Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

NY ECB-FÖRORDNING INOM OMRÅDET FINANSMARKNADSSTATISTIK

22 november 2001

Vid sammanträdet den 22 november 2001 antog Europeiska centralbankens råd en ny förordning om en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut, vilken ersätter förordningen av den 1 december 1998 (ECB/1998/16)[1].

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggör sedan december 1998 harmoniserad penningmarknadsstatistik för euroområdet. Dessa uppgifter hämtas till stora delar ur den MFI-balansräkningsstatistik som de nationella centralbankerna samlar in från uppgiftslämnare i enlighet med förordning ECB/1998/16. Denna statistik fastställdes ursprungligen av Europeiska monetära institutet (ECB:s föregångare) som det minimikrav som ECB behövde för penningpolitiken när den monetära unionen trädde i kraft.

Den nya förordningen kommer att innehålla viktiga förbättringar när det gäller kraven på statistik. Den viktigaste förändringen består i en utvidgning av de insamlade stockuppgifterna, särskilt när det gäller att i månadsrapporteringen fullt ut integrera de uppgifter som för närvarande endast samlas in på kvartalsbasis, som möjliggör en detaljerad uppdelning per sektor av den inlåning som ingår i M3 samt den utlåning som görs av monetära finansinstitut. Den nya förordningen kommer att täcka insamlingen av uppgifter om avskrivning och nedskrivning av lån samt den omvärdering av värdepapper som behövs för att sammanställa en flödesstatistik av acceptabel kvalitet när det gäller krediter. Dessa mer detaljerade uppgifter behövs för en riktig analys av penningmängdsaggregaten och deras motposter, vilket är en nödvändig förutsättning för en välgrundad bedömning av riskerna för prisstabiliteten. Dessutom kommer vissa tekniska korrigeringar att göras[2].

Detta är den första delen av ett statistikpaket som syftar till att väsentligen förbättra den statistik som finns tillgänglig för uppfyllandet av Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter och särskilt dess uppgift att fastställa och genomföra den gemensamma penningpolitiken. Den andra delen av statistikpaketet är en ny förordning om statistik över de räntor som monetära finansinstitut tillämpar på inlåning från och utlåning till hushåll och icke-finansiella företag. Denna förordning skall godkännas någon gång nästa månad.

Det bör poängteras att stora ansträngningar har gjorts för att minska belastningen på de rapporterande instituten och målsättningen är att bibehålla rapporteringskraven under åtminstone fem år.

Slutligen finns det redan nu tillgängliga uppgifter för att från M3 undanta de andelar i penningmarknadsfonder som innehas av hemmahörande utanför euroomradet, även om detta ännu inte på ett lämpligt sätt förutsetts i lagstiftningen. Avsikten är därför att begära att penningmarknadsfonder som utfärdar aktier eller andelar, andra monetära finansinstitut och övriga finansiella intermediärer om dessa förvaltar aktier eller andelar som utfärdats av monetära finansinstitut, skall göra åtskillnad mellan innehav som ägs av hemmahörande i euroomradet och innehav som ägs av hemmahörande utanför euroomradet. Mer detaljerade anvisningar om dessa rapporteringskrav beräknas ges i början av 2002.

  1. [1] EGT L 356, 30.12.1998, s. 7, ändrad genom förordning ECB/2000/8, EGT L 229, 9.9.2000, s. 34.

  2. [2] De tekniska korrigeringarna omfattar särskilt införandet av de ändringar som infördes genom förordning ECB/2000/8 av den 31 augusti 2000 om ändring av Europeiska centralbankens förordning ECB/1998/15 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) och om ändring av förordning ECB/1998/16 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut samt de tekniska korrigeringar som blir nödvändiga genom de senaste ändringarna av gemenskapsrätten, särskilt när det gäller banksamordningsdirektivet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media