Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EUROMÄÄRÄISIÄ PIENIÄ MAKSUJA VÄLITTÄVIENMAKSUJÄRJESTELMIEN YLEISVALVONTA

26.6.2003

Maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen kuuluu eurojärjestelmän lakisääteisiin tehtäviin. Tämän tehtävänsä toteuttamiseksi eurojärjestelmä on kehittänyt pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien valvontapolitiikkaansa edelleen. Euroopan keskuspankin neuvosto on tänään hyväksynyt "Eurojärjestelmän pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien valvonta" -standardin ("Pienten maksujen standardi"), jonka avulla varmistetaan euroalueella olevien pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien yhtenäinen ja systemaattinen valvonta. Standardi perustuu Core Principles for Systemically Important Payment Systems -asiakirjaan [Kansainvälinen järjestelypankki, tammikuu 2001] eli suuria maksuja välittäviä maksujärjestelmiä koskeviin perusperiaatteisiin. Tänään hyväksytty standardi sisältää indikaattoreita, joiden avulla pieniä maksuja välittävät maksujärjestelmät voidaan luokitella systeemiriskin kannalta olennaisiin, merkittäviin ja muihin maksujärjestelmiin. Systeemiriskin kannalta olennaisten maksujärjestelmien on toimittava kaikkien kymmenen perusperiaatteen mukaisesti, kun taas merkittävien maksujärjestelmien on toimittava kuuden perusperiaatteen mukaisesti. Muiden pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien tulee toimia muiden sovellettavissa olevien standardien mukaisesti (esimerkiksi elektronisen rahan käyttämistä koskevat standardit tai kansalliset standardit). Eurojärjestelmä luokittelee nyt euroalueen pieniä maksuja välittävät maksujärjestelmät ja arvioi kaikkien näiden järjestelmien ominaisuuksia tarkoituksenmukaisten standardien perusteella. Tämä luokittelu ja arviointi parantaa pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien vakautta ja luotettavuutta. Standardeissa käsitellään oikeusperustaa, rahoitukseen liittyvien riskien hallintaa, turvallisuutta ja toiminnan luotettavuutta, tehokkuutta, järjestelmän jäsenyydelle asetettuja ehtoja ja järjestelmän hallinnointia.

Pienten maksujen standardin hyväksymistä edelsi 8.7.2002 julkaistu kannanottopyyntö, jonka liitteenä oli asiakirjaluonnos "Euromääräisiä pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien yleisvalvonta".

Kannanottopyyntöön saadut vastaukset olivat kannustavia, ja niissä kiitettiin eurojärjestelmän avoimuutta pienten maksujen valvontapolitiikan kehittämisessä. Ennen kaikkea toivottiin yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia. Markkinaosapuolet toivoivat selkeän metodologian julkaisemista, jolloin euroalueen pieniä maksuja välittävät maksujärjestelmät voitaisiin luokitella selkein perustein. Vastauksissa pyydettiin, että eurojärjestelmä täsmentäisi euromääräisiä pieniä maksuja välittäviä maksujärjestelmiä koskevia luokitteluperiaatteita ja maksujärjestelmiin sovellettavia valvontaperiaatteita. Kantaa otettiin myös pienten maksujen standardin soveltamisalaan ja standardin toimeenpanon aikatauluun.

Eurojärjestelmä arvostaa saamaansa palautetta. Kannanotot tullaan julkaisemaan englanninkielisinä EKP:n verkkosivuilla. Eurojärjestelmä on ottanut kannanotot huomioon. Ne eivät johtaneet standardin varsinaisen sisällön muuttamiseen, mutta eurojärjestelmän tavoitteet selitetään nyt yksityiskohtaisemmin. Lisäksi standardissa kuvaillaan metodologia, jonka avulla maksujärjestelmät tunnistetaan systeemiriskin kannalta olennaisiksi tai merkittäviksi.

Lopullinen englanninkielinen standardi "Oversight standards for euro retail payment systems" julkaistaan tänään yhdessä tämän lehdistötiedotteen kanssa. Painetun version voi tilata EKP:n tiedotusosastolta (osoite alla). Standardi, yhdessä eurojärjestelmän keskeisimpiin kannanottoihin antamien vastausten kanssa ("Yhteenveto kannanotoista euromääräisiä pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien yleisvalvontavaatimuksiin"), on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla kohdassa "Public Consultations". Molemmat asiakirjat julkaistaan lähiaikoina kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle