Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Ročná účtovná závierka Európskej centrálnej banky za rok končiaci 31. decembra 2004

14. marca 2005

Dňa 11. marca 2005 schválila Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) overenú ročnú účtovnú závierku ECB za rok končiaci 31. decembra 2004.

ECB v roku 2004 zaznamenala čistú stratu vo výške 1 636 mil. EUR (v porovnaní s čistou stratou vo výške 477 mil. EUR v roku 2003). Strata aj tentokrát vyplýva predovšetkým z kurzového vývoja, ktorý nepriaznivo ovplyvnil hodnotu (v eurách) aktív ECB v cudzej mene, najmä v amerických dolároch.

V rámci účtovných pravidiel ECB sa kladie osobitný dôraz na zásadu obozretnosti. V súlade s touto zásadou sa nerealizované kurzové straty a straty z precenenia na trhové ceny spojené s aktívami v cudzej mene a zlatom v držbe ECB považujú na konci roka za realizované a prevádzajú sa na účet ziskov a strát. Nerealizované kurzové zisky a zisky z precenenia na trhové ceny spojené s aktívami v cudzej mene a zlatom v držbe ECB sa však nevykazujú ako príjem, ale prevádzajú sa priamo na účty precenenia. V roku 2004 dosiahla čistá kurzová strata v dôsledku zhodnotenia eura takmer 2,1 mld. EUR.

Stály príjem ECB pochádza predovšetkým z výnosov z investovaných devízových rezerv a splateného základného imania vo výške 4,1 mld. EUR a z úrokových výnosov z jej 8 % podielu na celkovom objeme eurobankoviek v obehu. Úrokové výnosy boli v roku 2004 znova nepriaznivo ovplyvňované nízkymi úrokovými sadzbami aktív v eurách i v cudzej mene. Celkové čisté úrokové výnosy ECB zo všetkých zdrojov dosiahli 690 mil. EUR (v porovnaní so 715 mil. EUR v roku 2003). Bez úrokových výnosov vo výške 733 mil. EUR z podielu na objeme bankoviek v obehu dosiahli čisté úrokové náklady 43 mil. EUR (v porovnaní s čistými výnosmi vo výške 17 mil. EUR v roku 2003). ECB vyplatila národným centrálnym bankám 693 mil. EUR v podobe úrokov z ich pohľadávok voči ECB z devízových rezerv prevedených do ECB.

Administratívne náklady ECB na platy a súvisiace náklady, nájom priestorov a nákup tovarov a služieb dosiahli 340 mil. EUR (v porovnaní s 286 mil. EUR v roku 2003). Hlavným dôvodom nárastu tejto položky bolo vytvorenie rezervy na krytie vyšších záväzkov ECB voči penzijnému fondu na základe výpočtu aktuára. Odpisy investičného majetku predstavovali 34 mil. EUR. Ku koncu roka 2004 mala ECB 1 309 zamestnancov (vrátane 131 v manažérskych funkciách), ku koncu roka 2003 to bolo 1 213 zamestnancov.

Dňa 11. marca 2005 Rada guvernérov rozhodla, že na vyrovnanie čistej straty ECB vo výške 1 636 mil. EUR sa použije celý zostatok všeobecného rezervného fondu vo výške 296 mil. EUR a zostávajúca strata vo výške 1 340 mil. EUR sa uhradí z menového príjmu prideleného národným centrálnym bankám za účtovný rok 2004 v pomere k sumám prideleným jednotlivým národným centrálnym bankám.

Ročná účtovná závierka spolu so správou vedenia o činnosti v roku končiacom 31. decembra 2004 bude zverejnená vo výročnej správe ECB dňa 26. apríla 2005.

Redakčné poznámky

  1. Účtovné pravidlá ECB: Jednotné účtovné pravidlá pre Eurosystém vrátane ECB stanovila Rada guvernérov v súlade s článkom 26 ods. 4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (štatútu ESCB). Pravidlá boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie[1]. Hoci tieto pravidlá v podstate vychádzajú z medzinárodne uznávaných účtovných postupov, boli stanovené so zvláštnym ohľadom na špecifické postavenie centrálnych bánk Eurosystému. Vzhľadom na vysoké kurzové riziko, ktorému je väčšina týchto centrálnych bánk vystavená, sa kladie osobitný dôraz na zásadu obozretnosti. Tento obozretný prístup sa týka predovšetkým rozdielneho účtovania nerealizovaných ziskov a nerealizovaných strát pri účtovaní výnosov a zákazu započítavania nerealizovaných strát z určitého aktíva voči nerealizovaným ziskom z iného aktíva. Všetky národné centrálne banky sú povinné dodržiavať tieto pravidlá pri vykazovaní svojich operácii v rámci Eurosystému, ktoré sú súčasťou týždenných konsolidovaných finančných výkazov Eurosystému. Všetky národné centrálne banky pri zostavovaní vlastnej ročnej účtovnej závierky dobrovoľne používajú v podstate rovnaké pravidlá ako ECB.
  2. Úročenie devízových rezerv prevedených do ECB: Pri prevode devízových rezerv do ECB pri vstupe do Eurosystému získala každá národná centrálna banka úročenú pohľadávku voči ECB v hodnote prevedenej sumy. Rada guvernérov rozhodla, že tieto pohľadávky by mali byť vyjadrené v eurách a mali by byť úročené denne aktuálnou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému upravenou tak, aby zohľadňovala nulovú návratnosť zložky zlata. V roku 2004 vznikli v dôsledku úročenia tohto záväzku úrokové náklady vo výške približne 693 mil. EUR, v porovnaní s čistým úrokovým výnosom vo výške 422 mil. EUR z devízových rezerv.
  3. Rozdelenie výnosov ECB z eurobankoviek v obehu: Rada guvernérov rozhodla, že tieto výnosy sa budú národným centrálnym bankám rozdeľovať osobitne formou predbežných výplat vždy po skončení príslušného štvrťroka[2]. Podiely sa budú vyplácať v plnej výške, pokiaľ nebude čistý zisk ECB za daný rok nižší ako jej výnosy z eurobankoviek v obehu, a za predpokladu, že Rada guvernérov nerozhodne o znížení týchto výnosov v dôsledku nákladov ECB spojených s vydávaním eurobankoviek a manipuláciou s nimi. Na základe odhadovaného výsledku hospodárenia ECB za rok končiaci 31. decembra 2004 sa Rada guvernérov v decembri 2004 rozhodla:a) odvolať tri predbežné štvrťročné výplaty v celkovej hodnote 536 mil. EUR, ktoré už boli prevedené národným centrálnym bankám počas roka;b) zadržať poslednú štvrťročnú predbežnú výplatu v hodnote 197 mil. EUR.
  4. Rozdelenie strát: Podľa článku 33 ods. 2 štatútu ESCB sa strata zaznamenaná ECB kryje v tomto poradí: Stratu je možné vyrovnať zo všeobecného rezervného fondu ECB a v prípade potreby, na základe rozhodnutia Rady guvernérov, z menového príjmu za príslušný účtovný rok. Ak sa na vyrovnanie straty použije menový príjem, čiastky pridelené národným centrálnym bankám za predmetný účtovný rok sa znížia v pomere k ich váženým podielom v kľúči na upisovanie základného imania ECB. Rada guvernérov na svojom zasadnutí 13. januára 2005 v zásade rozhodla, že stratu ECB za rok 2004 zostávajúcu po použití celého zostatku všeobecného rezervného fondu v potrebnom rozsahu a v plnej výške vyrovná z menového príjmu. Národné centrálne banky mohli následne vo vlastných ročných účtovných závierkach za rok 2004 ešte pred ich uzavretím vytvoriť príslušné rezervy.
  1. [1] Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. decembra 2002 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2002/11), Ú. v. L 58, 3. 3.2003, s. 38.

  2. [2] Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 21. novembra 2002 o rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky z eurobankoviek v obehu medzi národnými centrálnymi bankami účastníckych členských štátov (ECB/2002/9), Ú. v. L 323, 28. 11. 2002, s. 49.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá