Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

26 Ιουνίου 2003

Προκειμένου να εκπληρώσει την καταστατική του υποχρέωση σχετικά με την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, το Ευρωσύστημα επιδιώκει την τελειοποίηση της κατεύθυνσης της πολιτικής του για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας. Τα «Πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ» («πρότυπα πληρωμών μικρής αξίας») που καθόρισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διασφαλίσουν μια εναρμονισμένη και συστηματική επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας στη ζώνη του ευρώ. Τα εν λόγω πρότυπα στηρίζονται στις «Βασικές αρχές για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» [Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, Ιανουάριος 2001] («βασικές αρχές»), οι οποίες ισχύουν για συστήματα πληρωμών μεγάλης αξίας. Τα πρότυπα που καθορίστηκαν σήμερα περιλαμβάνουν δείκτες για την ταξινόμηση των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας σε συστημικώς σημαντικά, εξέχουσας σημασίας και λοιπά συστήματα. Όλες οι βασικές αρχές θα ισχύουν για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών μικρής αξίας, ενώ μόνον έξι θα ισχύουν για τα συστήματα εξέχουσας σημασίας. Τα υπόλοιπα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας θα πρέπει να τηρούν άλλα τυχόν ισχύοντα πρότυπα (π.χ. πρότυπα του Ευρωσυστήματος για συστήματα ηλεκτρονικού χρήματος ή πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο). Το Ευρωσύστημα θα προβεί στην ταξινόμηση των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας στη ζώνη του ευρώ και στην αξιολόγηση όλων των συστημάτων με βάση τα σχετικά πρότυπα. Η εν λόγω ταξινόμηση και αξιολόγηση θα ενισχύσουν τη σταθερότητα και αξιοπιστία των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας. Τα πρότυπα αφορούν την ορθότητα του νομικού πλαισίου, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, την ασφάλεια και λειτουργική αξιοπιστία, την αποδοτικότητα, τα κριτήρια πρόσβασης και τη διοικητική οργάνωση του συστήματος.

Τα πρότυπα πληρωμών μικρής αξίας καθορίστηκαν έπειτα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η οποία άρχισε στις 8 Ιουλίου 2002 με τη δημοσίευση του προσχεδίου κειμένου με τίτλο «Πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ».

Οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν ευνοϊκά σχόλια και επιδοκίμασαν τη διαφάνεια που χαρακτηρίζει το Ευρωσύστημα στην προσπάθειά του να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική του για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας. Οι σχολιαστές επιζήτησαν πρωτίστως την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ζήτησαν τη δημοσιοποίηση διαφανούς μεθοδολογίας η οποία θα επιτρέπει τη διαφανή ταξινόμηση των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας στη ζώνη του ευρώ. Ζήτησαν το Ευρωσύστημα να παράσχει διευκρινίσεις όσον αφορά την ταξινόμηση των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ και τα πρότυπα επίβλεψης που θα ισχύσουν για αυτά. Επιπλέον, μερικά σχόλια αφορούσαν το πεδίο εφαρμογής των προτύπων πληρωμών μικρής αξίας και το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής τους.

Το Ευρωσύστημα εκτιμά τα σχόλια που έλαβε, τα οποία θα διατίθενται στα αγγλικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. Το Ευρωσύστημα έλαβε υπόψη αυτά τα σχόλια, τα οποία, αν και δεν επέφεραν μεταβολές επί της ουσίας, συνέβαλαν σε μια λεπτομερέστερη εξήγηση της κατεύθυνσης της πολιτικής του Ευρωσυστήματος και της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας και των συστημάτων πληρωμών εξέχουσας σημασίας.

Τα τελικά «Πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ» του Ευρωσυστήματος δημοσιεύονται στα αγγλικά μαζί με το παρόν δελτίο Τύπου. Το κείμενο σε έντυπη μορφή διατίθεται, κατόπιν αιτήσεως, από το Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης της ΕΚΤ στην παρακάτω διεύθυνση. Επίσης, διατίθεται μαζί με τις απαντήσεις του Ευρωσυστήματος στα βασικότερα σχόλια («Πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ – απαντήσεις στα σχόλια που διατυπώθηκαν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης») οι οποίες δημοσιεύονται στα αγγλικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ, στην ενότητα «Public consultations». Και τα δύο έγγραφα θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες προσεχώς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου