a bylo nahrazeno Rozhodnutím ECB/2006/17. Úř. věst. L 348, 11.12.2006, s. 38.

  2. [2] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005 o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2005/11), Úř. věst. L 311, 26.11.2005, s. 41. Tímto rozhodnutím bylo zrušeno rozhodnutí ECB/2002/9.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média