Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r.

14 marca 2005 r.

W dniu 11 marca 2005 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r.

W 2004 roku EBC poniósł stratę netto w wysokości 1.636 mln euro; strata netto za rok 2003 wyniosła 477 mln euro. Strata wynikała przede wszystkim ze zmian kursów walutowych, które niekorzystnie wpłynęły na wyrażoną w euro wartość aktywów Banku denominowanych w walutach obcych, głównie w dolarach amerykańskich.

W przyjętych przez EBC zasadach rachunkowości szczególną uwagę zwraca się na zasadę ostrożnej wyceny. W związku z tym niezrealizowane ujemne różnice kursowe i straty z tytułu aktualizacji wartości do cen rynkowych związane ze złotem i aktywami walutowymi EBC traktuje się jako zrealizowane i ujmuje w rachunku zysków i strat na koniec roku obrotowego. Natomiast niezrealizowane dodatnie różnice kursowe i zyski z tytułu aktualizacji wartości do cen rynkowych związane ze złotem i aktywami walutowymi EBC nie są wykazywane w rachunku zysków i strat, lecz ujmowane w bilansie na koncie różnic z aktualizacji wyceny. W 2004 r. w następstwie aprecjacji euro ujemne różnice kursowe netto wyniosły blisko 2,1 mld euro.

Stałe dochody EBC obejmują przede wszystkim dochody inwestycyjne z tytułu rezerwowych aktywów walutowych Banku oraz opłaconego kapitału w wysokości 4,1 mld euro, a także przychody odsetkowe związane z 8-procentowym udziałem EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu. W 2004 r. na przychód z tytułu odsetek niekorzystnie wpłynął niski poziom stóp procentowych związanych z aktywami w walutach wewnętrznej i zagranicznych. Całkowity przychód netto z tytułu odsetek ze wszystkich źródeł wyniósł 690 mln euro, w porównaniu z 715 mln euro w 2003 r. Po wyłączeniu 733 mln euro przychodu z tytułu odsetek od udziału EBC w łącznej wartości banknotów w obiegu koszty odsetkowe netto wyniosły 43 mln euro, w porównaniu z uzyskanym w 2003 r. przychodem netto w wysokości 17 mln euro. EBC wypłacił krajowym bankom centralnym (KBC) kwotę 693 mln euro z tytułu odsetek od ich należności dotyczących rezerwowych aktywów walutowych przekazanych EBC.

Koszty administracyjne poniesione przez EBC z tytułu wynagrodzeń wraz z narzutami, najmu nieruchomości oraz zakupów towarów i usług wyniosły 340 mln euro (w 2003 r. – 286 mln euro). Główną przyczyną tej zmiany było utworzenie rezerwy na wzrost zobowiązań EBC z tytułu funduszu emerytalnego, wyliczonej metodą aktuarialną. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wyniosły 34 mln euro. Na koniec roku 2004 r. EBC zatrudniał 1.309 pracowników, w tym 131 osób na stanowiskach kierowniczych. Poziom zatrudnienia w roku poprzednim wyniósł 1.213 osób.

W dniu 11 marca 2005 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o pokryciu straty netto EBC w wysokości 1,636 mln euro z ogólnego funduszu rezerwowego w pełnej wysokości 296 mln euro, a pozostałej kwoty 1.340 mln euro z dochodu pieniężnego rozdzielonego między krajowe banki centralne w 2004 r. proporcjonalnie do wysokości kwot przypadających poszczególnym KBC.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r. zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC w dniu 26 kwietnia 2005 r.

Informacje dla wydawców

  1. Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26 ustęp 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości dla Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej[1]. Zasady te opierają się zasadniczo na międzynarodowej praktyce rachunkowości, ale uwzględniają szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Z uwagi na wysokie ryzyko kursowe ponoszone przez większość banków centralnych szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy szczególnie odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat dla celów ujmowania przychodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Wszystkie krajowe banki centralne winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą w skład tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Wszystkie krajowe banki centralne dobrowolnie stosują te same zasady rachunkowości przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Płatność odsetek z tytułu rezerwowych aktywów walutowych przekazanych EBC. Po przekazaniu EBC rezerwowych aktywów walutowych w momencie przystąpienia do Eurosystemu wszystkie KBC nabyły oprocentowaną należność od EBC w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki są naliczane codziennie według ostatniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota. W roku 2004 koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły około 693 mln euro, natomiast przychody netto z tytułu odsetek od rezerwowych aktywów walutowych wyniosły 422 mln euro.
  3. Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu. Rada Prezesów postanowiła, że dochód ten będzie dzielony pomiędzy krajowe banki centralne odrębnie, jako śródroczny podział dochodu, po zakończeniu każdego kwartału[2]. Rozdysponowana zostanie pełna kwota dochodu, chyba że zysk netto EBC za rok obrotowy będzie niższy niż jego dochody z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z zastrzeżeniem ewentualnych decyzji Rady Prezesów o obniżeniu kwoty do podziału w związku z poniesionymi przez EBC kosztami emisji i obsługi banknotów euro. W oparciu o szacowany wynik finansowy EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r., w grudniu 2004 r. Rada Prezesów postanowiła: a) odwołać trzy śródroczne wypłaty o ogólnej wartości 536 mln euro dokonane na rzecz krajowych banków centralnych w ciągu roku;b) zrezygnować z ostatniej śródrocznej kwartalnej wypłaty w kwocie 197 mln euro.
  4. Podział strat. Zgodnie z art. 33 ustęp 2 Statutu ESBC, stratę poniesioną przez EBC pokrywa się w następujący sposób: Stratę można potrącić z ogólnego funduszu rezerwowego EBC i, jeżeli będzie to konieczne, po podjęciu decyzji przez Radę Prezesów, z dochodów pieniężnych odpowiedniego finansowego roku obrachunkowego. W przypadku pokrycia straty z dochodu pieniężnego, kwoty obciążające poszczególne KBC w danym roku obrotowym koryguje się proporcjonalnie do wagi przypisanej bankom w kluczu kapitałowym EBC. Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2005 r. Rada Prezesów podjęła ogólną decyzję, że po pełnym wykorzystaniu ogólnego funduszu rezerwowego całą pozostałą część straty za 2004 r. potrąci z dochodu pieniężnego. Krajowe banki centralne zobowiązano do zawiązania odpowiednich rezerw we własnych sprawozdaniach finansowych za 2004 r. przed ich zamknięciem.
  1. [1] Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (ECB/2002/11), Dz. U. L 58 z dnia 3 marca 2003 r., str. 38.

  2. [2] Decyzja EBC z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie podziału przychodów Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów w obiegu pomiędzy uczestniczące Państwa Członkowskie (EBC/2002/9), Dz. U. L 23 z dnia 28 listopada 2002 r., str. 49.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami