European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

STANDAARDEN IN HET KADER VAN HET TOEZICHT OPBETALINGSSYSTEMEN VOOR RETAILBETALINGEN IN EURO

26 juni 2003

Bij het uitvoeren van zijn statutaire taak van het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer, verfijnt het Eurosysteem voortdurend zijn beleid betreffende ‘ retail’-betalingssystemen. De vandaag door de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank goedgekeurde "Standaarden in het kader van het toezicht op betalingssystemen voor retailbetalingen in euro" ("Retailbetalingsstandaarden") zullen een geharmoniseerd en systematisch toezicht op betalingssystemen voor retailbetalingen in het eurogebied garanderen. Deze standaarden zijn afgeleid van de Core Principles for Systemically Important Payment Systems [Bank voor Internationale Betalingen, januari 2001] ("Core Principles") die van toepassing zijn op systemen voor grote betalingen. De vandaag goedgekeurde standaarden bevatten indicatoren voor het indelen van betalingssystemen voor retailbetalingen in betalingssystemen voor retailbetalingen die essentieel zijn voor het financiële stelsel, betalingssystemen voor retailbetalingen van voorname betekenis en overige betalingssystemen voor retailbetalingen. Op ‘betalingssystemen voor retailbetalingen die essentieel zijn voor het financiële stelsel zullen alle Core Principles van toepassing zijn, terwijl op ‘ betalingssystemen voor retailbetalingen van voorname betekenis slechts een selectie van zes Core Principles zullen worden toegepast. De overige ‘betalingssystemen voor retailbetalingen zullen dienen te voldoen aan overige toepasselijke standaarden (d.w.z. Eurosysteem-standaarden voor elektronisch-geldsystemen of nationaal geldende standaarden). Het Eurosysteem zal nu de betalingssystemen voor retailbetalingen in het eurogebied gaan classificeren, en alle systemen beoordelen op basis van de relevante standaarden. Deze classificering en beoordeling zullen de stabiliteit en soliditeit van de betalingssystemen voor retailbetalingen verbeteren. De standaarden hebben betrekking op juridische veiligheid, financieel risicobeheer, veiligheid en operationele betrouwbaarheid, doelmatigheid, toegangscriteria en systeembeheer.

De goedkeuring van de Retailbetalingsstandaarden volgt op een proces van openbare raadpleging dat op 8 juli 2002 begon met de publicatie van de ontwerptekst "Standaarden in het kader van het toezicht op betalingssystemen voor retailbetalingen in euro".

De ingezonden opmerkingen waren positief en verwelkomden de openheid van het Eurosysteem bij het verder ontwikkelen van zijn beleid ten aanzien van betalingssystemen voor retailbetalingen. Bovenal werd belang gehecht aan het scheppen van gelijke voorwaarden voor alle gebruikers van de systemen. De marktpartijen verzochten om publicatie van een heldere methodologie die een transparante classificatie van de betalingssystemen voor retailbetalingen in het eurogebied mogelijk zou maken. Ze verzochten het Eurosysteem om duidelijkheid betreffende de classificatie van betalingssystemen voor retailbetalingen in euro en de toezichtsstandaarden die op die systemen van toepassing zullen zijn. Daarnaast kwamen er opmerkingen over de reikwijdte van de ‘Retail’-betalingsstandaarden en het tijdpad voor de invoering ervan.

Het Eurosysteem spreekt zijn waardering uit over de ontvangen opmerkingen. Alle opmerkingen zullen in het Engels worden gepubliceerd op de website van de ECB. Het Eurosysteem heeft de opmerkingen ter harte genomen. Zij hebben niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van de standaarden, maar tot een gedetailleerdere toelichting op het beleid van het Eurosysteem en een toelichting op de gebruikte methodologie voor het bepalen van de betalingssystemen voor retailbetalingen die essentieel zijn voor het financiële stelsel en betalingssystemen voor retailbetalingen die van voorname betekenis zijn.

De finale Engelse versie van de "Standaarden in het kader van het toezicht op betalingssystemen voor retailbetalingen in euro" van het Eurosysteem wordt tegelijk met dit persbericht gepubliceerd. (Gedrukte exemplaren kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de Afdeling Pers en Informatie van de ECB op het hieronder aangegeven adres.) Het document is tevens beschikbaar onder "Public Consultations" op de website van de ECB, tezamen met de Engelse versie van de reactie van het Eurosysteem op de belangrijkste ontvangen opmerkingen ("Oversight standards for euro retail payment systems – response to the comments received by public consultation"). Beide documenten zullen te zijner tijd in alle officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar zijn.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media