Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EKP JULKAISEE UUDEN RAHA-JA PANKKITILASTOJA KOSKEVAN ASETUKSEN

22.11.2001

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi 12.11.2001 pitämässään kokouksessa uuden rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevan asetuksen, jolla korvataan 1.12.1998 annettu asetus (EKP/1998/16)[1].

EKP on joulukuusta 1998 lähtien julkaissut koko euroalueen kattavia harmonisoituja rahat ilastoja. Nämä tilastot perustuvat pääasiassa rahalaitosten taseita koskeviin tilastotietoihin, joita kansalliset keskuspankit keräävät tiedonantajilta asetuksen EKP/1998/16 mukaisesti. Jo EKP:n edeltäjä Euroopan rahapoliittinen instituutti katsoi, että EKP:n tulisi rahaliiton alkaessa edellyttää vähintään näitä tilastotietoja rahapolitiikan harjoittamista varten.

Pian julkaistava uusi asetus sisältää useita tärkeitä parannuksia tilastovaatimuksiin. Suurin muutos on kantatietoja koskevan tiedonantovelvollisuuden laajeneminen. Erityisesti aiemmin ainoastaan vuosineljänneksittäin kerätyt tiedot sisällytetään nyt mukaan kuukausittain kerättäviin tietoihin, jolloin M3:een sisältyvät talletukset ja rahalaitosten myöntämät luotot voidaan eritellä yksityiskohtaisesti sektoreittain. Uudessa asetuksessa säädetään luottotappioita ja luottojen arvonalennuksia sekä arvopaperien arvostusmuutoksia koskevien tietojen keruusta. Näitä tietoja tarvitaan, jotta voidaan muodostaa luottoja koskevia riittävän laadukkaita virtatilastoja. Aiempaa yksityiskohtaisempia tietoja tarvitaan raha-aggregaattien ja niiden vastaerien perusteelliseen analysointiin. Analyysin pohjalta pystytään puolestaan paremmin arvioimaan hintavakauteen kohdistuvia riskejä. Asetuksissa on lisäksi tehty joitakin teknisiä päivityksiä[2].

Tämä asetus muodostaa ensimmäisen osan tilastopaketista, jonka avulla on tarkoitus tehdä tärkeitä parannuksia tilastoihin, joita Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa, erityisesti määritellessään ja toteuttaessaan yhteistä rahapolitiikkaa.

Tilastopaketin toinen osa on uusi asetus rahalaitosten kotitalouksien ja yritysten tekemiin talletuksiin ja niille myönnettyihin lainoihin soveltamia korkoja koskevista tilastoista. Se on tarkoitus julkaista ensi kuussa. Korostettakoon, että tiedonantajalaitoksille aiheutuva lisärasite on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisenä, ja tämän jälkeen tiedonantovaatimuksia ei aiota muuttaa ainakaan viiteen vuoteen.

Vaikka tilastoissa on jo mahdollista puhdistaa M3 euroalueen ulkopuolisten hallussa pitämistä rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksista, ei tätä ole aikaisemmin otettu riittävästi huomioon lainsäädännössä. Tämän vuoksi uudella asetuksella on tarkoitus velvoittaa sekä rahamarkkinarahastot (jotka laskevat liikkeeseen rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksia) että muut rahalaitokset ja "muut rahoituksenvälittäjät" (siltä osin, kuin ne pitävät hallussaan rahamarkkinarahastojen liikkeeseen laskemia rahamarkkinarahastojen rahasto-osuuksia tai muuten käyvät kauppaa niillä joko omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun) tekemään ero euroalueella olevien ja euroalueen ulkopuolisten hallussa pitämien osuuksien välillä. Tähän raportointivaatimukseen liittyvistä tarkoista käytännön järjestelyistä ilmoitetaan vuoden 2002 alussa..

  1. [1] EYVL 356, 30.12.1998, s. 7, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella EK P/2000/8, EYVL 229, 9.9.2000, s. 34.

  2. [2] Näihin teknisiin päivityksiin kuuluvat erityisesti ne muutokset, joista on säädetty 31.8.2000 annetussa asetuksessa, jolla muutetaan sekä vähimmäisvarantojen soveltamista koskevaa asetusta (EKP/1998/15) että rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevaa asetusta (EKP/1998/16) (EKP/2000/8), sekä ne tekniset päivitykset, jotka ovat tulleet välttämättömiksi yhteisöoikeuden muutosten (erityisesti pankkidirektiivien hyväksymisen) myötä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle