Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

13 juli 2006

Första halvåret 2006 togs 300 000 falska eurosedlar ur omlopp. Dessa förfalskningar, uppdelade per valör, ger följande:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Uppdelning per valör (i procent) 1 4 44 36 12 2 1

Till slutet på förra året var 50-eurosedeln den oftast förfalskade sedeln. Under det här halvåret har antalet förfalskade 20-eurosedlar stigit ytterligare, vilket motsvarats av en proportionerlig minskning av antalet förfalskade 50-eurosedlar. 20-eurosedeln har nu blivit den oftast förfalskade sedeln. Mellan januari och juni 2006 utgjorde 20- och 50-eurosedlarna 80 % av alla förfalskningar i omlopp. I jämförelse med andra halvåret 2005 ökade andelen förfalskade 100-eurosedlar något till 12 % av det totala antalet.

Antalet förfalskningar har nu legat på en stabil nivå under mer än två år, vilket visas i halvårsinformationen nedan.

Period 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1
Antal förfalskningar 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000

Dessa siffror bör dessutom ses mot bakgrund av en gradvis ökning av antalet äkta sedlar i omlopp (i genomsnitt 10,1 miljarder under första halvåret 2006). Som konstaterats i tidigare rapporter hittas den överväldigande majoriteten (98 %) av förfalskningarna i omlopp i länder i euroområdet. Strax över 1 % kom från andra EU-medlemsstater och strax under 1 % kom från resten av världen.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de tolv nationella centralbankerna i euroområdet, fortsätter emellertid att uppmana allmänheten att vara vaksam och kontrollera att de sedlar man tar emot är äkta. Alla typer av förfalskningar kan lätt upptäckas med det enkla ”Känn-titta-luta”-testet, som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats samt på de nationella centralbankernas webbplatser. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta.

I kampen mot förfalskningar samarbetar Eurosystemet med Europol (som sprider information om beslag av förfalskade eurosedlar och mynt innan dessa satts i omlopp) och Europeiska kommissionen (som ansvarar för information om förfalskade euromynt). Eurosystemet har också ett mycket gott samarbete med Interpol och de nationella polismyndigheterna i frågor som rör brottsbekämpning. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen, eller i de fall nationell praxis så tillåter, till den nationella centralbanken, med så många uppgifter som möjligt om när och var förfalskningen erhölls.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media