Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbankens årsredovisning för det år som slutade den 31 december 2004

14 mars 2005

Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) godkände den 11 mars 2005 den av revisorerna granskade årsredovisningen för det år som slutade den 31 december 2004.

Under 2004 gjorde ECB en nettoförlust på 1 636 miljoner euro, jämfört med en nettoförlust på 477 miljoner euro 2003. Denna förlust berodde åter främst på växelkursutvecklingen som negativt påverkade värdet, uttryckt i euro, på bankens innehav av tillgångar i utländsk valuta, främst US-dollar.

ECB:s redovisningsprinciper tar särskild hänsyn till försiktighetsprincipen. Följaktligen räknas orealiserade förluster på ECB:s valuta- och guldinnehav till följd av växelkurs- och marknadsprisomvärderingar som realiserade och förs till resultaträkningen vid årets slut. Orealiserade intäkter från växelkurs- och marknadsprisomvärderingar av ECB:s valuta- och guldinnehav betraktas dock inte som vinst utan förs direkt värderegleringskontot. Eurons appreciering under 2004 resulterade i orealiserade nettoomvärderingsförluster på ca 2,1 miljarder euro.

ECB:s löpande intäkter härrör främst från vinstmedel på valutareservinnehavet och det inbetalda kapitalet på 4,1 miljarder EUR samt från ränteintäkter på ECB:s 8-procentiga andel av eurosedlar i omlopp. Ränteinkomsterna 2004 påverkades åter negativt av låga räntor på både inhemska och utländska valutainnehav. ECB hade totalt en ränteintäkt netto på 690 miljoner euro från alla källor, jämfört med 715 miljoner euro 2003. Exklusive ränteintäkter på 733 miljoner euro på ECB:s andel av eurosedlar i omlopp, uppgick räntekostnaderna netto till 43 miljoner euro, jämfört med ränteintäkter på 17 miljoner euro 2003. ECB betalade ersättning på 693 miljoner euro till de nationella centralbankerna avseende deras fordringar på de valutareserver som överförts till ECB.

ECB:s administrativa kostnader för löner och därtill relaterade kostnader, lokalhyra samt varor och tjänster, uppgick till 340 miljoner euro (286 miljoner euro 2003). Den största enskilda faktorn i denna ökning var en avsättning för ECB:s pensionsfonder, baserat på aktuariens beräkningar. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 34 miljoner EUR. I slutet av 2004 hade ECB 1 309 anställda (däribland 131 på chefspositioner) jämfört med 1 213 året innan.

Den 11 mars 2005 beslutade ECB-rådet att först avräkna ECB:s nettoförlust på 1 636 miljoner euro mot återstoden av den allmänna reservfonden på 296 miljoner euro och därefter avräkna den återstående förlusten på 1 340 miljoner euro mot de monetära inkomster som tilldelats de nationella centralbankerna för räkenskapsåret 2004 i proportion till de belopp som tilldelats respektive nationell centralbank.

Årsredovisningen och en förvaltningsberättelse för det år som slutade den 31 december 2004 kommer att publiceras i ECB:s årsrapport den 26 april 2005.

Bakgrundsinformation

  1. ECB:s redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan). Dessa har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning[1]. Dessa har i stort baserats på internationell redovisningssed men har utformats speciellt med tanke på de speciella förhållanden som gäller för centralbankerna i Eurosystemet. De tar särskilt hänsyn till försiktighetsprincipen med tanke på de flesta centralbankers stora valutaexponering. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätten att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter och förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Alla nationella centralbanker skall följa dessa principer vid rapportering av sina transaktioner som del i Eurosystemet. Dessa transaktioner ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning. Samtliga nationella centralbanker följer i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB när de utarbetar sina årsredovisningar.
  2. Avkastning på valutareservtillgångar som överförts till ECB: När de nationella centralbankerna gick med i Eurosystemet och överförde valutatillgångar till ECB fick de en räntebärande fordran motsvarande värdet av beloppet de överförde. ECB-rådet har beslutat att dessa fordringar skall vara i euro och att de skall uppbära daglig ränta till den ränta som satts på Eurosystemets senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion justerad för att ingen ränta erhålls på guldkomponenten. Ersättningen 2004 resulterade i en räntekostnad på ungefär 693 miljoner EUR, jämfört med ränteintäkter netto på 422 miljoner EUR från valutareserven.
  3. Fördelning av ECB:s intäkter från eurosedlar i omlopp: ECB-rådet har beslutat om en separat interimistisk fördelning av denna intäkt till de nationella centralbankerna i slutet av varje kvartal[2]. Den skall delas ut i sin helhet såvida inte ECB:s nettovinst för året understiger dess inkomster från eurosedlar i omlopp eller om ECB-rådet beslutar att det belopp som härrör från denna intäkt skall minskas med sådana kostnader som ECB haft i samband med utgivning och hantering av eurosedlar. Baserat på ECB:s uppskattade resultat för det år som slutade den 31 december 2004 beslutade ECB-rådet i december 2004 att:a) återkalla de tre interimistiska kvartalsöverföringar som redan gjorts till de nationella centralbankerna under året, totalt 536 miljoner euro, b) hålla inne den sista kvartalsöverföringen på 197 miljoner euro.
  4. Förlustdisposition: Enligt artikel 33.2 i stadgan för ECBS skall en förlust för ECB täckas på följande sätt: Förlusten kan avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs och efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret. Om monetära inkomster används för att täcka en förlust skall de belopp som tilldelats de nationella centralbankerna för räkenskapsåret i fråga minskas i proportion till deras viktning i fördelningsnyckeln för ECB:s kapital. Vid sammanträdet den 13 januari 2005 beslutade ECB-rådet i princip att avräkna hela ECB:s nettoförlust för 2004 mot de monetära inkomsterna i den omfattning det var nödvändigt efter fullt utnyttjande av den allmänna reservfonden. Således kunde de nationella centralbankerna göra tillräckliga avsättningar i sina balansräkningar för 2004 innan böckerna stängdes.
  1. [1] Europeiska centralbankens beslut av den 5 december 2002 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2002/11), EUT L 58, 3.3.2003, s. 38.

  2. [2] Europeiska centralbankens beslut av den 21 november 2002 om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2002/9), EGT L 323, 28.11.2002, s.49.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media