Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Roční účetní závěrka Evropské centrální banky k 31. prosinci 2004

14. března 2005

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) schválila 11. března 2005 auditovanou účetní závěrku ECB k 31. prosinci 2004.

ECB vykázala v roce 2004 čistou ztrátu ve výši 1 636 mil. EUR, zatímco v roce 2003 činila čistá ztráta 477 mil. EUR. Tato ztráta byla opět způsobena především vývojem směnných kurzů, který nepříznivě ovlivnil eurovou hodnotu aktiv banky v cizích měnách, především v USD.

Účetní zásady ECB věnují zvýšenou pozornost hledisku obezřetnosti. Nerealizované kurzové ztráty a ztráty vyplývající z přecenění na tržní ceny u devizových aktiv a zlata v držení ECB se tedy považují za realizované a jsou zaúčtovány na konci roku na účet zisků a ztrát. Nerealizované kurzové zisky a zisky vyplývající z přecenění na tržní ceny u devizových aktiv a zlata v držení ECB se však nepovažují za zisk, ale jsou převedeny přímo na účet přecenění. V roce 2004 vedlo zhodnocování eura k čisté kurzové ztrátě ve výši téměř 2,1 mld. EUR.

Běžné příjmy ECB pocházejí zejména ze výnosů z investovaných devizových rezerv, splaceného základního kapitálu ECB ve výši 4,1 mld. EUR a z úrokového výnosu z 8% podílu ECB na eurobankovkách v oběhu. Úrokový výnos v roce 2004 byl negativně ovlivněn nízkými úrokovými sazbami u domácích i devizových aktiv. Ze všech zdrojů dosáhla ECB celkového čistého úrokového výnosu 690 mil. EUR ve srovnání s 715 mil. EUR v roce 2003. Při nezapočtení úrokového výnosu o objemu 733 mil. EUR z podílu na bankovkách v oběhu dosáhly čisté úrokové výdaje 43 mil. EUR v porovnání s čistým výnosem 17 mil. EUR v roce 2003. Národním centrálním bankám přerozdělila ECB úročení ve výši 693 mil. EUR z jejich pohledávek z devizových rezerv, které převedly na ECB.

Správní náklady ECB na mzdy a související položky, na nájem provozních prostor a na zboží a služby dosáhly 340 mil. EUR (286 mil. EUR v roce 2003). Hlavní podíl na tomto zvýšení mělo vytvoření rezervy na růst závazků k penzijnímu fondu ECB vypočtených podle pojistné matematiky. Odpisy stálých aktiv činily 34 mil. EUR. Na konci roku 2004 měla ECB 1 309 zaměstnanců (včetně 131 pracovníků ve vedoucích funkcích) oproti 1 213 zaměstnancům v roce 2003.

Rada guvernérů 11. března 2005 rozhodla zaprvé vyrovnat čistou ztrátu ECB ve výši 1 636 mil. EUR z celého všeobecného rezervního fondu ECB o objemu 296 mil. EUR a zadruhé vyrovnat zůstatek ztráty 1 340 mil. EUR z měnového příjmu přiděleného národním centrálním bankám za účetní rok 2004, a to poměrně k částkám přiděleným jednotlivým národním centrálním bankám.

Roční účetní závěrka bude zveřejněna ve Výroční zprávě ECB 26. dubna 2006 společně se zprávou o činnosti za rok končící 31. prosincem 2004.

Komentář

  1. Účetní zásady ECB: společné účetní zásady Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů podle článku 26.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Statut ESCB). Tyto zásady byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.[1] I když zásady obecně vycházejí z mezinárodně přijatých účetních postupů, byly navrženy s ohledem na zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové angažovanosti většiny těchto centrálních bank věnují značnou pozornost hledisku obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se uplatňuje především rozdílným nakládáním s nerealizovaným zisky a nerealizovanými ztrátami při zachycování výnosů a zákazem započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Všechny národní centrální banky jsou povinny uplatňovat tyto zásady při vykazování svých operací v Eurosystému, které jsou součástí jeho týdenní konsolidované rozvahy, a při sestavování svých vlastních ročních finančních výkazů dobrovolně uplatňují stejné zásady jako ECB.
  2. Úročení devizových aktiv převedených na ECB: každé národní centrální bance vznikla při převodu devizových aktiv na ECB po vstupu do Eurosystému úročená pohledávka v hodnotě převáděné částky. Rada guvernérů rozhodla, že tyto pohledávky budou denominovány v eurech a úročeny na denním základě poslední dostupnou hlavní refinanční sazbou Eurosystému upravenou tak, aby zohledňovala nulovou návratnost složky zlato. V roce 2004 představovalo toto úročení úrokový výdaj zhruba 693 mil. EUR oproti čistému úrokovému výnosu 422 mil. EUR z devizových rezerv.
  3. Přerozdělení výnosu ECB z eurobankovek v oběhu: Rada guvernérů rozhodla, že tento výnos bude přerozdělován národním centrálním bankám samostatně ve formě prozatímního přerozdělení vždy po skončení čtvrtletí.[2] Výnos bude přerozdělen v plném rozsahu, nebude-li čistý zisk ECB za daný rok menší než její výnos z eurobankovek v oběhu a nerozhodne-li Rada guvernérů snížit tento výnos z důvodu nákladů vzniklých ECB v souvislosti s vydáváním eurobankovek a manipulací s nimi. Na základě odhadovaného výsledku hospodaření ECB za rok končící 31. prosince 2004 rozhodla v prosinci 2004 Rada guvernérů:a) odvolat tři čtvrtletní prozatímní přerozdělení národním centrálním bankám, která již byla provedena během roku, a dosáhla celkem 536 mil. EUR;b) pozastavit poslední čtvrtletní prozatímní přerozdělení ve výši 197 mil. EUR.
  4. Rozdělení ztrát: podle článku 33.2 Statutu ESCB má být ztráta vzniklá ECB uhrazena v tomto pořadí: Ztrátu lze vyrovnat z všeobecného rezervního fondu ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnového příjmu za příslušný účetní rok. Pokud je k úhradě ztráty použit měnový příjem, snižují se částky přerozdělené národním centrálním bankám za daný účetní rok poměrně k jejich váženému podílu v klíči pro upisování základního kapitálu ECB. Rada guvernérů na svém zasedání 13. ledna 2005 v zásadě rozhodla, že bude-li to nezbytné, vyrovná po úplném využití všeobecného rezervního fondu plně konečnou ztrátu ECB za rok 2004 z měnovému příjmu. Národní centrální banky tedy mohly vytvořit příslušné rezervy před provedením účetních uzávěrek za rok 2004.
  1. [1] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2002 o ročních účetních uzávěrkách Evropské centrální banky (ECB/2002/11), Úř. věst. L 58, 3.3.2003, s. 38.

  2. [2] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002 o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2002/9), Úř. věst. L 323, 28.11.2002, s. 49.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média