Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

STANDARDER FÖR ÖVERVAKNING AV SYSTEM FÖRMASSBETALNINGAR I EURO

26 juni 2003

Under det att Eurosystemet har utfört de uppgifter som föreskrivs i stadgarna för att betalningssystemen skall fungera smidigt har samtidigt policyn för massbetalningssystem förbättrats. Standarder för övervakning av system för massbetalningar i euro (massbetalningsstandarder), som idag antagits av ECB-rådet, kommer att säkerställa en harmoniserad och systematisk övervakning av massbetalningar i euroområdet. Dessa standarder har upprättats enligt grundprinciperna för systemviktiga betalningssystem [Bank for International Settlements (BIS), januari 2001] eller de s.k. grundprinciperna ("Core principles"), som är tillämpliga på system för stora betalningar. De standarder som idag har antagits innehåller indikatorer för att dela upp massbetalningssystemen i systemviktiga massbetalningssystem, massbetalningssystem av stor betydelse och andra massbetalningssystem. Alla grundprinciper kommer att tillämpas på systemviktiga betalningssystem medan bara ett urval av sex grundprinciper kommer att tillämpas på system som är av stor betydelse. Andra massbetalningssystem kommer att behöva uppfylla andra tillämpliga standarder (t.ex. Eurosystemets standarder för e-pengar eller standarder som antagits nationellt). Eurosystemet kommer nu att dela upp massbetalningssystem i euroområdet i olika kategorier och bedöma alla system mot relevanta standarder. Denna uppdelning i kategorier och bedömning kommer att öka stabiliteten och soliditeten i massbetalningssystem. Dessa standarder avser rättssäkerhet, hantering av finansiell risk, säkerhet och funktionssäkerhet, effektivitet, villkor för tillträde till och förvaltning av systemet.

Antagande av standarder för massbetalningar följer efter en process med offentligt samråd, lanserat den 8 juli 2002, efter offentliggörande av ett förslag "Standarder för övervakning av system för massbetalningar i euro".

Kommentarerna var positiva och välkomnade den transparens som Eurosystemet visar i sin framtida policy avseende massbetalningssystem. Framförallt efterlystes i kommentarerna lika konkurrensvillkor. Marknadsdeltagarna begärde att Eurosystemet skulle offentliggöra en tydlig metod för att möjliggöra en överskådlig uppdelning i olika kategorier av massbetalningssystem i euroområdet. De som lämnade kommentarer begärde att Eurosystemet klargör vad som kommer att gälla för dem avseende klassificering av massbetalningssystem i euro och vilka övervakningsstandarder som kommer att gälla. Vidare mottogs kommentarer om omfattningen av standarderna för massbetalningar och om vilken tidsplan som skall gälla för genomförandet.

De erhållna kommentarerna beaktas av Eurosystemet. De kommer att offentliggöras på engelska på ECBs webbplats. Eurosystemet har tagit hänsyn till kommentarerna som inte ledde till någon ändring av standarderna i sak men väl till en mer detaljerade förklaring av Eurosystemets policyinriktning och en förklaring av vilken metod som används för att identifiera massbetalningssystem som är systemviktiga och för massbetalningssystem som är av stor betydelse.

Den slutgiltiga engelska version av Eurosystemets "Oversight Standards for Euro Retail Payment Systems" publiceras tillsammans med detta pressmeddelande. (Papperskopior kan beställas skriftligen från ECBs press och informationsavdelning, se adressen nedan.) Den finns också på engelska tillsammans med Eurosystemets svar på de viktigaste inkomna kommentarer ("Oversight Standards for Euro Retail Payment Systems – response to the comments received by public consultation") på ECBs webbplats, under rubriken "Public consultation". Båda dokumenten kommer inom kort att göras tillgängliga på alla officiella gemenskapsspråk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media